Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddsordninger/Bærekraftsstøtta

Bærekraftsstøtta

Bærekraftsstøtta er en støtteordning for bærekraftsprosjekter i norske barne- og ungdomsorganisasjoner.

Sist oppdatert

Hvis du har spørsmål om tilskuddsordningen, ta direkte kontakt med tilskuddsforvalteren Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Søknadsfrist

Type tilskudd

Prosjektmidler

Finansiering

Statsbudsjettet kap. 170, post 70

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

Formål: å øke kunnskap og engasjement rundt FNs bærekraftsmål og tilhørende miljø- og utviklingsspørsmål blant barn og unge.  

Målgruppe: Lokalledd, regionalledd og sentralledd i landsdekkende og demokratiske organisasjoner  i Norge som driver frivillig virksomhet for barn og unge. Organisasjonen må være registrert i Frivillighetsregisteret. 

Hvem kan motta tilskudd

Lokallag, regionalledd og sentralledd i landsdekkende og demokratiske organisasjoner i Norge som driver frivillig virksomhet for barn og unge kan få støtte. Organisasjonene må være registrert i Frivillighetsregisteret 

En landsdekkende organisasjon har tellende region-/lokallag i minst to fylker.

For å regnes som demokratisk i støtteordningen, må alle organisasjonens medlemmer fra og med 15 år ha fullverdige demokratiske rettigheter. Dette innebærer stemmerett, lik møte- tale- og forslagsrett, samt rett til å la seg velge som representant.

Hva kan tilskuddet brukes til

Prosjekter i Norge som øker kunnskap og engasjement rundt FNs bærekraftsmål og tilhørende miljø- og utviklingsspørsmål blant barn og unge i Norge.

Prosjektet må være et nytt definert tiltak i organisasjonen og være noe annet enn organisasjonens ordinære drift, det vil si faste, gjentakende eller løpende aktiviteter/ arrangementer. F.eks. kan det ikke gis støtte til en årlig konferanse, debatt, samling eller sommerleir. 

Andre tildelingskriterier

Prosjektene blir først og fremst prioritert ut i fra sitt faglige innhold og søknadens kvalitet. Videre vil prosjektene ved behov prioriteres etter følgende prinsipper:

  • om prosjektet når bredt ut 
  • god planlegging og realistisk budsjettering 
  • i hvilken grad organisasjonen vil være i stand til å gjennomføre det prosjektet man har søkt om finansiering til, basert på den informasjonen om organisasjonen som framkommer i søknaden 
  • mangfold, når det gjelder tema, type tiltak og organisasjoner

Rapporteringskrav

Organisasjoner/grupper som mottar støtte, må levere inn sluttrapport og regnskap for prosjektet senest to måneder etter at prosjektet er avsluttet. 

Rapportering gjøres i LNU sin søknadsportal (https://stotteordninger.no/lnu). Her fyller du inn et rappor tskjema og regnskapsskjema, og laster opp et skyggeregnskap.  

Søker står selv ansvarlig for å oppbevare originalbilag (kvitteringer og faktura) i minst to år etter rapport og regnskap er levert. 

Hvordan søke

Alle søknader sendes inn via LNU sin elektroniske søknadsportal, som du finner ved å følge denne lenken: https://stotteordninger.no/lnu

Tildelinger

Tildelt

Tildelingene må ses i sammenheng med beskrivelsen av ordningen samme år

Les mer om hvordan data vises og brukes på tilskudd.no

Tilgjengelige midler

Ikke oppgitt

Omsøkt

771 575 kr

Tildelt

765 250 kr

Innvilget

99,2 %

Søkere

10

Mottakere

10

Søknader

11

Tildelinger

11
765 250 kr

Tildelt andre

0 kr

Mottakere og søkere

Per side:

Fant du det du lette etter?