Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddsordninger/Tilskuddsordningen for veteranorganisasjoner og veteranprosjekter

Tilskuddsordningen for veteranorganisasjoner og veteranprosjekter

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere til økt aktivitet for og ivaretakelse av de som har tjenestegjort for Forsvaret i internasjonale operasjoner, eller til aktivitet som fremmer kunnskap om og engasjement for denne gruppen.

Sist oppdatert

Hvis du har spørsmål om tilskuddsordningen, ta direkte kontakt med tilskuddsforvalteren Forsvaret

Søknadsfrist

Type tilskudd

Driftsmidler og Prosjektmidler

Tilskuddsforvalter

Finansiering

Statsbudsjettet kap. 1720, post 71

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

Formålet med tilskuddsordningen for veteranorganisasjoner og veteranprosjekter er å stimulere til økt aktivitet for og ivaretakelse av de som har tjenestegjort for Forsvaret i internasjonale operasjoner, eller til aktivitet som fremmer kunnskap om og engasjement for denne gruppen.

Målgruppen er frivillige organisasjoner, registrert i Frivillighetsregisteret, som har en formålsbestemmelse eller virksomhet som oppfyller formålet med tilskuddsordningen.


Hvem kan motta tilskudd

Frivillige organisasjoner, registrert i Frivillighetsregisteret.

Hva kan tilskuddet brukes til

Støtte til drift omfatter tilskudd til daglig drift av virksomheten, som faste og generelle administrative utgifter, og utgifter til anskaffelse og utvikling av administrative verktøy.

Støtte til prosjekter omfatter tilskudd til aktiviteter og prosjekter, inkludert prosjektbaserte lønns- og driftsutgifter.

Det tildeles ikke tilskudd til

a.akademisk forskning

b.forfatterstipend

c.museumsdrift og drift og vedlikehold av Forsvarets utrangerte materiell.

Andre tildelingskriterier

Driftsstøtte kan tildeles til en søker som har

a. løpende administrative utgifter

b. en formålsbestemmelse og virksomhet som er i samsvar med tilskuddsordningens formål i § 1 bokstav b

c. et eget budsjett, årsregnskap og årsmelding

d. tilfredsstillende økonomikontroll.

I vurderingen av om det skal tildeles driftsstøtte skal det blant annet legges vekt på søkerens

a.relevans for aktuelle og prioriterte politikkområder

b.evne til utvikling

c.medlemstall

d.evne til måloppnåelse i henhold til formålet i § 1 bokstav b.


Prosjektstøtte kan tildeles til en søker som har tilfredsstillende økonomikontroll og kan dokumentere at prosjektet

a.ivaretar formålet i § 1 bokstav b

b.har god budsjettbalanse

c.har andre inntektskilder eller inkluderer frivillig egeninnsats

Det tildeles ikke tilskudd til

a.akademisk forskning

b.forfatterstipend

c.museumsdrift og drift og vedlikehold av Forsvarets utrangerte materiell.


I vurderingen av om det skal tildeles prosjektstøtte skal det blant annet legges vekt på om prosjektet

a.skaper aktiviteter for de som har tjenestegjort for Forsvaret i internasjonale operasjoner, og særlig aktiviteter som ivaretar og fanger opp de som ellers faller utenfor

b.fremmer aktiviteter i nærmiljøet

c.ivaretar familiene, særlig barn og unge, til de som har tjenestegjort for Forsvaret i internasjonale operasjoner

d.fremmer anerkjennelse og respekt for de som har tjenestegjort for Forsvaret i internasjonale operasjoner

e.skaper kontakt mellom skadde og friske, eldre og yngre

f.særlig er rettet mot de som har tjenestegjort for Forsvaret i nyere internasjonale operasjoner

g.fremmer samarbeid mellom veteranorganisasjoner.

Rapporteringskrav

Tilskuddsmottakeren skal så snart som mulig, og senest innen rapporteringsfristene etter kapittel 2 til 4, sende tilskuddsforvalteren en rapport om hvordan tilskuddet er benyttet.

Rapporten skal gjøre rede for om midlene er brukt i tråd med forutsetningene for tildelingen og beskrive hvordan og i hvilken grad tilskuddsordningens formål og vurderingskriterier er oppnådd med de tildelte midlene.

Tilskuddsmottakere som har mottatt driftsstøtte, skal legge ved en årsrapport med et årsregnskap. Tilskuddsmottakere som har mottatt prosjektstøtte, skal legge ved et prosjektregnskap.

Er tilskuddet for ett tilskuddsår mindre enn kr 400.000, skal regnskapet være signert av bemyndiget person. Er tilskuddet for ett tilskuddsår kr 400.000 eller høyere, skal regnskapet være attestert av en statsautorisert eller registrert revisor.

Hvordan søke

En søknad om driftsstøtte skal angi

a.søkerens navn, adresse, organisasjonsnummer, kontonummer, telefonnummer og e-postadresse

b.antall medlemmer i organisasjonen, antall årsverk, informasjon om medlemskontingent og andre finansieringskilder

c.hva søkeren vil oppnå med tilskuddet og hvordan dette bidrar til at tilskuddsordningens formål oppnås

d.beløpet det søkes om.

En søknad om driftsstøtte skal ha følgende vedlegg

a.driftsbudsjett for tilskuddsåret

b.siste årsrapport med årsregnskap

c.søkerens vedtekter.

En søknad om prosjektstøtte skal angi

a.søkerens navn, adresse, organisasjonsnummer, kontonummer, telefonnummer og e-postadresse

b.prosjektbudsjett med opplysninger om andre finansieringskilder og bruk av egenandel

c.beskrivelse av prosjektet og hva søkeren vil oppnå med tilskuddet

d.hvordan prosjektet bidrar til at tilskuddsordningens formål oppnås

e.målgruppe for prosjektet

f.beløpet det søkes om.

Tildelinger

Tildelt

Tildelingene må ses i sammenheng med beskrivelsen av ordningen samme år

Les mer om hvordan data vises og brukes på tilskudd.no

Tilgjengelige midler

Ikke oppgitt

Omsøkt

38 210 084 kr

Tildelt

24 183 200 kr

Innvilget

63,3 %

Søkere

25

Mottakere

19

Søknader

25

Tildelinger

19
24 183 200 kr

Tildelt andre

0 kr

Mottakere og søkere

Per side:

Fant du det du lette etter?