Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddsordninger/Tilskudd til tiltak mot menneskehandel og prostitusjon

Tilskudd til tiltak mot menneskehandel og prostitusjon

Tilskuddene skal motvirke at barn og voksne utsettes for menneskehandel, hjelpe mennesker ut av prostitusjon og redusere etterspørselen etter prostitusjon

Sist oppdatert

Hvis du har spørsmål om tilskuddsordningen, ta direkte kontakt med tilskuddsforvalteren Justis- og beredskapsdepartementet

Søknadsfrist

Type tilskudd

Driftsmidler og Prosjektmidler

Finansiering

Statsbudsjettet kap. 440, post 70

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

Tilskuddene skal motvirke at barn og voksne utsettes for menneskehandel, hjelpe mennesker ut av prostitusjon og redusere etterspørselen etter prostitusjon.

Hvem kan motta tilskudd

Organisasjoner som driver frivillig virksomhet kan få tilskudd.  Som frivillig virksomhet regnes aktiviteter som ikke er 

a) fortjenestebaserte  

b) organisert av det offentlige  

c) basert på samvirkeprinsipper og omfattes av samvirkeloven 

Frivillig virksomhet drives av 

a) ikke-økonomiske (ideelle) foreninger 

b) alminnelige stiftelser som ikke deler ut midler, eller som bare foretar  utdelinger til frivillig virksomhet 

c) næringsdrivende stiftelser som bare foretar utdelinger til frivillig  virksomhet 

d) aksjeselskaper som bare foretar utdelinger til frivillig virksomhet 

Dersom frivillige organisasjoner ikke tilbyr tilfredsstillende tiltak, kan kommuner få tilskudd for å gjøre det.

Hva kan tilskuddet brukes til

Det kan gis tilskudd til tiltak som bidrar til å oppfylle formålet i § 1, for  eksempel til 

a) bo- eller oppfølgingstilbud for ofre for menneskehandel 

b) tilbud om rådgivning og aktiviteter  

c) oppsøkende virksomhet 

d) målrettede undervisnings-, informasjons- eller veildedningstiltak 

e) andre prosjekter som er egnet til å oppfylle formålet i § 1.

Rapporteringskrav

En tilskuddsmottaker skal innen 1. april året etter det året tilskuddet gjelder  for, rapportere til Justis- og beredskapsdepartementet om hvordan tiltaket har  bidratt til å fremme formålet med tilskuddet slik det er fastsatt i tilskuddsvedtaket.  Dersom tilskuddet er 200 000 kroner eller mer skal tilskuddsmottaker 

a) levere revisorbekreftet ordinært årsregnskap for organisasjonen 

 b) synliggjøre det tildelte tilskuddet i en note i det ordinære årsregnskapet til  organisasjonen 

c) levere en forenklet oversikt over regnskapet for bruken av tilskuddet.  

Justis- og beredskapsdepartementet kan utdype kravene og det kan fastsettes  ytterligere rapporteringskrav i tilskuddsvedtaket.

Hvordan søke

En søknad om tilskudd skal sendes elektronisk til Justis- og  beredskapsdepartementet innen 1. desember året før tildelingsåret og være  undertegnet av organisasjonens leder eller generalsekretær, eller den som har  fullmakt. Søknaden skal 

a) angi søkerens navn, adresse, organisasjonsnummer, kontonummer, e-postadresse, telefonnummer og kontaktperson 

b) ha vedlagt årsberetning der dette er påkrevd, regnskap og vedtekter  

c) angi særlige kvalifikasjoner søkeren måtte ha for å gjennomføre tiltaket 

d) angi hva søkeren vil oppnå med tilskuddet og forventet resultat 

e) angi hvem tilskuddet skal rettes mot og det geografiske området det vil bli  brukt

 f) angi en plan for gjennomføringen av tiltaket, aktiviteten e.l. med virkemidler,  samarbeidspartnere og tidsrammer 

g) opplyse om eventuelle planer om å videreføre tiltaket 

h) angi muligheter for å koordinere med andre organisasjoner 

i) fremlegge budsjett for tiltaket

 j) angi om og eventuelt i hvilket år søkeren tidligere har mottatt tilskudd fra  Justis- og beredskapsdepartementet eller underliggende organer 

k) angi beløpet det søkes om 

l) oppgi søkerens egenandel 

m) oppgi hvilke beløp søkeren har søkt om fra andre offentlige myndigheter eller  fra andre finansieringskilder 

n) redegjøre for inntektsgivende aktiviteter søkeren måtte ha. 

Tildelinger

Tildelingene må ses i sammenheng med beskrivelsen av ordningen samme år. Les mer om hvordan data vises og brukes på tilskudd.no.

Tilgjengelige midler

Ikke oppgitt

Omsøkt

46 290 524 kr

Tildelt

37 333 000 kr

Innvilget

80,6 %
36 573 000 kr

Tildelt andre

760 000 kr

Søkere

26

Mottakere

22

Søknader

37

Tildelinger

29

Mottakere og søkere

Per side:

Årsoversikt

Tildelt

Fant du det du lette etter?