Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddsordninger/Tilskudd til sikringstiltak for tros- og livssynssamfunn

Tilskudd til sikringstiltak for tros- og livssynssamfunn

Tilskuddsordningen skal bidra til at tros- og livssynssamfunn og paraply- og dialogorganisasjoner for tros- og livssynssamfunn kan gjennomføre fysiske sikringstiltak som de finner nødvendig for å ivareta ansvar for å sikre personene som oppholder seg i deres lokaler

Sist oppdatert

Hvis du har spørsmål om tilskuddsordningen, ta direkte kontakt med tilskuddsforvalteren Politi- og lensmannsetaten

Søknadsfrist

Type tilskudd

Prosjektmidler

Tilskuddsforvalter

Finansiering

Statsbudsjettet kap. 440, post 70

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

Tilskuddsordningen skal bidra til at tros- og livssynssamfunn og paraply- og dialogorganisasjoner for tros- og livssynssamfunn kan gjennomføre fysiske sikringstiltak som de finner nødvendig for å ivareta sitt ansvar for å sikre personene som oppholder seg i tros- eller livssynssamfunnets lokaler.

Hvem kan motta tilskudd

Tros- og livssynssamfunn og paraply- og dialogorganisasjoner for tros- og livssynssamfunn, som har organisasjonsnummer fra Enhetsregisteret.

Hva kan tilskuddet brukes til

Tilskuddet kan brukes til fysiske sikringstiltak som organisasjonen finner nødvendig for å ivareta sitt ansvar for å sikre personene som oppholder seg i tros- eller livssynssamfunnets lokaler.

Andre tildelingskriterier

Søknaden avgjøres etter en skjønnsmessig vurdering av søknadsopplysningene mot kriteriene i forskriftens § 2. I vurderingen av hvem som skal få hvor mye legges det særlig vekt på

a. i hvilken grad tros- og livssynssamfunnet anses som potensielt mål med forhøyet trussel i Politiets sikkerhetstjenestes årlige nasjonale trusselvurdering (NTV)

b. søkerens spesielle begrunnede behov for fysiske sikringstiltak

c. om søkeren har mottatt og/eller søkt om støtte fra andre offentlige myndigheter til fysiske sikringstiltak.

Rapporteringskrav

Tilskuddsmottakeren skal benytte tilskuddet innen 12 måneder etter at det er mottatt og sende dokumentasjon for utført arbeid til Politidirektoratet innen 1. desember året etter det året tilskuddet gjelder for.

Hvordan søke

For å søke om midler må søknadsskjema fylles ut og sendes per e-post til post.fellestjenester@politiet.no

I tillegg må eget skjema for opplysninger om tiltaket fylles ut og vedlegges:

https://www.politiet.no/globalassets/rad-og-veiledning/soknad-om-tilskudd/opplysninger-om-tiltak---tilskudd-til-sikringstiltak-for-tros--og-livssynssamfunn.docx

Tildelinger

Tildelt

Tildelingene må ses i sammenheng med beskrivelsen av ordningen samme år

Les mer om hvordan data vises og brukes på tilskudd.no

Tilgjengelige midler

Ikke oppgitt

Omsøkt

4 997 407 kr

Tildelt

4 997 407 kr

Innvilget

100 %

Søkere

44

Mottakere

44

Søknader

44

Tildelinger

44
4 997 407 kr

Tildelt andre

0 kr

Mottakere og søkere

Per side:

Fant du det du lette etter?