Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddsordninger/Tilskudd til politiforeninger

Tilskudd til politiforeninger

Tilskudd etter forskriften skal støtte drift av landsdekkende lag, selskap og foreninger som ivaretar felles faglige, sosiale, kulturelle og velferdsmessige interesser for politiets tilsatte og pensjonister.

Sist oppdatert

Hvis du har spørsmål om tilskuddsordningen, ta direkte kontakt med tilskuddsforvalteren Politi- og lensmannsetaten

Søknadsfrist

Type tilskudd

Driftsmidler

Tilskuddsforvalter

Finansiering

Statsbudsjettet kap. 440, post 70

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

Formålet med tilskuddsordningen er å legge til rette for støtte til drift av landsdekkende lag, selskap og foreninger som bidrar til å ivareta felles faglige, sosiale, kulturelle og velferdsmessige interesser for politiets tilsatte og pensjonister.

Hvem kan motta tilskudd

Politirelaterte lag, selskap og foreninger med organisasjonsnummer fra Enhetsregisteret og med formål om å ivareta felles faglige, sosiale, kulturelle og velferdsmessige interesser for politiets tilsatte og pensjonister kan motta tilskudd.

Hva kan tilskuddet brukes til

Tilskuddet kan brukes til drift av landsdekkende lag, selskap og foreninger som ivaretar felles faglige, sosiale, kulturelle og velferdsmessige interesser for politiets tilsatte og pensjonister.

Andre tildelingskriterier

Politidirektoratet avgjør søknaden etter en vurdering av søknadsopplysningene mot følgende kriterier i prioritert rekkefølge:

  • relevans for politiets samfunnsoppdrag
  • antall personer tiltaket kommer til gode
  • skjønnsmessig vurdering av tiltakets effekt opp mot formål som nevnt i forskriftens § 1.

Dersom søkeren har mottatt midler fra andre offentlige myndigheter kan Politidirektoratet avkorte tildelt beløp.

Søkere må også kunne dokumentere:

  • at mottakers aktivitet understøtter politiets samfunnsoppdrag
  • at mottaker er partipolitisk uavhengig
  • at medlemskap er åpent for ansatte eller pensjonister i politietaten
  • at mottakers tilbud er landsdekkende
  • at mottakers aktivitet oppfyller formål som nevnt for ordningen

Rapporteringskrav

Tilskuddsmottaker plikter å levere rapport og regnskap samt dokumentasjon i form av faktura, kvitteringer eller lignende til Politidirektoratet om hvordan tilskuddet har blitt benyttet iht. frist angitt i tilskuddsbrev.

Hvordan søke

Søknaden sendes til Politidirektoratet v/Politiets fellestjenester på e-post:  post.fellestjenester@politiet.no.

Merk søknaden med "Tilskudd politiforeninger".

Søknaden må inneholde:

1. søkerens navn, adresse, organisasjonsnummer, kontonummer, epostadresse, telefonnummer og kontaktperson

2. informasjon om hva tilskuddet skal benyttes til, og begrunne behovet for tilskudd

3. beløpet det søkes om

4. et budsjett for tiltaket

5. informasjon om hvilke beløp søkeren har søkt om og/eller mottatt fra andre offentlige myndigheter.

Tildelinger

Tildelt

Tildelingene må ses i sammenheng med beskrivelsen av ordningen samme år

Les mer om hvordan data vises og brukes på tilskudd.no

Tilgjengelige midler

Ikke oppgitt

Omsøkt

5 475 000 kr

Tildelt

4 800 000 kr

Innvilget

87,7 %

Søkere

7

Mottakere

5

Søknader

7

Tildelinger

5
4 800 000 kr

Tildelt andre

0 kr

Mottakere og søkere

Per side:

Fant du det du lette etter?