Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddsordninger/Tilskudd til frivillige klima- og miljøorganisasjoner samt klima- og miljøstiftelser

Tilskudd til frivillige klima- og miljøorganisasjoner samt klima- og miljøstiftelser

Tilskuddsordningen skal bidra til å skape skape engasjement for klima- og miljøsaker. Forskriften gjelder tilskudd til frivillige klima- og miljøorganisasjoner samt klima- og miljøstiftelser og paraplyorganisasjoner som bidrar til å fremme dette formålet.

Sist oppdatert

Hvis du har spørsmål om tilskuddsordningen, ta direkte kontakt med tilskuddsforvalteren Klima- og miljødepartementet

Søknadsfrist

Type tilskudd

Driftsmidler

Finansiering

Statsbudsjettet kap. 1400, post 70

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

Målet med tilskuddsordningen er å skape engasjement for klima- og miljøsaker, og stimulere til miljøaktivitet lokalt, regionalt og nasjonalt.

Tilskuddsmidlene skal gi støtte til frivillige organisasjoner samt klima- og miljøstiftelser og paraplyorganisasjoner som bidrar til å fremme dette formålet.

Hvem kan motta tilskudd

Frivillige klima- og miljøorganisasjoner, samt klima- og miljøstiftelser og paraplyorganisasjoner, se forskriften for nærmere omtale om krav og kriterier.

Hva kan tilskuddet brukes til

Tilskuddet kan brukes til organisasjonens drift knyttet til formålet med ordningen. 

Tilskudd utbetalt etter denne forskrift skal ikke kryss-subsidiere økonomisk virksomhet eller vri eller true med å vri konkurransen i EØS-området. Begrepet økonomisk virksomhet skal fortolkes i samsvar med foretaksdefinisjonen etter EØS-avtalens regler om offentlig støtte.

Tilskuddsmottakere som har både økonomisk og ikke-økonomisk virksomhet skal ha adskilte regnskap for disse virksomhetene. Mottakerne må ha interne retningslinjer som sikrer at felleskostnader fordeles på en forholdsmessig måte mellom den økonomiske virksomheten og den ikke-økonomiske virksomheten.

Andre tildelingskriterier

Tilskudd kan gis til frivillige organisasjoner

 • med demokratisk valgte styringsorganer og hovedformål for virksomheten innenfor miljøforvaltningens ansvarsområder,
 • med bredt medlemsgrunnlag og geografisk spredning på medlemsmassen,
 • som er registrert i Frivillighetsregisteret og
 • som har et register over minst 5000 tellende medlemmer (3000 for barne- og ungdomsorganisasjoner) som oppfyller kravene i § 10.

Organisasjonen skal ha vedtekter som klargjør

 • formål, selvstendighet, organisasjonsform og organisatorisk oppbygging med sentral organisasjon og eventuelle lokallag eller andre organisasjonsledd mellom lokallag og den sentrale organisasjon,
 • at organisasjonen har en demokratisk oppbygging som sikrer alle medlemmer lik møte-, tale-, forslags- og stemmerett og rett til å la seg velge som representant,
 • at organisasjonen har et landsmøte minst hvert tredje år der representanter valgt av og blant medlemmene i organisasjonen har stemmerett,
 • at organisasjonen har et sentral-/hovedstyre valgt av landsmøtet og har ledelsen av organisasjonen mellom landsmøtene og
 • at organisasjonen avgir eget årsregnskap og årsberetning i samsvar med bestemmelsene i regnskapsloven. Regnskapsåret skal følge kalenderåret.

Tilskudd kan gis til klima- og miljøstiftelser

 • med hovedformål for virksomheten innenfor miljøforvaltningens ansvarsområder
 • som ikke har fortjeneste som formål,
 • eventuelle overskudd tilbakeføres til organisasjonens formål,
 • som er registrert i Frivillighetsregisteret og
 • som avgir eget årsregnskap og årsberetning i samsvar med bestemmelsene i regnskapsloven. Regnskapsåret skal følge kalenderåret.

Tilskudd til nye søkere vurderes med bakgrunn i en helhetsvurdering basert på utgifter, inntekter, omsetning og aktivitetsnivå.med hovedformål for virksomheten innenfor miljøforvaltningens ansvarsområder

Rapporteringskrav

Organisasjonen og stiftelsen skal kunne dokumentere opplysningene gitt i søknad. Dokumentasjonen skal oppbevares i fem år regnet fra 1. januar i søknadsåret. Kravet medfører ingen begrensninger i dokumentasjonskravet og oppbevaringsplikten etter bokføringsloven.

Organisasjonene plikter uoppfordret og løpende å gi Klima- og miljødepartementet alle opplysninger som har betydning for fastsettelsen av tilskuddet til organisasjonen.

Hvordan søke

Søknadsskjema fylles ut og sendes til Klima- og miljødepartementet,

postmottak@kld.dep.no

Tildelinger

Tildelingene må ses i sammenheng med beskrivelsen av ordningen samme år. Les mer om hvordan data vises og brukes på tilskudd.no.

Tilgjengelige midler

Ikke oppgitt

Omsøkt

55 057 988 kr

Tildelt

55 057 988 kr

Innvilget

100 %
55 057 988 kr

Tildelt andre

0 kr

Søkere

19

Mottakere

18

Søknader

19

Tildelinger

18

Mottakere og søkere

Per side:

Årsoversikt

Tildelt

Fant du det du lette etter?