Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddsordninger/Tilskudd til å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner

Tilskudd til å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner

Tilskuddene skal motvirke at barn og voksne utsettes for eller utøver vold i nære relasjoner. Totalt tilskuddsbeløp i 2024 er 15 millioner kroner - med forbehold om Stortingets budsjettvedtak.

Sist oppdatert

Hvis du har spørsmål om tilskuddsordningen, ta direkte kontakt med tilskuddsforvalteren Sekretariatet for konfliktrådene

Søknadsfrist

Type tilskudd

Prosjektmidler

Finansiering

Statsbudsjettet kap. 433, post 70

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

 • Personer eller grupper som utsettes eller står i fare for å bli utsatt for vold i nære relasjoner.
 • Personer og grupper som utøver eller står i fare for å utøve vold i nære relasjoner.
 • Offentlige myndigheter, frivillige  og andre relevante aktører som har til oppgave å motvirke vold i nære relasjoner. 

Hvem kan motta tilskudd

Frivillige og ideelle organisasjoner

Krisesentere i kommunal regi

Les mer i forskrift 

Hva kan tilskuddet brukes til

Det kan gis tilskudd til prosjekter eller tiltak som bidrar til å oppfylle formålet med tilskuddsordningen. 

Det gis ikke tilskudd til:

 • generell drift
 • forskningsprosjekter
 • tiltak som innebærer kommersielt salg av (eller inntjening på) det som produseres.

Andre tildelingskriterier

I vurderingen av søknadene skal det særlig legges vekt på om tiltaket:

 • innebærer samarbeid mellom ulike aktører
 • når ut til mange i målgruppen.
 • har en plan for videreføring etter prosjektperioden der dette er aktuelt
 • har overføringsverdi til andre aktiviteter og tiltak og legger til rette for spredning av resultatene tilskuddet har bidratt til
 • bidrar til å styrke kunnskap og kompetanse

Dersom det er tildelt tilskudd for det første året av et flerårig prosjekt, vil søknader for prosjektets påfølgende år som hovedregel bli prioritert, med forbehold om Stortingets bevilgning.

Søkere som er registrert i Frivillighetsregisteret vil som hovedregel bli prioritert

Rapporteringskrav

En tilskuddsmottaker skal innen 1. april året etter det året tilskuddet gjelder for, rapportere til Sekretariatet for konfliktrådene om hvordan tiltaket har bidratt til å fremme formålet med tilskuddet slik det er fastsatt i tilskuddsvedtaket. Dersom tilskuddet er 200 000 kroner eller mer skal tilskuddsmottaker

 • levere revisorbekreftet ordinært årsregnskap for organisasjonen
 • synliggjøre det tildelte tilskuddet i en note i det ordinære årsregnskapet til organisasjonen
 • levere en forenklet oversikt over regnskapet for bruken av tilskuddet.

Sekretariatet for konfliktrådene kan utdype kravene og det kan fastsettes ytterligere rapporteringskrav i tilskuddsvedtaket.

Hvordan søke

En søknad om tilskudd skal sendes elektronisk til Sekretariatet for konfliktrådene innen 1. desember året før tildelingsåret og være undertegnet av organisasjonens leder eller generalsekretær, eller den som har fullmakt.

Tildelinger

Tildelt

Tildelingene må ses i sammenheng med beskrivelsen av ordningen samme år

Les mer om hvordan data vises og brukes på tilskudd.no

Tilgjengelige midler

Ikke oppgitt

Omsøkt

33 693 563 kr

Tildelt

15 000 000 kr

Innvilget

44,5 %

Søkere

65

Mottakere

44

Søknader

79

Tildelinger

53
12 645 000 kr

Tildelt andre

2 355 000 kr

Mottakere og søkere

Per side:

Fant du det du lette etter?