Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddsordninger/Tilskudd til forebygging av kriminalitet

Tilskudd til forebygging av kriminalitet

Tilskuddene skal bidra til å forebygge kriminalitet, særlig blant barn og unge. Totalt tilskuddsbeløp i 2024 er 8,5 millioner kroner - med forbehold om Stortingets budsjettvedtak.

Sist oppdatert

Hvis du har spørsmål om tilskuddsordningen, ta direkte kontakt med tilskuddsforvalteren Sekretariatet for konfliktrådene

Søknadsfrist

Type tilskudd

Driftsmidler og Prosjektmidler

Finansiering

Statsbudsjettet kap. 433, post 70

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

Tilskuddene skal bidra til å forebygge kriminalitet, særlig blant barn og unge, gjennom å bidra til at

 • hjelpeapparatet får økt kunnskap om hvordan kriminalitet forebygges
 • hjelpeapparatet fanger opp ungdom som er i risikosonen
 • utsatt ungdom opplever mestring
 • ungdomsmiljøer blir tryggere

Hvem kan motta tilskudd

Organisasjoner som driver frivillig virksomhet kan få tilskudd.

Som frivillig virksomhet regnes aktiviteter som ikke er

 • fortjenestebaserte
 • organisert av det offentlige
 • basert på samvirkeprinsipper og omfattes av samvirkeloven.

Frivillig virksomhet drives av

 • ikke-økonomiske (ideelle) foreninger
 • alminnelige stiftelser som ikke deler ut midler, eller som bare foretar utdelinger til frivillig virksomhet
 • næringsdrivende stiftelser som bare foretar utdelinger til frivillig virksomhet
 • aksjeselskaper som bare foretar utdelinger til frivillig virksomhet.

Hva kan tilskuddet brukes til

Det kan gis tilskudd til tiltak som bidrar til å oppfylle formålet i § 1.

Tilskuddet kan gis som driftstilskudd eller prosjekttilskudd eller begge deler. Med driftstilskudd menes finansiering av organisasjoners og tiltaks tjenestetilbud overfor målgruppen. Med prosjekttilskudd menes finansiering av en avgrenset oppgave som kan bidra til å oppfylle politiske målsettinger.

Det gis ikke tilskudd til

 • forskningsprosjekter
 • tiltak som innebærer kommersielt salg av (eller inntjening på) det som produseres.

Andre tildelingskriterier

Sekretariatet for konfliktrådene tildeler tilskudd for ett år av gangen etter en skjønnsmessig vurdering av i hvilke grad formålet som det er søkt om tilskudd til, bidrar til å oppfylle formålet med tilskuddsordningen.

Tiltak som har et direkte kriminalitetsforebyggende formål prioriteres fremfor tiltak som har et annet hovedformål.

Tiltak som støtter opp under etablerte samarbeidsstrukturer, f.eks. samordningsmodell for lokale, forebyggende tiltak mot rus- og kriminalitet (SLT), vil bli prioritert.

I vurderingen av søknadene skal det særlig legges vekt på om tiltaket

 • innebærer samarbeid mellom ulike aktører
 • når ut til mange i målgruppen
 • har en plan for videreføring etter prosjektperioden der dette er aktuelt
 • har overføringsverdi til andre aktiviteter og tiltak og legger til rette for spredning av resultatene tilskuddet har bidratt til
 • bidrar til å styrke kunnskap og kompetanse.

Dersom det er tildelt tilskudd for det første året av et flerårig prosjekt, vil søknader for prosjektets påfølgende år som hovedregel bli prioritert, med forbehold om Stortingets bevilgning.

Søkere som er registrert i Frivillighetsregisteret vil som hovedregel bli prioritert.

Rapporteringskrav

En tilskuddsmottaker skal innen 1. april året etter det året tilskuddet gjelder for, rapportere til Sekretariatet for konfliktrådene om hvordan tiltaket har bidratt til å fremme formålet med tilskuddet slik det er fastsatt i tilskuddsvedtaket. Dersom tilskuddet er 200 000 kroner eller mer skal tilskuddsmottaker

 • levere revisorbekreftet ordinært årsregnskap for organisasjonen
 • synliggjøre det tildelte tilskuddet i en note i det ordinære årsregnskapet til organisasjonen
 • levere en forenklet oversikt over regnskapet for bruken av tilskuddet.

Sekretariatet for konfliktrådene kan utdype kravene og det kan fastsettes ytterligere rapporteringskrav i tilskuddsvedtaket.

Hvordan søke

En søknad om tilskudd skal sendes elektronisk til Sekretariatet for konfliktrådene innen 1. desember året før tildelingsåret og være undertegnet av organisasjonens leder eller generalsekretær, eller den som har fullmakt. 

Tildelinger

Alle tildelinger for 2024 er ikke publisert.

Tildelt

Tildelingene må ses i sammenheng med beskrivelsen av ordningen samme år

Les mer om hvordan data vises og brukes på tilskudd.no

Tilgjengelige midler

Ikke oppgitt

Omsøkt

32 446 629 kr

Tildelt

8 013 000 kr

Innvilget

24,7 %

Søkere

86

Mottakere

50

Søknader

89

Tildelinger

50
8 013 000 kr

Tildelt andre

0 kr

Mottakere og søkere

Per side:

Fant du det du lette etter?