Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddsordninger/Tilskudd til genressurstiltak – husdyr, planter og skogtrær

Tilskudd til genressurstiltak – husdyr, planter og skogtrær

Formålet med tilskuddet er å bidra til bevaring og bærekraftig bruk av husdyr-, plante- og skogtregenetiske ressurser som har eller kan få betydning for mat og landbruk i Norge.

Sist oppdatert

Hvis du har spørsmål om tilskuddsordningen, ta direkte kontakt med tilskuddsforvalteren Landbruksdirektoratet

Søknadsfrist

Type tilskudd

Driftsmidler og Prosjektmidler

Tilskuddsforvalter

Finansiering

Statsbudsjettet kap. 1139, post 71

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

Næringsutøvere, avls- og foredlingsinstitusjoner, utrednings- og forskningsvirksomheter, fag- og interesseorganisasjoner mm. kan søke tilskudd. Hvem kan motta tilskudd

Tilskudd kan gis til tidsbegrensede tiltak (prosjekter) og til drift av tiltak som er tidsubegrenset (driftstilskudd). For prosjekter kan det gis tilskudd for inntil tre år og tilskuddet kan dekke inntil 80 prosent av prosjektkostnadene. Driftstilskudd kan normalt bare gis til søker som har inngått faglig samarbeidsavtale med Norsk genressurssenter.

Hva kan tilskuddet brukes til

Landbruksdirektoratet gir tilskudd til tiltak som bidrar til ett eller flere av følgende målsettinger:

-bevaring av bevaringsverdige husdyrraser, kulturplanter og skogstre i Norge, herunder sikker drift, utvidelse og etablering av genbanker, klonarkiv, in-situ-bevaring, bevaringsbesetninger og andre bevaringsenheter etter inngåtte faglige samarbeidsavtaler med Norsk genressurssenter

-bærekraftig bruk av genetiske ressurser, herunder klimatilpasning og næringsutvikling basert på genetiske ressurser

-kartlegging, dokumentasjon, overvåking og karakterisering av genetiske ressurser

-formidling og kunnskapsutvikling om genetiske ressurser.

Andre tildelingskriterier

Landbruksdirektoratet vil for øvrig prioritere tiltak som:

-er i samsvar med faglig samarbeidsavtale mellom søker og Norsk genressurssenter

-har kostnader som står i et rimelig forhold til tiltakets mål og antatte effekt

-inngår i målrettet og langsiktig arbeid-når ut til flere grupper av aktører.

Rapporteringskrav

Etter at tiltaket er sluttført skal tilskuddsmottaker utarbeide sluttrapport som beskriver graden av måloppnåelse. Rapporteringsskjema fra Landbruksdirektoratet skal benyttes.

Rapporten skal sendes Landbruksdirektoratet så snart tiltaket er avsluttet, og innen fristen fastsatt i vedtaksbrevet.

Hvordan søke

Søknad om tilskudd sendes via våre nettsider. Følg link til digitalt søknadsskjema. 

Tildelinger

Tildelt

Tildelingene må ses i sammenheng med beskrivelsen av ordningen samme år

Les mer om hvordan data vises og brukes på tilskudd.no

Tilgjengelige midler

Ikke oppgitt

Omsøkt

7 533 833 kr

Tildelt

11 789 521 kr

Innvilget

156 %

Søkere

44

Mottakere

44

Søknader

69

Tildelinger

69
11 789 521 kr

Tildelt andre

0 kr

Mottakere og søkere

Per side:

Fant du det du lette etter?