Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddsordninger/Tilskudd til tiltak for å gi barn og unge økt forståelse av bruk av utmarksressurser

Tilskudd til tiltak for å gi barn og unge økt forståelse av bruk av utmarksressurser

Tilskuddsordningen skal bidra til å gi barn og unge økt forståelse for bærekraftig bruk av utmarksressursene. Ordningen skal herunder legge vekt på å fremme jaktbasert friluftsliv og vilt som en høstbar ressurs. 

Sist oppdatert

Hvis du har spørsmål om tilskuddsordningen, ta direkte kontakt med tilskuddsforvalteren Miljødirektoratet

Søknadsfrist

Type tilskudd

Prosjektmidler

Tilskuddsforvalter

Finansiering

Statsbudsjettet kap. 1141, post 75

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

    1.Formålet med ordningen
Tilskuddsordningen skal bidra til å gi barn og unge økt forståelse for bærekraftig bruk av utmarksressursene. Ordningen skal herunder legge vekt på å fremme jaktbasert friluftsliv og vilt som en høstbar ressurs.


   2.Tilskuddsberettigete
Sentral- eller fylkesleddet i frivillige organisasjoner eller sentrale institusjoner for barn og unge som er registrert i Enhetsregisteret kan søke og motta tilskudd etter denne ordningen.  

Hva kan tilskuddet brukes til

Det vil primært gis tilskudd til tiltak som;

a) fremmer jakt og fangst som friluftsaktivitet

b) bidrar til økt forståelse av høstbart vilt som en utmarksressurs

c) bidrar til økt interesse, deltakelse og rekruttering til det høstingsbaserte friluftslivet.

Det kan også gis tilskudd til tiltak som kan bidra til å øke forståelsen for bruk av øvrige utmarksressurser hos barn og unge.

Mindre deler av tilskuddet kan benyttes til innkjøp av enkelt utstyr og materiell i tråd med formålet med ordningen. Det vil ikke bli gitt tilskudd til innkjøp av kostnadskrevende utstyr.

Søknader om tilskudd til aktiviteter som er lite ressurskrevende og lett tilgjengelig for flest mulig, samt tiltak for barn og unge med nedsatt funksjonsevne vil bli prioritert.

Rapporteringskrav

Mottaker av tilskudd skal levere sluttrapport og sluttregnskap i Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter innen fristen fastsatt i vedtaksbrevet om tildeling av tilskudd.

Nærmere krav om rapportering kan gis i vedtaksbrevet.

Hvordan søke

Søknad om tilskudd skal sendes i Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter innen fastsatt søknadsfrist. Miljødirektoratet kan be om utfyllende opplysninger som er nødvendige for å behandle søknaden.

Dersom søknaden inneholder flere prosjekter må hvert av disse spesifiseres.

Tildelinger

Tildelt

Tildelingene må ses i sammenheng med beskrivelsen av ordningen samme år

Les mer om hvordan data vises og brukes på tilskudd.no

Tilgjengelige midler

Ikke oppgitt

Omsøkt

3 035 060 kr

Tildelt

2 015 000 kr

Innvilget

66,4 %

Søkere

11

Mottakere

11

Søknader

11

Tildelinger

11
2 015 000 kr

Tildelt andre

0 kr

Mottakere og søkere

Per side:

Fant du det du lette etter?