Gå til hovedinnhold

Helse Vår

Formålet er å støtte tidsavgrensede helseprosjekter og -tiltak rettet mot målgrupper i Norge som fremmer levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse.

Sist oppdatert

Tilskuddsordningen er avsluttet.

Hvis du har spørsmål om tilskuddsordningen, ta direkte kontakt med tilskuddsforvalteren Stiftelsen Dam

Søknadsfrist

Type tilskudd

Prosjektmidler

Tilskuddsforvalter

Finansiering

Spillemidler til helse- og rehabiliteringsformål

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

​Formålet er å støtte tidsavgrensede helseprosjekter og -tiltak rettet mot målgrupper i Norge som fremmer levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse.


Hvem kan motta tilskudd

Alle kan søke om støtte til helseprosjekter, men søknaden må sendes fra eller i samarbeid med en frivillig organisasjon med helseformål og søkerrett hos Stiftelsen Dam (kalt søkerorganisasjon).

Se liste over godkjente søkerorganisasjoner her.

Hva kan tilskuddet brukes til

Det kan søkes om minimum 40.000 og maksimalt 1.400.000 kroner til prosjekter med helseformål og med en varighet på maksimalt tre år.

«Prosjekter med helseformål» omfatter blant annet arbeid for økt deltakelse og likestilling for funksjonshemmede, forebyggende helsearbeid, rehabilitering, habilitering, omsorgsarbeid og folkehelsearbeid.

Prosjekter kan for eksempel rette seg mot utfordringer knyttet til tjenester, tilbud og tiltak for funksjonshemmede, kronisk syke, akutt syke, pårørende og andre nærstående, samt opplysningsarbeid. Det kan også søkes om utviklingsarbeid, slik som kartlegginger, utredninger og metodeutvikling.

Andre tildelingskriterier

Dette kan det ikke søkes om

  • Flerårige prosjekter hvor samme aktivitet (for eksempel en sommerleir) gjentas årlig. Slike prosjekter kan kun søkes som ettårig.
  • Forskningsprosjekt som tilfredsstiller kriteriene for Stiftelsen Dams program Forskning. Se siste utlysning i programmet Forskning.

Utover dette er begrensningene i hovedsak innenfor følgende områder:

  • Organisasjonsarbeid (for eksempel ordinær møtevirksomhet og etablering av organisasjoner).
  • Utdanning og faglitteratur (for eksempel materiell beregnet på fagpersoner).
  • Utbygging og tilrettelegging av bygg og anlegg (for eksempel utbygging av privat/offentlig eiendom).
  • Offentlig og privat virksomhet (for eksempel offentlig/privat virksomhet uten klart samarbeid med søkerorganisasjonen).

Se under vedlegget «Stiftelsen Dam støtter ikke» for utfyllende informasjon.

Norges Idrettsforbund, som største mottaker av overskuddet fra Norsk Tipping, kan kun søke om prosjekter som retter seg mot sårbare og utsatte grupper.

Rapporteringskrav

Alle prosjekter som har mottatt støtte må levere regnskap og sluttrapport. Dersom prosjektet er flerårig må det også leveres en framdriftsrapport for hvert år. Prosjekter som har fått mer enn 300.000 kroner i støtte er også revisjonspliktige.

Hvordan søke

Det første du må gjøre for å kunne søke er å opprette kontakt med en godkjent søkerorganisasjon. Flere av søkerorganisasjonene har egne frister for når søknaden må være ferdig. Så ta kontakt i god tid!

Tildelinger

Tildelingene må ses i sammenheng med beskrivelsen av ordningen samme år. Les mer om hvordan data vises og brukes på tilskudd.no.

Tilgjengelige midler

Ikke oppgitt

Omsøkt

339 681 000 kr

Tildelt

73 494 000 kr

Innvilget

21,6 %
73 494 000 kr

Tildelt andre

0 kr

Søkere

95

Mottakere

47

Søknader

401

Tildelinger

96

Mottakere og søkere

Loading...

Årsoversikt

Tildelt