Gå til hovedinnhold

Ekspress

Gjennom Ekspress støttes små enkeltstående prosjekter og tiltak med fokus på lokal aktivitet og frivillighet, i et program med enkelt søknadsskjema og rask saksbehandling slik at det skal gå kort tid fra idé til gjennomføring.

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

Målet med Ekspress er å bidra til lokal aktivitet, tilrettelegging eller mestring. Programmet er kun åpent for medlemsorganisasjoner i Stiftelsen Dam.

Les mer på programsidene på Dam.no 

Hvem kan motta tilskudd

Kun åpent for medlemsorganisasjonene i Stiftelsen Dam.

Hva kan tilskuddet brukes til

Det kan søkes om:

  • Prosjekter og tiltak rettet mot målgrupper i Norge som fremmer levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet og sosial deltakelse.
  • Støtte til lokale aktiviteter og tilrettelegging for disse aktivitetene.
  • Beløp på hele tusen, fra 5.000 kroner og opp til 40.000 kroner.
  • Prosjekter med varighet inntil 12 måneder. Prosjektet må ha oppstartsdato tidligst to måneder og senest seks måneder etter at søknaden er sendt inn.


Andre tildelingskriterier

Dette kan det ikke søkes om

  • Landsomfattende prosjekter.
  • Finansiering av utstyr der utstyret ikke er knyttet opp mot planlagt og beskrevet prosjektaktivitet for deltakerne.
  • Ordinært organisasjonsarbeid i form av ordinær møtevirksomhet, samlinger for styremedlemmer og andre tillitsvalgte, medlemsverving og opplæring/skolering i administrativt arbeid.
  • Delfinansiering av større prosjekter der søknadssummen utgjør mindre enn en tredjedel av totalbudsjettet.
  • Prosjekter som retter seg mot en målgruppe spredt over store deler av landet.

Rapporteringskrav

Sluttrapport

Frist for sluttrapportering er en måned etter den sluttdatoen som er satt i prosjektet. I enkelte tilfeller vil det bli gitt utsettelser dersom det er gode grunner til dette.

Sluttrapporten for Ekspress går direkte fra søker/prosjektleder til Stiftelsen Dam.

Dette er en veldig enkel sluttrapportering som er selvforklarende når du som søker/prosjektleder går inn i oppgaven i Damnett.

Regnskap

I Ekspress ligger regnskapsrapporteringen inne som en del av sluttrapporteringen, der det skal legges inn inntekter og utgifter i et regskapsoppsett.

Tallene kommenteres i åpent kommentarfelt.

Hvordan søke

Det er kun medlemsorganisasjoner som kan opprette en søknad. I organisasjonen er det prosjektkoordinator eller saksbehandler som oppretter en søknad og knytter deg til søknaden som søker.