Gå til hovedinnhold

Forskning

Formålet er støtte til helseforskning rettet mot målgrupper i Norge og som bidrar til å fremme levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse.

Sist oppdatert

Hvis du har spørsmål om tilskuddsordningen, ta direkte kontakt med tilskuddsforvalteren Stiftelsen Dam

Søknadsfrist

Type tilskudd

Prosjektmidler

Tilskuddsforvalter

Finansiering

Spillemidler til helse- og rehabiliteringsformål

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

Formålet er støtte til helseforskning rettet mot målgrupper i Norge og som bidrar til å fremme levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse. Det omfatter blant annet arbeid for økt deltakelse og likestilling for funksjonshemmede, forebyggende helsearbeid, rehabilitering, habilitering, omsorgsarbeid og folkehelsearbeid. Et hovedmål er å knytte forskning tettere opp mot de helseutfordringer innbyggerne i Norge møter i sitt dagligliv ute i kommunene.

Les mer på programsidene på Dam.no  

Kriterier for måloppnåelse

Bedre levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller økt sosial deltakelse. Ekspempler er likestilling for funksjonshemmede, forebyggende helsearbeid, rehabilitering, habilitering, omsorgsarbeid og folkehelsearbeid. Et hovedmål er å knytte forskning tettere opp mot de helseutfordringer innbyggerne i Norge møter i sitt dagligliv ute i kommunene.

Hvem kan motta tilskudd

Søknaden må fremmes i samarbeid med en frivillig organisasjon med helseformål og med søkerrett hos Stiftelsen Dam (kalt søkerorganisasjon). Søkerorganisasjonene kan også, i samarbeid med forskere, selv initiere forskningsprosjekter på tema de er opptatt av. 

Se liste over godkjente søkerorganisasjoner.

Hva kan tilskuddet brukes til

Det kan søkes om: 

 • Forskning i tråd med formålet 
 • Forskning i regi av en forskningsansvarlig institusjon som er norsk (prosjektleder må være tilknyttet forskningsansvarlig institusjon). 
 • Minimum 1.500.000 og maksimalt 3.000.000 kroner. 10 prosent av søknadssummen vil bli holdt tilbake til sluttrapporten fra prosjektet er godkjent. 
 • Prosjekter med varighet inntil 36 måneder. For PhD-prosjekter der det søkes om tre årsverk som stipendiat, kan det søkes om varighet på inntil 72 måneder. Oppstart må være innen 15. juni første året med tildelte midler. 

Grad av brukermedvirkning skal beskrives i alle prosjekter. Hvor brukermedvirkning ikke er aktuelt skal dette begrunnes. 

Alle innvilgede prosjekter må følge punkt 4 i Stiftelsen Dams retningslinjer for åpenhet . Vi krever blant annet at alle studier forhåndsregistreres i vårt eget register i Open Science Framework  og at publisering skjer i åpne tidsskrift (såkalt «gold open access»). All publisering, inkludert av data, skal skje under en av følgende lisenser: CC0 , CC BY  eller CC BY-SA . Se retningslinjene  for detaljer. 


Ved dobbeltfinansiering av prosjektet må annen kilde enn Stiftelsen Dam velges. 

Andre tildelingskriterier

 • Dette kan det ikke søkes om:

  Støtte til indirekte kostnader. Dette er kostnader som påløper i forbindelse med prosjektet, men som ikke kan føres direkte til prosjektet (eksempel administrasjons- og driftskostnader, husleie og strømutgifter som ikke kan tilskrives prosjektet direkte) 
 • Delfinansiering av større prosjekter der søknadssummen utgjør mindre enn en tredjedel av totalbudsjettet 
 • Finansiering av prosjekter med stipendiater som allerede er tatt opp i et PhD-program 
 • Basalforskning 
 • Ren modellutprøving, metodeutvikling eller kvalitetssikring 
 • Finansiering kun av utstyr eller forbruksmateriell 
 • Prosjekter delt på flere søknader (hver søknad må beskrive et selvstendig prosjekt) 
 • Identiske prosjekter (søknader som er identiske med søknader som er behandlet tidligere blir avslått) 

Norges Idrettsforbund, som største mottaker av overskuddet fra Norsk Tipping, kan kun søke om prosjekter som retter seg mot sårbare og utsatte grupper. 

Rapporteringskrav

Framdriftsrapport

Framdriftsrapporten skal fortelle hva som er gjennomført og oppnådd så langt i prosjektet.

Frist:

 • 1. desember

Les mer om framdriftsrapport for programmet Forskning her.

Regnskap

Prosjektene skal levere regnskap hvert år, det vil si et årsregnskap som følger kalenderåret.

Det er prosjektets samlede utgifter og inntekter det skal leveres regnskap for.

Frist:

 • 15. mars

Les mer om regnskap i programmet Forskning her

Sluttrapport

Alle prosjekter må levere sluttrapport etter endt prosjektperiode.

Sluttrapport kan være doktorgradsavhandling, artikler, rapporter, bøker og lignende. Dette lastes opp som vedlegg i Damnett. I tillegg skal det leveres et sammendrag som vil bli publisert på Stiftelsen Dams nettsider.

Frist:

 • Tre måneder etter sluttdato i prosjektet.

Les mer om sluttrapportering her.

Hvordan søke

Programmet har én utlysning i året, som publiseres i november.

Søknadsprosessen for Forskning gjennomføres i to trinn.

Skissesøknaden i første runde fylles i sin helhet ut i søknadssystemet Damnett.  

Under utfyllingen får søker valget mellom å søke om midler til en av to måter å publisere forskningen på: Registrert rapport  eller tradisjonell publisering. 

Registrert rapport er et nytt satsningsområde for stiftelsen, og søker garanteres en større sannsynlighet for innvilgelse dersom dette velges. 

Søkere som velger tradisjonell publiseringsform og som inviteres til å sende utvidede søknader i andre runde vil få mer informasjon om innholdet i søknaden sammen med invitasjonen.

Søknader må sendes i samarbeid med en frivillig organisasjon som er godkjent søkerorganisasjon hos Stiftelsen Dam. 

Alle nye brukere i Damnett må registrere seg selv via "Opprette bruker" i søknadssystemet damnett.no. Der knytter man seg til en søkerorganisasjon som må gi godkjenning og opprette søknad. 

Tildelinger

Tildelt

Tildelingene må ses i sammenheng med beskrivelsen av ordningen samme år

Les mer om hvordan data vises og brukes på tilskudd.no

Tilgjengelige midler

Ikke oppgitt

Omsøkt

968 758 000 kr

Tildelt

111 626 000 kr

Innvilget

11,5 %

Søkere

77

Mottakere

24

Søknader

350

Tildelinger

39
111 626 000 kr

Tildelt andre

0 kr

Mottakere og søkere

Per side:

Fant du det du lette etter?