Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddsordninger/Tilskudd for inkludering i kulturliv

Tilskudd for inkludering i kulturliv

Tilskuddet er del av kultursektorens bidrag til å realisere Fritidserklæringens målsetting om barn og unges deltakelse i det kulturelle og kunstneriske liv, oppmuntre tilgangen til egnede og like muligheter for kulturelle, kunstneriske, rekreasjons- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon.

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

Målet for støtteordningen:

Det overordnede målet med tilskuddsordningen er å gi barn og unge mulighet til å delta i felles kulturaktiviteter på tvers av blant annet kjønn, etnisitet,  funksjonsevne, sosial- og økonomisk bakgrunn og bosted.

Med kulturaktiviteter menes i denne sammenhengen aktiviteter innen feltene musikk, teater, dans, litteratur, film og media, visuell kunst, dataspill, kulturarv, arkitektur og design, og tverrgående kunst og kultur.

Tilskuddet er del av kultursektorens bidrag til å realisere Fritidserklæringens målsetting om barn og unges deltakelse i det kulturelle og kunstneriske liv, oppmuntre tilgangen til egnede og like muligheter for kulturelle, kunstneriske, rekreasjons- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon.


Målgruppe for tilskuddsordningen:

Tilskuddet skal benyttes til tiltak rettet mot barn (6–12 år) og ungdom (13–19 år) som bidrar til mangfoldig deltakelse i kulturaktiviteter på tvers av blant annet kjønn, etnisitet,  funksjonsevne, sosial- og økonomisk bakgrunn og bosted.

Søkere må spesifisere i søknaden hvilken målgruppe tiltaket retter seg mot og hvor mange det tas sikte på å nå.

Hvem kan motta tilskudd

Søkere må være registrert i frivillighetsregisterert for ideelle organisasjoner. Enkeltpersoner, kommuner eller kommuale virksomheter og kommersielle foretak kan ikke stå som søker av støtte. 

Søkere skal intiere samarbeid om tiltaket. Samarbeidet kan bestå av en blanding av aktører. Eksempelvis kan samarbeidspartenre være:

 • Kommune, skole, fritidsklubb eller ungdomsråd
 • Andre frivillige organisasjoner
 • Kommunale aktører som bibliotek, kulturskoler, kulturhus, kommunale frivilligsentraler, museer eller bygdetun
 • Søknaden må spesifisere hvordan den enkelte aktør skal bidra og hvilken rolle de har

Hva kan tilskuddet brukes til

Tilskuddet kan benyttes til:

 • Leie av eksterne lokaler
 • Materialer
 • Honorarer til eksterne bidragsytere
 • Markedsføring
 • Deltakeravgift
 • Aktiviteter
 • Søker bør ta sikte på at arbeidet skal videreføres innenfor egen organisasjon. Det bør ikke legges opp til at samme tiltak årlig skal finansieres gjennom denne ordningen. 


Tilskuddet kan ikke benyttes til:

 • Innkjøp av utstyr som datamaskiner, musikkinstrumenter etc.
 • Ordinære driftskostnader som husleie, strøm, IT, telefon, internett etc.

Andre tildelingskriterier

 • Prosjektetet skal ha etablert samarbeid mellom ulike aktører; aktører med ulikt interesseformål mellom profesjonelle og amatører/frivillige, eller tverrsektorielle samarbeid
 • Prosjektet skal vise til gode strategier for å nå målgruppene i ordningen og skal ha en plan for hvor mange det tas sikte på å nå gjennom prosjektet
 • Prosjektet skal vise til mulighet for videreførelse etter endt tiltaksperiode uten nytt tilskudd
 • Prosjektene vil vurderes etter kvalitet og innhold, samt en regional fordeling av prosjekter. 
 • Kulturtanken vil prioritere søknader over NOK 50 000,-

Hvordan søke

Søknad leveres elektronisk gjennom Kulturtankens søknadsportal. Lenke til søknadsportalen tilgjengligjøres på tilskuddsordningens nettside når søknadsperioden åpner.