Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddsordninger/Tilskudd for inkludering i kulturliv

Tilskudd for inkludering i kulturliv

Formålet med tilskuddsordningen er å gi barn og unge mulighet til å delta i felles kulturaktiviteter på tvers av bl.a. kjønn, etnisitet, funksjonshindringer, sosial- og økonomisk bakgrunn og bosted. Se Kulturtankens nettsider for fullstendig beskrivelse.

Sist oppdatert

Hvis du har spørsmål om tilskuddsordningen, ta direkte kontakt med tilskuddsforvalteren Kulturtanken - Den kulturelle skolesekken Norge

Søknadsfrist

Type tilskudd

Prosjektmidler

Finansiering

Spillemidler til kulturformål

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

Formål og målgruppe for tilskuddsordningen

Formålet med tilskuddsordningen er å gi barn og unge mulighet til å delta i felles kulturaktiviteter på tvers av bl.a. kjønn, etnisitet, funksjonshindringer, sosial- og økonomisk bakgrunn og bosted. 

Med kulturaktiviteter menes i denne sammenhengen aktiviteter innen feltene musikk, dataspill, teater, dans, litteratur, film og media, visuell kunst, kulturarv, arkitektur og design, og sjangerovergripende kunst og kultur. Det er ikke mulig å søke om støtte til idrettsaktivitet gjennom denne tilskuddsordningen.  

Tilskuddet skal benyttes til tiltak rettet mot barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år) som bidrar til mangfoldig deltakelse i kulturaktiviteter på tvers av bl.a. kjønn, etnisitet, funksjonshindringer, sosial- og økonomisk bakgrunn og bosted.

Hvem kan motta tilskudd

Hvem kan søke?

Frivillige organisasjoner som er registrert i frivillighetsregisteret kan søke om støtte gjennom tilskuddsordningen. Enkeltpersonforetak, privatpersoner, kommuner eller kommunale virksomheter, og kommersielle foretak kan ikke stå som søkere, men det kan inngås samarbeid om tiltakene, hvor samarbeidet kan bestå av aktører med ulikt interesseformål, mellom profesjonelle og amatører/frivillige, eller tversektorielle samarbeid.


Hva kan tilskuddet brukes til

Hva kan det søkes om?

Tilskuddet skal benyttes til tiltak rettet mot barn (6-12 år) og unge (13-19 år) for å gi målgruppen mulighet til å delta i felles kulturaktiviteter på tvers av bl.a. kjønn, etnisitet, funksjonhindringer, sosial- og økonomisk bakgrunn og bosted. Det er mulig å søke om støtte til nye prosjekter (enkeltprosjekter eller flerårige prosjekter) rettet mot inkludering av barn og unge i kulturlivet. 

Inntil 10% av tilskuddsmidlene kan benyttes til å dekke administrative kostnader knyttet til drift av prosjektet. Tilskuddsmidler kan benyttes til lønn av ansatte som er frikjøpt fra sin stilling for å jobbe i prosjektet.


Hva tilskuddet ikke kan brukes til?

• Det kan ikke søkes om midler til innkjøp/finansiering av utstyr som er forventet brukt ut over prosjektets rammer, eksempelvis datamaskiner, møbler, instrumenter, teknisk utstyr, o.l. 

• Tilskuddsmidlene kan ikke benyttes til ordinære lønnsutgifter. 


Andre tildelingskriterier

Kulturtanken vil i behandlingen av søknadene:

• A) Vurdere kvaliteten og forventet måloppnåelse

• B) Vurdere søknadsbeløp opp mot forventet måloppnåelse

• C) Sørge for at midlene fordeles mellom ulike aktivitetstyper

• D) Sørge for at midlene fordeles med god geografisk spredning

Kulturtanken mottar langt flere søknader enn det er midler til. Det betyr at Kulturtanken må foreta prioriteringer i vurdering av søknadene, som medfører at også søknader som vurderes som gode vil kunne få avslag. 


Hvordan søke

Søknad leveres elektronisk gjennom Kulturtankens tilskuddsportal

Tildelinger

Tildelt

Tildelingene må ses i sammenheng med beskrivelsen av ordningen samme år

Les mer om hvordan data vises og brukes på tilskudd.no

Tilgjengelige midler

Ikke oppgitt

Omsøkt

18 790 412 kr

Tildelt

12 970 000 kr

Innvilget

69,0 %

Søkere

74

Mottakere

74

Søknader

75

Tildelinger

75
12 970 000 kr

Tildelt andre

0 kr

Mottakere og søkere

Per side:

Fant du det du lette etter?