Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddsordninger/Inkludering i idrettslag

Inkludering i idrettslag

Norges idrettsforbund har siden 1993 årlig mottatt midler fra Kulturdepartementet til ordningen Inkludering i idrettslag. Midlene kanaliseres videre til utvalgte idrettsråd (og enkelte idrettskretser) i store byer, som igjen fordeler midlene til idrettslag.

Sist oppdatert

Hvis du har spørsmål om tilskuddsordningen, ta direkte kontakt med tilskuddsforvalteren Norges idrettsforbund

Søknadsfrist

Løpende søknadsfrist

Type tilskudd

Driftsmidler og Prosjektmidler

Tilskuddsforvalter

Finansiering

Spillemidler til idrettsformål

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

Det overordnede målet med tilskuddsordningen er å inkludere nye grupper inn i lagenes ordinære aktivitetstilbud, gjennom å motvirke økonomiske og kulturelle barrierer som kan være til hinder for å delta i organisert idrettsaktivitet. 

Målgruppen er barn og ungdom som står overfor økonomiske og/eller kulturelle barrierer  som kan være til hinder for å delta i organisert idrett. Undersøkelser viser at barn og ungdom med innvandrerbakgrunn, spesielt jenter, i mindre grad er medlemmer av idrettslag enn  gjennomsnittet i befolkningen for øvrig. Dette understreker behovet for tiltak rettet spesielt  mot denne målgruppen. 

Kriterier for måloppnåelse

Kriterier for måloppnåelse i ordningen som helhet: 

- Idretten jobber strategisk med inkludering, kompetanseheving og kunnskapsdeling 

- Ordningen gjør deltakelse i fysisk aktivitet i idrettslag mer tilgjengelig for målgruppen 

Kriterier for måloppnåelse i forvaltningsenhetene: 

- Alle aktuelle idrettslag er kjent med ordningen 

- Forvaltningsenheten jobber målrettet for å heve kompetanse på inkludering blant idrettslagene 

Kriterier for måloppnåelse i idrettslag: 

- Økende antall medlemmer og/eller deltakere fra målgruppene i idrettslaget 

- Stabilt eller synkende kostnadsnivå for medlemmer og/eller deltakere 

- Idrettslaget har lavterskeltilbud som skal stimulere til deltakelse og/eller medlemskap 

- Idrettslaget jobber strategisk med inkludering 

Hvem kan motta tilskudd

Midlene kan brukes i idrettslag tilknyttet store byer med høy innvandrertetthet og familier med lav betalingsevne. Midlene fordeles av idrettsråd og idrettskretser. 

Følgende idrettsråd søker direkte til NIF: Drammen, Fredrikstad, Sarpsborg, Haugesund, Kristiansand, Bergen, Trondheim, Tromsø, Bodø og Stavanger.

Følgende idrettskretser søker direkte til NIF: Viken, Oslo, Vestfold og Telemark, Agder, Rogaland, Møre og Romsdal og Innlandet. Disse søker på vegne av idrettsrådene og idrettslagene i Lillestrøm, Moss, Indre Østfold, Ullensaker, Bærum, Lørenskog, Asker, Nordre Follo, Halden, Ringerike, Arendal, Gjøvik, Ålesund, Sandefjord, Skien, Larvik, Tønsberg og Porsgrunn.

Hva kan tilskuddet brukes til

Tilskuddet skal benyttes til tiltak rettet mot barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år) med innvandrerbakgrunn – med særlig vekt på jenter, og mot barn og ungdom fra familier med lav betalingsevne. Tiltak for å øke innvandrerforeldres deltakelse og engasjement i idrettslag er også tilskuddsberettiget. 

Andre tildelingskriterier

Tiltakene skal:

- være i tråd med tilskuddsordningens formål og målgrupper. Forvaltningsenhetene kan velge å spisse formålet og målgruppene i tråd med lokale behov.

- innebære fysisk aktivitet for målgruppene og ikke være arrangementer av ren sosial karakter. Tiltak for å øke minoritetsforeldres deltakelse og engasjement i idrettslag er også tilskuddsberettiget.

- være gratis eller ha lav deltakeravgift.

- understøtte lagenes primæraktiviteter.

Rapporteringskrav

Rapporten fra forvaltningsenhetene skal inneholde: 

- Oversikt over type tiltak og antall lag involvert 

- Beskrivelse av hvordan forvaltningsenheten jobber for å nå ut til idrettslagene 

- Vurdering av om målgruppene nås gjennom tiltakene som gjennomføres 

- Særskilt omtale av tiltak rettet mot minoritetsjenter 

Forvaltningsenhetene må levere en regnskapsrapport som viser bruken av midlene, etter mal fra NIF. Rapporten skal inkludere samlet tildeling til idrettslag og evt. idrettsråd og ubrukte midler. 

NIF sender rapport til KUD basert på rapportene fra forvaltningsenhetene. 

Hvordan søke

NIF søker Kultur-og likstillingsdepartementet innen 1. mars om ramme for ordningen for kommende år. 

Kultur- og likestillingsdepartementet setter av en ramme i hovedfordelingen for spillemidler til idrettsformål i mai og orienterer NIF om størrelsen på rammen. 

Forvaltningsenhetene søker NIF om tilskudd innen 1. desember. 

NIF behandler søknader og deler ut midler i januar.  

Tildelinger

Tildelt

Tildelingene må ses i sammenheng med beskrivelsen av ordningen samme år

Les mer om hvordan data vises og brukes på tilskudd.no

Tilgjengelige midler

Ikke oppgitt

Omsøkt

28 811 500 kr

Tildelt

24 941 000 kr

Innvilget

86,6 %

Søkere

17

Mottakere

17

Søknader

17

Tildelinger

17
24 941 000 kr

Tildelt andre

0 kr

Mottakere og søkere

Per side:

Fant du det du lette etter?