Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddsordninger/Tilskudd til aktivisering og arbeidstrening av personer med liten eller ingen tilknytning til arbeidsmarkedet i regi av frivillige organisasjoner

Tilskudd til aktivisering og arbeidstrening av personer med liten eller ingen tilknytning til arbeidsmarkedet i regi av frivillige organisasjoner

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere til utvikling av nye tiltak og metoder for aktivisering og arbeidstrening av personer med liten eller ingen tilknytning til arbeidsmarkedet.

Sist oppdatert

Hvis du har spørsmål om tilskuddsordningen, ta direkte kontakt med tilskuddsforvalteren Arbeids- og velferdsetaten

Søknadsfrist

Type tilskudd

Prosjektmidler

Tilskuddsforvalter

Finansiering

Statsbudsjettet kap. 621, post 70

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

Målgruppen for tiltakene er personer som står svært langt fra arbeidsmarkedet, og som i mange tilfeller er sosialt ekskludert.

Dette kan for eksempel være enkeltpersoner som er langtidsmottakere av sosialhjelp, innvandrere og flyktninger, ungdom i risikosonen, enslige forsørgere, bostedsløse, personer med rusproblemer og tidligere rusavhengige, personer med psykiske problemer eller personer som har vært i fengsel.

Personer med rusproblemer og tidligere rusavhengige er en særlig prioritert målgruppe.

Kriterier for måloppnåelse

Nasjonale kriterier for måloppnåelse

 • Ha utviklet ny kunnskap og fått erfaring med ulike modeller og metoder for aktivisering og arbeidstrening i regi av frivillige organisasjoner.
 • Ha bidratt til at sosialt og økonomisk vanskeligstilte har fått et tilbud om aktivisering og arbeidstrening.
 • Ha utviklet tiltakskjeder der frivillige organisasjoner samarbeider med kommuner og/eller NAV-kontorer

Hvem kan motta tilskudd

Frivillige organisasjoner og private stiftelser kan søke om tilskudd til tiltak og aktiviteter som faller inn under formålet med ordningen.

Hva kan tilskuddet brukes til

Tilskudd skal brukes til aktivisering og arbeidstrening i regi av frivillige organisasjoner.

Det gis ikke tilskudd til

 • finansiering av allerede igangsatte aktiviteter
 • ordinær drift av organisasjoner
 • tiltak eller organisasjoner som har næringsmessig virksomhet som hovedmål

Andre tildelingskriterier

Prioritering av midler i 2024

Organisasjoner som søker om videreføring av prosjekter fra 2023 er prioritert for tilskudd i 2024. Det er totalt 74 prosjekter som er prioritert for videreføring. Det betyr at en stor del av budsjettet er bundet til pågående prosjekter, og det er begrenset hvor mange nye prosjekter som kan få tilskudd.

Det vil være stor konkurranse om midler i 2024, og nye søkere bør derfor kunne vise til et samarbeid eller en intensjonsavtale om samarbeid med kommunen eller arbeids- og velferdsforvaltningen. Dette samarbeidet kan blant annet gjelde rekruttering fra målgruppen, lokal medfinansiering, kompetanse eller ressurser.

Stortinget vil vedta det endelig statsbudsjettet i desember. Det må derfor tas forbehold om Stortingets godkjennelse.

Prioriteringskriterier

Arbeids – og velferdsdirektoratet foretar en helhetlig vurdering av søknaden sett opp mot prioriteringskriteriene, budsjettrammen for ordningen og andre innkommende søknader.

Følgende aktiviteter og tiltak blir prioritert:

 • Samarbeid med kommunen eller arbeids- og velferdsforvaltningen.
 • Nye aktiviteter og nyskapende tiltak og metoder.
 • Aktiviteter som inngår i en tiltakskjede.
 • Aktiviteter og tiltak som inngår som en del av tilbudet om kvalifiseringsprogram.
 • Samarbeid med lokalt nærings- og arbeidsliv.

Delvis egenfinansiering av tiltaket eller delfinansiering fra kommunen/NAV-kontoret vil bli vektlagt i søknadsbehandlingen.

Rapporteringskrav

Virksomheter som får tildelt tilskudd har plikt til å sende inn rapport og revidert regnskap senest 31.mars påfølgende år. Dersom virksomheten unnlater å sende inn pålagte dokumenter innen fristen kan tilskuddsbeløpet bli avkortet, eller kreves tilbakebetalt helt eller delvis.

Arbeids- og velferdsdirektoratet har utarbeidet en veileder for regnskap og rapportering. Det forutsettes at tilskuddsmottaker kjenner innholdet i denne, og sørger for at regnskapsfører og revisor får tilsendt et eksemplar.

Hvordan søke

Søknadsskjema, regelverk for ordningen og veileder for regnskap og rapportering ligger under «Relatert innhold» til høyre på denne siden: 

https://www.nav.no/samarbeidspartner/tilskudd-aktivisering-arbeidstrening

Tildelinger

Tildelt

Tildelingene må ses i sammenheng med beskrivelsen av ordningen samme år

Les mer om hvordan data vises og brukes på tilskudd.no

Tilgjengelige midler

Ikke oppgitt

Omsøkt

128 305 369 kr

Tildelt

54 081 205 kr

Innvilget

42,2 %

Søkere

88

Mottakere

57

Søknader

133

Tildelinger

85
54 081 205 kr

Tildelt andre

0 kr

Mottakere og søkere

Per side:

Fant du det du lette etter?