Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddsordninger/Tilskudd til sosialt entreprenørskap og sosiale entreprenører

Tilskudd til sosialt entreprenørskap og sosiale entreprenører

Tilskuddsordningen skal stimulere til utvikling av sosialt entreprenørskap rettet mot bekjempelse av fattigdom og sosial eksklusjon i Norge.

Sist oppdatert

Hvis du har spørsmål om tilskuddsordningen, ta direkte kontakt med tilskuddsforvalteren Arbeids- og velferdsetaten

Søknadsfrist

Type tilskudd

Driftsmidler

Tilskuddsforvalter

Finansiering

Statsbudsjettet kap. 621, post 70

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

Tilskuddsordningen skal stimulere til utvikling av sosialt entreprenørskap rettet mot bekjempelse av fattigdom og sosial eksklusjon i Norge. 

Det er også et mål at ordningen skal stimulere til at egenorganiserte som har erfart fattigdom, sosial og økonomisk eksklusjon, bidrar til utvikling av sosialt entreprenørskap med erfaringsbasert kompetanse og kunnskap.

Med sosialt entreprenørskap menes her virksomhet som 

 • bidrar med nyskapende løsninger på et sosialt problem, 
 • drives av de sosiale resultatene, og også av en forretningsmodell som kan gjøre virksomheten levedyktig og bærekraftig.

Målgruppen er sosialt og økonomisk vanskeligstilte som enten opplever eller står i fare for å oppleve fattigdom og sosial eksklusjon, herunder personer som står svært langt fra arbeidsmarkedet. 

Hvem kan motta tilskudd

Virksomheter som oppfyller de formelle kravene og jobber i henhold til formålet med ordningen kan søke om tilskudd.

Det er fem formelle krav som må være oppfylt:

 1. Virksomheten må selv definere seg som en sosial entreprenør.
 2. Målet med virksomheten er å løse sosiale problemer på en ny måte.
 3. Det er vedtektsfestet at det ikke skal tas ut utbytte.
 4. Virksomheten drives av de sosiale resultatene, og også av en forretningsmodell som kan gjøre virksomheten levedyktig og bærekraftig etter noe tid.
 5. Virksomheten er registrert i Frivillighetsregisteret (organisasjonsformen kan for eksempel være AS, stiftelse eller frivillig organisasjon).

Søkerne må sannsynliggjøre at virksomheten har et økonomisk potensial og vil bli økonomisk selvstendig og bærekraftig etter noen tid.

Hva kan tilskuddet brukes til

Over denne tilskuddsordningen kan det gis tilskudd til virksomheter som bidrar med nye løsninger i arbeidet med å bekjempe fattigdom og sosial eksklusjon, herunder nye løsninger i arbeidet med å gi alle muligheter til å komme i arbeid og å bedre levekårene for de vanskeligst stilte. 

Tilskuddet skal virke som såkorn for å få virksomheten i gang og etter hvert bli levedyktig og bærekraftig etter noen tid. Virksomheten kan bare få en tidsavgrenset finansiering. 

Det kan søkes om både utviklingstilskudd og ordinært tilskudd over ordningen. 

Ved søknad om utviklingstilskudd forventes det at virksomheten presenterer en god idé, men har behov for mer tid til å utvikle ideen og forretningsmodellen.

For de som søker om ordinært tilskudd for første gang forventer vi at aktiviteten vil kunne starte i løpet av relativt kort tid. Det innebærer at virksomheten må vise til konkret aktivitet i løpet av den første perioden den mottar tilskudd.

Sosialt entreprenørskap skal som hovedregel være virksomhetens hovedaktivitet. Det gis ikke tradisjonell prosjektstøtte.

 Det gis heller ikke tilskudd til finansiering av allerede igangsatt eller etablert virksomhet. Søknader kan imidlertid ta utgangspunkt i foreliggende virksomhet og være en videreutvikling av denne. Dette må klargjøres i søknaden.

Andre tildelingskriterier

I søknadsbehandlingen prioriteres virksomheter som: 

 • Er innovative og nyskapende.
 • Har en langsiktig plan, og hvor forretningsmessige metoder legges til grunn på en god måte.
 • Samarbeider med frivillige brukerorganisasjoner eller egenorganiserte som har erfart sosial og økonomisk eksklusjon, og som har praksisnær kunnskap.
 • Har lokal forankring i kommunen, arbeids- og velferdsforvaltningen eller lokalt næringsliv, gjerne i samspill.
 • Har delfinansiering fra andre aktører, som f. eks. kommune eller lokalt næringsliv.
 • Har en daglig leder, og ev. andre ansatte, som har relevant fagkompetanse og erfaring fra arbeid med målgruppene

Rapporteringskrav

Virksomheter som får tildelt tilskudd har plikt til å sende inn rapport og revidert årsregnskap senest 31. mars påfølgende år. Hvis virksomheten unnlater å sende inn pålagte dokumenter innen fristen kan tilskuddsbeløpet bli avkortet, eller kreves tilbakebetalt helt eller delvis.

Arbeids- og velferdsdirektoratet har utarbeidet en veileder for rapportering som må følges. 

Hvordan søke

Søknad, regelverk for ordningen og veileder for regnskap og rapportering er tilgjengelig under relatert innhold på denne siden:

https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/samarbeid/tilskudd-gjennom-nav/nyheter/tilskudd-til-sosiale-entreprenorer-og-sosialt-entreprenorskap-for-2016

Tildelinger

Tildelt

Tildelingene må ses i sammenheng med beskrivelsen av ordningen samme år

Les mer om hvordan data vises og brukes på tilskudd.no

Tilgjengelige midler

Ikke oppgitt

Omsøkt

60 150 876 kr

Tildelt

9 885 860 kr

Innvilget

16,4 %

Søkere

34

Mottakere

11

Søknader

72

Tildelinger

21
9 885 860 kr

Tildelt andre

0 kr

Mottakere og søkere

Per side:

Fant du det du lette etter?