Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddsordninger/Ekstraordinær tilleggsutlysning: Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner

Ekstraordinær tilleggsutlysning: Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner

Frivillige organisasjoner kan få støtte fra IMDi til prosjekter, enkelttiltak eller aktiviteter som bidrar til å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn. Målgruppen for den ekstraordinære utlysningen av tilleggsmidler er fordrevne fra Ukraina med midlertidig kollektiv beskyttelse, både beboere i statlige asylmottak og i lokalsamfunn, og øvrig befolkning

Sist oppdatert

Tilskuddsordningen er avsluttet.

Hvis du har spørsmål om tilskuddsordningen, ta direkte kontakt med tilskuddsforvalteren Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Søknadsfrist

Type tilskudd

Driftsmidler og Prosjektmidler

Finansiering

Statsbudsjettet kap. 671, post 71

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

Formålet med tilskuddsordningen er å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn. 

Delmål A er å stimulere til fellesskap, tillit og tilhørighet i lokalsamfunn for innvandrere og øvrig befolkning, og motvirke utenforskap.

Delmål B skal bidra til bedre norsk- og engelsk ferdigheter.

Målgruppen er fordrevne fra Ukraina med midlertidig kollektiv beskyttelse, både beboere i statlige asylmottak og i lokalsamfunn, og øvrig befolkning.

Hvem kan motta tilskudd

Det er kun frivillige organisasjoner som kan motta tilskudd over denne ordningen. Med frivillig organisasjon forstås virksomheter som driver frivillig arbeid på ikke-fortjenestebasert og ikke-offentlig basis.

Hva kan tilskuddet brukes til

Tilskuddet skal støtte tiltak, aktiviteter og nødvendig administrasjon av disse, inkludert prosjektledelse og medarbeidere. Det gis ikke støtte til:

 • investeringer, anskaffelser og generell drift av organisasjonene
 • konferanser, seminarer og lignende for offentlig ansatte

Delmål A

 • lokale tiltak og aktiviteter som bidrar til at flyktninger og asylsøkere fra Ukraina deltar i felleskap, aktiviteter og møteplasser i lokalsamfunn i regi av frivillig virksomhet
 • tiltakene kan omfatte fysiske aktiviteter, kulturelle opplevelser, hobbyvirksomhet, utflukter, og opplæring i praktiske ferdigheter som kan komme til nytte i Norge eller hjemlandet (ved retur) både for personer i statlige mottak for asylsøkere og i lokalsamfunn.

Delmål B

 • tiltak som gir språktrening i norsk og engelsk. Språktreningen kan kombineres med andre aktiviteter, som å gi informasjon om norsk samfunnsliv. Språktreningen skal være et lavterskeltilbud ledet av en frivillig språktrener. Det gis ikke støtte til språkopplæring.

Både delmål A og B

 • tiltakene kan omfatte aktiviteter både for personer i statlige mottak for asylsøkere og i lokalsamfunn
 • sentralleddet i frivillige organisasjoner kan søke om midler til fordeling til aktiviteter og språktrening i sine lokallag

Aktiviteter, arrangementer og tiltak skal være direkte rettet mot målgruppen.

Rapporteringskrav

Organisasjoner som får tilskudd, skal sende inn årsrapport og regnskap:I årsrapporten må organisasjonen beskrive arbeidet sitt og hvordan aktiviteten/tiltakene har bidratt til å nå målene for ordningen.

 • Regnskapsrapport skal være utarbeidet etter regnskapslovens bestemmelser.
 • Organisasjoner som mottar støtte på 100 000 kroner eller mer, skal sende inn prosjektregnskap. Dette skal være revidert av statsautorisert eller registrert revisor.
 • Tilskuddet skal brukes og regnskapsførers i 2022. Dersom tilskuddet ikke kan brukes til formålet i den perioden, skal tilskuddet tilbakebetales. Nærmere vilkår for eventuell tilbakebetaling vil framgå av tilskuddsbrevet.
 • Organisasjonen skal bruke tilskuddet i samsvar med det formålet, de aktivitetene og den størrelsen på bevilgningen som framgår av IMDis tilskuddsbrev. Ønsker dere å endre grunnlaget for tilskuddet, må dere søke skriftlig og få samtykke fra IMDi i forkant.
 • Nærmere rapporteringskrav og frister vil stå i tilskuddsbrev til dem som får innvilget støtte.
 • IMDi eller Riksrevisjonen kan kontrollere at dere bruker midlene i tråd med føringene.(Stortingets bevilgningsreglement § 10, 2. ledd og riksrevisjonsloven § 12, 3. ledd).

Tildelinger

Tildelt i 2022

Mottakere

Søkere

Loading...

Tildelinger

Søknader

Loading...

Mottakere

 • NORGES RØDE KORS5,50 mill. kr
 • Røde Kors Norsktrening - oppskalering

  Søkt:3,00 mill. kr
  Tildelt:3,00 mill. kr

  Røde Kors aktiviteter for barn og voksne i asylmottak - ekstrasøknad

  Søkt:4,00 mill. kr
  Tildelt:1,50 mill. kr

  Røde Kors Flyktningguide - oppskalering

  Søkt:1,50 mill. kr
  Tildelt:1,00 mill. kr

  Integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner-Språkkafé

  Søkt:1,00 mill. kr
  Tildelt:1,00 mill. kr

  SpråkCafeen for integreringsarbeid i Drammen Kommune og Buskerud

  Søkt:1,00 mill. kr
  Tildelt:750 000 kr

  Søknad integreringsarbeid IVF, AOF og Trondheim Mottakssenter

  Søkt:1,00 mill. kr
  Tildelt:500 000 kr
  og 3 til

  Sosiale møtesteder for fellesskap og språktrening

  Søkt:457 000 kr
  Tildelt:457 000 kr

  Språktrening og inkluderende aktiviteter for ukrainske flyktninger i Oslo

  Søkt:400 000 kr
  Tildelt:400 000 kr

  Aktiv i lokalsamfunnet - integrering av ukrainske flyktninger i Kristiansand

  Søkt:400 000 kr
  Tildelt:400 000 kr
  og 5 til

  Velkommen til idretten!

  Søkt:5,00 mill. kr
  Tildelt:1,85 mill. kr

  Friluftslivsaktivitet for Ukrainske flyktninger

  Søkt:2,00 mill. kr
  Tildelt:1,50 mill. kr

  Jabb på jobb

  Søkt:515 000 kr
  Tildelt:515 000 kr

  Ut i aktivitet - inn i fellesskap

  Søkt:487 000 kr
  Tildelt:300 000 kr

  Drøsen språkkafe

  Søkt:326 000 kr
  Tildelt:300 000 kr
  og 5 til
 • NORSK FOLKEHJELP1,30 mill. kr
 • Kunnskap gir grunnlag for inkludering

  Søkt:927 300 kr
  Tildelt:700 000 kr

  New Amigos - språktrening gjennom spill

  Søkt:1,10 mill. kr
  Tildelt:600 000 kr

  Styrket Språkvenn

  Søkt:1,16 mill. kr
  Tildelt:1,16 mill. kr
 • DRÅPEN I HAVET1,10 mill. kr
 • Språk-HUB

  Søkt:621 600 kr
  Tildelt:500 000 kr

  Ukraina HUB, Skøyen

  Søkt:985 950 kr
  Tildelt:450 000 kr

  Ukraina HUB, Tromsø

  Søkt:982 800 kr
  Tildelt:150 000 kr

  Barn på flukt fra krigen sammen med mor, oppgradering av innsatsen SOS-barnebyer

  Søkt:879 250 kr
  Tildelt:500 000 kr

  Barn og ungdom på flukt fra krigen, oppgradering av innsatsen fra SOS-barnebyer

  Søkt:929 250 kr
  Tildelt:500 000 kr