Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddsordninger/Driftstilskudd til kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur

Driftstilskudd til kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur

Tilskuddsordningen skal: bidra til revitalisering og utvikling av kvensk språk fremme kvensk/norskfinsk kultur Ordningen skal spesielt fremme kvensk språk og kvensk og norskfinsk identitet hos barn og unge.

Sist oppdatert

Hvis du har spørsmål om tilskuddsordningen, ta direkte kontakt med tilskuddsforvalteren Kulturdirektoratet

Søknadsfrist

Type tilskudd

Driftsmidler

Tilskuddsforvalter

Finansiering

Statsbudsjettet kap. 567, post 73

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

Tilskuddsordningen skal bidra til å sikre forutsigbare driftsrammer for språk- og kultursentre og kvensk avis slik at de er med på revitalisering og på utvikling av kvensk språk og fremme kvensk/norskfinsk kultur. 

Det er også spesifisert at ordningen spesielt skal fremme kvensk språk og kvensk og norskfinsk identitet hos barn og unge. Det betyr at en av vurderingene vi gjør når vi prioriterer mellom søknader er å vurdere om hvor godt søknadene belyser satsing på barn og unge.

Hvem kan motta tilskudd

Kulturdirektoratet kan tildele tilskudd til frivillige organisasjoner, privatpersoner, kommuner, institusjoner og foretak

Hva kan tilskuddet brukes til

Etablering og drift av språk- og kultursentre og kvensk avis. Det kan ikke tildeles midler til rene forskningsprosjekter eller annen drift enn det som allerede er nevnt. 

Andre tildelingskriterier

Tiltak som mottar tilskudd må ha som formål å styrke kvensk språk og kvensk og norskfinsk kultur i Norge.

Rapporteringskrav

En tilskuddsmottaker skal innen fristene i tilskuddsvedtaket levere en rapport og et regnskap for bruken av tilskuddsmidlene. Er tilskuddet på 200 000 kroner eller mer, skal regnskapet være revidert av statsautorisert eller registrert revisor.

Kulturdirektoratet kan i tildelingsvedtakene fastsette utdypende krav til rapporten og regnskapet.

Tilskuddsmottakeren skal også ha levert tilfredsstillende rapport og regnskap for tidligere tilskudd fra Kulturdirektoratet, innen fastsatt frist.

Språk- og kultursentre som mottar driftsstøtte, skal innen fastsatt frist i tilskuddsvedtaket sende Kulturdirektoratet et budsjett og en aktivitetsplan for neste driftsår

Hvordan søke

Søker skal benytte søknadsskjemaet som finnes på Kulturdirektoratets sider

Søknaden må inneholde følgende opplysninger:

søkerens navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, kontonummer og organisasjonsnummer eller personnummer

søkerens særlige kompetanse/kvalifikasjoner for å gjennomføre tiltaket

beskrivelse av hva søkeren vil oppnå med tilskuddet og hvordan dette skal bidra til å sikre målet med tilskuddsordningen

framdriftsplan for prosjektet, og beskrivelse av aktivitetene som skal gjennomføres i tilskuddsperioden

budsjett med presisering av eventuelle administrative kostnader ved gjennomføringen av prosjektet – også opplysninger om egeninnsats og om det er søkt eller mottatt tilskudd fra andre kilder

eventuelle planer om å videreføre tiltaket etter tilskuddsperioden

eventuell rapport og regnskap for forrige års tilskudd fra tilskuddsordningen, som skal være levert innen fastsatt frist

Følgende vedlegg er obligatoriske

framdriftsplan for prosjektet

budsjett med finansieringsplan

eventuell rapport og regnskap fra tidligere mottatt tilskudd fra ordningen

Tildelinger

Tildelingene må ses i sammenheng med beskrivelsen av ordningen samme år. Les mer om hvordan data vises og brukes på tilskudd.no.

Tilgjengelige midler

Ikke oppgitt

Omsøkt

9 735 000 kr

Tildelt

8 650 000 kr

Innvilget

88,9 %
0 kr

Tildelt andre

8 650 000 kr

Søkere

8

Mottakere

7

Søknader

8

Tildelinger

7

Mottakere og søkere

Per side:

Fant du det du lette etter?