Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddsordninger/Prosjekttilskudd til kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur

Prosjekttilskudd til kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur

Tilskuddsordningen skal: bidra til revitalisering og utvikling av kvensk språk fremme kvensk/norskfinsk kultur Ordningen skal spesielt fremme kvensk språk og kvensk og norskfinsk identitet hos barn og unge.

Sist oppdatert

Hvis du har spørsmål om tilskuddsordningen, ta direkte kontakt med tilskuddsforvalteren Kulturdirektoratet

Søknadsfrist

Type tilskudd

Prosjektmidler

Tilskuddsforvalter

Finansiering

Statsbudsjettet kap. 567, post 73

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

Tilskuddsordningen skal bidra til revitalisering av kvensk språk og til å fremme kvensk/norskfinsk kultur, spesielt å fremme kvensk språk og kvensk og norskfinsk identitet hos barn og unge.

Hvem kan motta tilskudd

Frivillige organisasjoner, privatpersoner, kommuner, institusjoner og foretak 

Hva kan tilskuddet brukes til

  • prosjekter som har som mål å revitalisere kvensk språk
  • prosjekter som har som mål å fremme kvensk og norskfinsk kultur
  • tiltak for å styrke kvensk språk og kvensk og norskfinsk identitet hos kvenske og norskfinske barn og unge
  • dokumentasjon og formidling av kunnskap om kvenene og norskfinnenes situasjon
  • prosjekter om kvensk språk og kultur over landegrensene.

Tiltak som mottar tilskudd må ha som formål å styrke kvensk språk og kvensk og norskfinsk kultur i Norge.

Andre tildelingskriterier

Kulturdirektoratet foretar en helhetlig vurdering av søknadene, og at det fremgår tydelig hvordan prosjektet/aktiviteten oppfyller formålet med ordningen. Kulturdirektoratet legger vekt søkers framstilling av  prosjektets målsetting, omfang og plan for gjennomføring, og at budsjetterte kostnader henger godt sammen. I vurderingen vektlegges det også om det er levert rapport og regnskap for tidligere mottatte tilskudd.

Kulturdirektoratet mottar langt flere søknader enn det er midler til. Det betyr at Kulturdirektoratet må foreta prioriteringer, som medfører at også prosjekter som vurderes som gode vil få avslag eller lavere tilskudd enn det er søkt om.

Rapporteringskrav

Tilskuddsmottaker skal levere sluttrapport og regnskap innen 3 måneder etter at prosjektet er avsluttet.

Sluttrapporten skal beskrive hvilke aktiviteter som er gjennomført i prosjektperioden, og en vurdering av i hvilken grad målene for prosjektet er oppnådd.

Tilskudd over 200 000 kroner skal revideres av statsautorisert revisor eller registrert revisor. Regnskapet skal vise hvordan tilskuddet er benyttet og settes opp slik at det kan sammenholdes med innsendt budsjett.

Kan Kulturdirektoratet holde tilbake midler eller gjøre en etterkontroll etter at rapporteringen er godkjent?

Ja, søknaden og tildelingen kan følges av etterkontroll.

Vi kan gjøre en ny kontroll av rapportering og bruken av midler. Det er fordi at enkelte ganger kan nye opplysninger danne grunnlag og skape behov for en etterkontroll, selv om prosjektet er godkjent og avsluttet. Tilskuddsmottageren er forpliktet til å legge til rette for dette kontrollarbeidet.

Dersom det avdekkes mislighold, kan Kulturdirektoratet holde tilbake tilskudd eller kreve tilbakebetaling, dersom det avdekkes mislighold. Det samme gjelder hvis det viser seg tilskuddet er gitt på grunnlag av feil opplysninger eller at foreligger andre vesentlige brudd på kontrakten.

Hvordan søke

Søker skal benytte søknadsskjemaet som finnes på Kulturdirektoratets sider

Søknaden må inneholde følgende opplysninger

søkerens navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, kontonummer og organisasjonsnummer eller personnummer

søkerens særlige kompetanse/kvalifikasjoner for å gjennomføre tiltaket

beskrivelse av hva søkeren vil oppnå med tilskuddet og hvordan dette skal bidra til å sikre målet med tilskuddsordningen

framdriftsplan for prosjektet, og beskrivelse av aktivitetene som skal gjennomføres i tilskuddsperioden

budsjett med presisering av eventuelle administrative kostnader ved gjennomføringen av prosjektet – også opplysninger om egeninnsats og om det er søkt eller mottatt tilskudd fra andre kilder

eventuelle planer om å videreføre tiltaket etter tilskuddsperioden

eventuell rapport og regnskap for forrige års tilskudd fra tilskuddsordningen, som skal være levert innen fastsatt frist

Følgende vedlegg er obligatoriske

framdriftsplan for prosjektet

budsjett med finansieringsplan

eventuell rapport og regnskap fra tidligere mottatt tilskudd fra ordningen

Tildelinger

Tildelingene må ses i sammenheng med beskrivelsen av ordningen samme år

Les mer om hvordan data vises og brukes på tilskudd.no

Tilgjengelige midler

Ikke oppgitt

Omsøkt

10 759 300 kr

Tildelt

2 475 000 kr

Innvilget

23,0 %

Søkere

38

Mottakere

19

Søknader

47

Tildelinger

20
600 000 kr

Tildelt andre

1 875 000 kr

Mottakere og søkere

Per side:

Fant du det du lette etter?