Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddsordninger/NMR Frifond organisasjon

NMR Frifond organisasjon

Frifond organisasjon skal stimulere og nå ut til lokallag som er medlemmer i en nasjonal, frivillig organisasjon som har musikk som sin hovedaktivitet.

Sist oppdatert

Hvis du har spørsmål om tilskuddsordningen, ta direkte kontakt med tilskuddsforvalteren Norsk musikkråd

Søknadsfrist

Type tilskudd

Prosjektmidler og Driftsmidler

Tilskuddsforvalter

Finansiering

Spillemidler til kulturformål

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

Frifond er en støtteordning opprettet av Stortinget for å bedre de økonomiske rammebetingelsene for demokratisk og medlemsbasert kulturaktivitet på det lokale plan i frivillige organisasjoner som arbeider for og med barn og unge.

Formålet med Frifond organisasjon er å stimulere barn og unges aktivitet og deltakelse lokalt, både gjennom frivillige organisasjoner og frittstående grupper.

Målgruppen for Frifond organisasjon er lokallag i en nasjonal, frivillig organisasjon som har musikk for og med barn og ungdom under 26 år som hovedaktivitet.

Hvem kan motta tilskudd

Inngangskrav til ordningen
Organisasjonens sentralledd skal søke på vegne av sine lokallag. For å være tilskuddsberettiget, måorganisasjonen og lokallagene, både sentralt og lokalt, tilfredsstille følgende kriterier:

  • være demokratisk oppbygd med egne vedtekter
  • ha allmennyttig siktemål og musikkaktivitet som hovedaktivitet
  • ha frivillig lokal aktivitet for og med barn og unge under 26 år.

Tilskudd kan gis til organisasjoner som ved sine vedtekter og praksis kan vise til;

  • at organisasjonen har frivillig, medlemsbasert, lokal kulturaktivitet for og med barn og unge under 26 år.
  • at det føres lister over alle som regnes som unike medlemmer av organisasjonen. Listen må minimum inneholde navn, fødselsår, adresse og eventuell tilknytning til lokallag. Oversikt over tellende medlemmer skal kunne hentes ut av organisasjonens medlemsregister. I en organisasjon som er en sammenslutning av ulike organisasjoner, for eksempel en studentsamskipnad, skal dette synliggjøres særskilt overfor NMR.
  • at alle medlemmene, uavhengig av organisasjonens struktur, har reell mulighet til å påvirke organisasjonens beslutninger. Alle medlemmer skal også få tilstrekkelig med opplysninger og tid til å sette seg inn i organisasjonens dagsorden og økonomi.Alle mottakerorganisasjoner er forpliktet til i sin forvaltning og rapportering å være lojale mot formålet for Frifondordningen og retningslinjene for øvrig.

Hva kan tilskuddet brukes til

Mottakerorganisasjonene er ansvarlige for å kunngjøre Frifondmidlene overfor egne lokallag. 

Mottakerorganisasjonens forvaltning og bruk av midlene

Mottakerorganisasjonen skal fordele tilskuddet videre til sine lokallag uten unødig opphold og senest innen 31. desember i tilskuddsåret. Organisasjonen skal ha egne retningslinjer for fordeling av Frifond-tilskuddet.

Andre tildelingskriterier

Nasjonale organisasjoner som oppfyller kriteriene i disse retningslinjer vil bli tildelt tilskudd. Det tildeles midler etter følgende fordelingsnøkkel:

  • 50 % av tilskuddet utregnes på grunnlag av antall tellende medlemmer
  • 50 % av tilskuddet utregnes på grunnlag av antall tellende lokallag

Tellende lokallag med fem eller flere tellende medlemmer teller 100 %, mens lokallag med tre eller fire medlemmer teller 50 %.

Rapporteringskrav

Mottakerorganisasjonene skal sende inn rapport i tråd med rapporteringskrav angitt i tilsagnsbrevet. Frist for rapportering er 1. juli året etter tildeling.

Hvordan søke

Den nasjonale musikkorganisasjonen sender inn søknad på www.stotteordninger.no

Fordelingen vedtas i juni/juli.

Tildelinger

Tildelingene må ses i sammenheng med beskrivelsen av ordningen samme år. Les mer om hvordan data vises og brukes på tilskudd.no.

Tilgjengelige midler

Ikke oppgitt

Omsøkt

273 035 000 kr

Tildelt

42 876 647 kr

Innvilget

15,7 %
42 876 647 kr

Tildelt andre

0 kr

Søkere

18

Mottakere

18

Søknader

18

Tildelinger

18

Mottakere og søkere

Per side:

Årsoversikt

Tildelt

Fant du det du lette etter?