Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddsordninger/Tilskudd til generell drift av organisasjoner i barnevernet

Tilskudd til generell drift av organisasjoner i barnevernet

Driftstilskudd til organisasjoner på barnevernsområdet.

Sist oppdatert

Hvis du har spørsmål om tilskuddsordningen, ta direkte kontakt med tilskuddsforvalteren Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Søknadsfrist

Type tilskudd

Driftsmidler

Finansiering

Statsbudsjettet kap. 854, post 71

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

Målet med tilskuddsordningen er å utvikle barnevernsfeltet gjennom å stimulere bruker- og interesseorganisasjoner på feltet til å styrke sitt engasjement og medansvar for utsatte barn og unge og deres familier.

Ordningen er rettet mot utsatte barn, unge og deres familie som har vært, er eller kan komme i kontakt med barnevernet.

Kriterier for måloppnåelse

Organisasjonene skal:

 • ha utstrakt aktivitet som fremmer brukermedvirkning innen barnevernet på individ-, gruppe- og systemnivå
 • utfylle andre aktørers innsats
 • ha systematisk innflytelse på systemnivå
 • være representativ for ordningens målgruppe
 • arbeide for sin egen målgruppes interesser
 • legge til rette for sin egen målgruppes mulighet til å påvirke og delta i organisasjonen.

Hvem kan motta tilskudd

Organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret på søknadstidspunktet, og som ved sine vedtekter, mål og planer kan dokumentere at målet med ordningen er deres kjernevirksomhet, kan søke om tilskudd.

Organisasjonen må ha drevet ordinær virksomhet i minimum to år før søknadstidspunktet, og ha årsregnskap for minst ett av årene. Organisasjonen må kunne legge frem stiftelsesdokument og eksempler på aktiviteter som er gjennomført i organisasjonen.

Organisasjonene må ha et landsomfattende nedslagsfelt.

Organisasjoner som dels har mål på områder som inngår i tilskuddsordningens mål, dels mål på andre politikkområder, må søke om tilskudd fra de myndigheter og tilskuddsordninger som ligger nærmest organisasjonenes kjernevirksomhet. Ved tvil om organisasjonens kjernevirksomhet, kan tilskudd likevel gis på bakgrunn av en helhetlig vurdering.

Hva kan tilskuddet brukes til

Dere kan søke om tilskudd til generell drift av organisasjonen. Generell drift forstås her som oppgaver som normalt inngår i organisasjonenes interne og eksterne kjernevirksomhet i henhold til vedtekter, mål og aktivitetsplaner.

Det er mulig å søke om driftsmidler for inntil tre år av gangen. Søknaden skal oppgi budsjett for hele søknadsperioden, se nærmere beskrivelse av dette i søknadsskjemaet. Ved tilsagn om flerårig tilskudd er det ikke nødvendig å sende inn ny søknad, men tilskuddsmottaker må sende inn arbeidsplan og budsjett for tilskuddsåret.

Søkere og søknader som ikke vil blir prioritert 

 •  Organisasjoner som mottar driftstilskudd over egen post på statsbudsjettet.
 •  Organisasjoner som har hovedvekten av sin kjernevirksomhet på andre områder  enn barnevernet. 
 • Gjennomføring av egne prosjekter eller satsinger som ikke inngår i organisasjonens kjernevirksomhet.
 • Privatpersoner, enkeltpersonforetak, virksomheter som er drevet på forretningsmessig basis eller offentlige virksomheter kan ikke søke.

Andre tildelingskriterier

Følgende kriterier for måloppnåelse er sentrale ved vurderingen av om målet nås. Organisasjonene skal:

 • ha utstrakt aktivitet som fremmer brukermedvirkning innen barnevernet på individ-, gruppe- og systemnivå
 • utfylle andre aktørers innsats
 • ha systematisk innflytelse på systemnivå
 • være representativ for ordningens målgruppe
 • arbeide for sin egen målgruppes interesser
 • legge til rette for sin egen målgruppes mulighet til å påvirke og delta i organisasjonen

Ved behandling av søknadene og utmåling av tilskuddet vil vi legge vekt på:

 • størrelsen på summen som er til disposisjon i ordningen
 • søknadene vi har mottatt
 • organisasjonens arbeidsplan og budsjett
 • organisasjonens mulighet til å oppnå målet med ordningen
 • målgruppe og nedslagsfelt
 • organisasjonens størrelse og utbredelse.rkefelt

Rapporteringskrav

Dere skal levere rapport og regnskap til Bufdir om hvordan tilskuddet har blitt brukt. Rapport og regnskap skal leveres på rapporteringsskjemaer i Bufdirs søknadsportal.

Mer informasjon om rapportering. 

Hvordan søke

Tildelinger

Alle tildelinger for 2024 er ikke publisert.

Tildelt

Tildelingene må ses i sammenheng med beskrivelsen av ordningen samme år

Les mer om hvordan data vises og brukes på tilskudd.no

Tilgjengelige midler

Ikke oppgitt

Omsøkt

35 184 100 kr

Tildelt

20 498 000 kr

Innvilget

58,3 %

Søkere

13

Mottakere

8

Søknader

14

Tildelinger

8
20 498 000 kr

Tildelt andre

0 kr

Mottakere og søkere

Per side:

Fant du det du lette etter?