Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddsordninger/Konsertstøtte for kor

Konsertstøtte for kor

Ordningen har som formål å stimulere til musikalsk utvikling og økt kvalitet i det lokale korlivet, øke samarbeidet mellom kor og profesjonelle aktører og gi publikum gode og varierte konsertopplevelser.

Sist oppdatert

Hvis du har spørsmål om tilskuddsordningen, ta direkte kontakt med tilskuddsforvalteren Norges Korforbund

Søknadsfrist

Type tilskudd

Prosjektmidler

Tilskuddsforvalter

Finansiering

Spillemidler til kulturformål

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

Ordningen har som formål å stimulere til musikalsk utvikling for det enkelte kor, øke samarbeidet mellom kor og profesjonelle aktører og gi publikum gode og varierte konsertopplevelser.


Hvem kan motta tilskudd

Ordningen retter seg mot alle arrangører av korkonserter. Kor trenger ikke være organisert i et forbund for å kunne søke.  

Tre viktige forutsetninger for at man kan søke midler:

  • det skal være framføring av levende kormusikk
  • det skal være samarbeid med eksterne profesjonelle aktører som deltar under selve framføringen (sangere eller musikere, evt. andre)
  • at konserten/prosjektet kan ikke er avsluttet (gjennomført) før søknadsfristen.

Hva kan tilskuddet brukes til

Det kan søkes om støtte til konsertvirksomhet og andre prosjekter som omfatter framføring av levende kormusikk der eksterne profesjonelle instrumentalister eller sangere medvirker. Med profesjonelle menes personer enten med relevant utøvende høyskole- eller universitetsutdanning eller yrkesmusikere/artister som har musikk som hovedinntektskilde.

Når særlige kunstneriske hensyn tilsier det, kan det gis støtte til konserter i samarbeid med andre eksterne profesjonelle aktører som medvirker under selve konserten.

Ordningen støtter enkelttiltak og konsertserier. Maksimalt søknadsbeløp er 70 000 kroner. Det gis ikke tilskudd til konserter i utlandet. Seminar og kursvirksomhet støttes kun når det er relevant i forhold til en konsert det er søkt støtte til.

Det gis ikke støtte til drift av institusjoner og organisasjoner eller innkjøp av utstyr. Med drift menes utgifter som ville eksistert uavhengig av tiltaket. Honorar eller lønn til egen dirigent er som hovedregel å regne som en del av driftsutgiftene i et kor.

Det gis ikke støtte til konserter som er avsluttet før den aktuelle søknadsfristen.

Andre tildelingskriterier

Det skal kun være ett konsertprosjekt i hver søknad, og samme søker kan sende inntil to søknader per søknadsrunde.

Rapporteringskrav

Tildelt beløp utbetales etter at konserten er gjennomført og rapport er sendt Norges Korforbund og godkjent. Frist er 8 uker etter gjennomført konsert.

For å få utbetalt tilskuddet må man gjøre to ting:

1. Skriv ut Akseptskjema-konsertstøtte , fyll ut og signer, skann og send dette som en PDF på e-post til post@aktivitetsmidler.no.
2. Fyll ut det dette digitale rapporteringsskjemaet  og send inn.

Nå begge skjemaene er mottatt vil rapporten bli behandlet og tilskudd utbetalt. Skjemaene finner du på aktivitetsmidler.no.

Eventuelt store avvik fra søknaden, både for program og budsjett, må begrunnes særskilt. Husk å skriv eventuelle endringer av allerede innsendt informasjon om søker (kontaktperson, kontonummer, telefon, etc.). Dersom frister som er satt ikke overholdes, kan støtten trekkes. Er det behov for forlenget frist må dette avklares med Norges Korforbund.

Hvordan søke

Det er to søknadsfrister i året: 15. mars og 15. september (kl. 23.59 begge dager). Søknader sendt etter fristen blir avvist. Søker skal bruke et digitalt søknadsskjema som ligger på www.aktivitetsmidler.no. I særlige tilfeller kan søker, etter avtale med NK, sende inn tilleggsinformasjon per post eller e-post. Søknader sendt kun per brev eller e-post blir avvist.

Tildelinger

Alle tildelinger for 2024 er ikke publisert.

Tildelt

Tildelingene må ses i sammenheng med beskrivelsen av ordningen samme år

Les mer om hvordan data vises og brukes på tilskudd.no

Tilgjengelige midler

Ikke oppgitt

Omsøkt

13 594 365 kr

Tildelt

3 116 000 kr

Innvilget

22,9 %

Søkere

365

Mottakere

199

Søknader

381

Tildelinger

200
3 116 000 kr

Tildelt andre

0 kr

Mottakere og søkere

Per side:

Fant du det du lette etter?