Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddsordninger/Drifts- og prosjekttilskudd til tiltak mot vold og overgrep

Drifts- og prosjekttilskudd til tiltak mot vold og overgrep

Tilskuddsordningen skal bidra til at målene i regjeringens handlingsplaner mot vold og overgrep nås, forebygge og bekjempe vold og overgrep i nære relasjoner, og ivareta voldsutsatte voksne og barn. For 2023 er det bevilget 12, 5 mill. kroner til fordeling av drifts- og prosjekttilskudd. 9 mill. kroner var allerede fordelt til flerårige prosjekter.

Sist oppdatert

Hvis du har spørsmål om tilskuddsordningen, ta direkte kontakt med tilskuddsforvalteren Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Søknadsfrist

Type tilskudd

Prosjektmidler og Driftsmidler

Finansiering

Statsbudsjettet kap. 840, post 70

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

Målet med tilskuddsordningen er å bidra til å forebygge og bekjempe vold og overgrep i nære relasjoner, og ivareta voldsutsatte voksne og barn. Tilskuddsordningen skal bidra til at målene i regjeringens handlingsplaner mot vold og overgrep nås.

Målgruppen for ordningen er de som står i fare for, er eller har vært utsatt for, eller selv har utøvd vold og/eller seksuelle overgrep i nære relasjoner. 

Hvem kan motta tilskudd

Frivillige organisasjoner og andre aktører som er registrert i Enhetsregisteret på søknadstidspunktet, samt kommuner og interkommunale samarbeid, kan søke om tilskudd. Som frivillige organisasjoner regnes foreninger, stiftelser eller andre organisasjoner som ikke er organisert av offentlige myndigheter eller har økonomisk formål, og som baserer en vesentlig del av arbeidet sitt på frivillig innsats. Frivillige organisasjoner kan ikke ta ut utbytte. Et eventuelt overskudd kan bare benyttes til det sosiale formålet. Organisasjoner som er aksjeselskaper må legge ved dokumentasjon som viser at de oppfyller disse vilkårene. Det gis ikke tilskudd til privatpersoner, enkeltpersonforetak eller virksomheter som er drevet på forretningsmessig basis.

Særlig om driftstilskudd

  • Organisasjoner og stiftelser som ved sine vedtekter, mål og planer kan dokumentere at formålet med ordningen er deres kjernevirksomhet, kan søke om driftstilskudd.
  • Organisasjonens virksomhet skal være et supplement til offentlige tjenester og/eller utfylle andre aktørers innsats. Virksomheten skal ikke erstatte eller overlappe ordinære behandlingstilbud til barn og familier i målgruppen.
  • Søkerorganisasjonene må ha et landsomfattende nedslagsfelt og nasjonal funksjon. Organisasjoner som dels har mål på områder som inngår i tilskuddsordningens formål, dels mål på andre politikkområder, må søke om tilskudd fra de myndigheter og tilskuddsordninger som ligger nærmest organisasjonenes kjernevirksomhet. Ved tvil om organisasjonens kjernevirksomhet, kan tilskudd likevel gis på bakgrunn av en helhetlig vurdering.
  • Organisasjoner som mottar driftstilskudd over egen post på statsbudsjettet, kan ikke søke om driftstilskudd i denne ordningen.

Hva kan tilskuddet brukes til

Prosjekter og organisasjoner som får tilskudd skal støtte opp under målet med tilskuddsordningen. 

Det kan søkes om tilskudd til drift og prosjekter for inntil tre år.

Organisasjoner og stiftelser som ved sine vedtekter, mål og planer kan dokumentere at formålet med ordningen er deres kjernevirksomhet, kan søke om driftstilskudd.

Det kan gis prosjekttilskudd til tidsavgrensede satsinger og tiltak med stor sannsynlighet for god måloppnåelse. 

Årlige prioriteringer innenfor rammene av denne tilskuddsforskriften kan opplyses om i årlig utlysning av ordningen.

Krisesentre kan søke om midler til å videreutvikle tilbudet til særlig utsatte grupper voldsutsatte, som voldsutsatte med problematikk knyttet til rus, alvorlige psykiske lidelser eller funksjonsnedsettelse og til utvikling/tilrettelegging av krisesentertilbudet til den samiske befolkningen. Det kan bli nærmere spesifisert i den årlig utlysningen hvilke grupper som prioriteres. Søknaden må være forankret i kommunen. Eventuelle søknader som gjelder andre tiltak på krisesentrene, som tiltak for beboere eller tidligere beboere, må settes frem av frivillig organisasjon.

Rapporteringskrav

Tilskuddsmottaker skal levere rapport og regnskap til Bufdir om hvordan tilskuddet har blitt brukt. Rapport og regnskap skal leveres på rapporteringsskjemaer i Bufdirs søknadsportal .

Se mer informasjon om krav til rapportering på tilskuddsordningens nettside

Tildelinger

Tildelingene må ses i sammenheng med beskrivelsen av ordningen samme år. Les mer om hvordan data vises og brukes på tilskudd.no.

Tilgjengelige midler

Ikke oppgitt

Omsøkt

54 922 033 kr

Tildelt

13 102 008 kr

Innvilget

23,9 %
10 574 036 kr

Tildelt andre

2 527 972 kr

Søkere

58

Mottakere

15

Søknader

90

Tildelinger

16

Mottakere og søkere

Årsoversikt

Tildelt

Fant du det du lette etter?