Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddsordninger/Tilskudd til inkludering av barn og unge

Tilskudd til inkludering av barn og unge

Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. Målgruppen er barn og unge til og med 24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap.

Sist oppdatert

Hvis du har spørsmål om tilskuddsordningen, ta direkte kontakt med tilskuddsforvalteren Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Søknadsfrist

Type tilskudd

Prosjektmidler

Finansiering

Statsbudsjettet kap. 846, post 61, 71

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp.

Med samfunnsdeltakelse menes tilknytning til fritidsaktiviteter, kulturliv, utdanning, organisasjonsliv og arbeidsliv, samt demokratisk deltakelse.

Målgruppen er barn og unge til og med 24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap. For aktivitetstypene "los/ungdomslos" og "åpne møteplasser" er målgruppa barn og unge mellom 10 og 24 år.

Kriterier for måloppnåelse

Prosjekter som får tilskudd, skal støtte opp under målet med tilskuddsordningen. Følgende kriterier er sentrale for å vurdere måloppnåelse:

a. Flere åpne møteplasser for barn og unge

b. Flere barn og unge som deltar på en åpen møteplass

c. Mer mangfoldig, inkluderende og tilgjengelig tilbud til barn og unge

d. Flere barn, unge og deres familier deltar i fritidsaktiviteter

e. Flere barn, unge og deres familier deltar i ferieaktiviteter

f. Flere i målgruppen fullfører videregående opplæring

g. Flere arenaer og tilbud der barn og unge kan få erfaringer, mestring og gode opplevelser

h. Flere barn, unge og deres familier har tilgang til utstyr som lar dem delta i aktiviteter på fritiden og i ferier

i. Utprøving av arbeidsmodeller for å inkludere barn og ungdom

j. Økt samarbeid mellom aktørene som bidrar i arbeidet med målgruppen.

Hvem kan motta tilskudd

Det er bare kommuner og fylkeskommuner som kan søke om tilskudd til å ansette personer som skal følge opp ungdom i utdanningsløp, såkalte «loser/ungdomsloser».

Det er bare kommuner som kan søke om tilskudd til prosjekter som skal føre til økt koordinering og samarbeid mellom aktørene som bidrar i arbeidet med målgruppen.

Bydelene i Oslo er sidestilt med kommuner.

Virksomheten som søker om tilskudd, må være registrert i enhetsregisteret.

Enkeltpersonforetak og privatpersoner kan ikke søke.

Hva kan tilskuddet brukes til

Det søkes om tilskudd til 12 aktivitetstyper og midler kan benyttes til følgende:

 • kultur-, fritids- og ferieaktivitet
 • jobbtilbud og veiledning
 • utstyrssentral
 • lokal fritidskasse
 • kultur- og aktivitetstkort
 • aktivitetsguide
 • los/ungdomslos
 • åpen møteplass
 • utprøving av arbeidsmodell med mål om økt deltakelse i fritidsaktiviteter
 • koordinering av lokalt arbeid med mål om økt deltakelse i fritidsaktiviteter
 • annen lokal aktivitet
 • frivillig aktivitet i minst fem kommuner

Midler kan ikke benyttes  til aktivitet som:

 • danner grunnlag for profitt for tilskuddsmottaker eller nærstående part,
 • dekker tjenester som allerede er pålagt kommunen eller andre offentlige instanser ved lov (som f.eks. svømmeundervisning, avgifter i tilknytning til Kulturskolen eller tjenester som skal dekkes av NAV),
 • stiller krav om kunnskap, politisk ståsted eller religiøs bakgrunn for å delta.

Andre tildelingskriterier

Bufdir skal ved den overordnete fordelingen av midler:

a. ta hensyn til antall barn og unge i kommunene,

b. bruke indikatorer for omfang av utenforskap blant barn og unge i kommunene,

c. sørge for at midlene fordeles med god geografisk spredning,

d. sørge for at midlene fordeles mellom de ulike aktivitetstypene og

e. sørge for at midlene fordeles mellom offentlige instanser og aktører i sivilsamfunnet

Dette innebærer blant annet at det settes av et beløp til hver kommune/bydel som et utgangspunkt for fordeling av midler, basert på hvor mye midler det er tilgjengelig og hvor mange barn og unge som bor i den enkelte kommune. Bufdir tar videre hensyn til omfang av utenforskap blant barn og unge ut ifra relevante indikatorer.

Videre skal Bufdir i behandlingen av de enkelte søknadene

a. vurdere kvaliteten og forventet måloppnåelse

b. vurdere søknadsbeløp opp mot forventet måloppnåelse og

c. legge vekt på kommunens rangering

Dette innebærer blant annet at Bufdir i tillegg til å vurdere kvalitet og måloppnåelse, i stor grad vektlegger kommunens rangering av søknaden når direktoratet saksbehandler søknader som er sendt inn i den enkelte kommune.

Rapporteringskrav

Tilskuddsmottaker skal levere rapport og regnskap til Bufdir om hvordan tilskuddet har blitt brukt. Rapporten om bruken av tilskuddet skal gjøre rede for hvilke resultater tilskuddsmottakeren har oppnådd. Det skal rapporteres på avvik fra beskrivelsen av aktiviteten i søknaden, og andre krav som fremgår av tilskuddsbrevet. Tilskuddsmottaker skal fremlegge nødvendige opplysninger som viser at prosjektet er gjennomført som forutsatt, og at tilskuddsmidlene er benyttet i henhold til bestemmelsene.

Rapporteringen skal leveres gjennom Bufdirs søknadsportal for tilskudd. Bufdir sender ut rapporteringsoppgave i søknadsportalen i god tid før fristen.

Hvis dere har fått innvilget midler for flere år, skal dere levere en forenklet fremdriftsrapport hvert år og sluttrapport etter siste år. Hvis dere har fått innvilget midler for ett år, skal dere kun levere en sluttrapport etter endt tilskuddsperiode

Krav til revisjon av regnskap vil være avhengig av hvem som er mottaker av tilskudd og tilskuddsbeløp.

Hvordan søke

Søk om tilskudd ved å fylle ut og sende inn skjema i Bufdirs søknadsportal. 

For at en søknad skal bli behandlet av Bufdir, må den knyttes til en deltakende kommune. Dette gjelder både søknader fra kommunen selv, og søknader fra andre aktører.

Søknaden skal ikke knyttes til en deltakende kommune for søknader om Utprøving av arbeidsmodeller og Koordinering av lokalt arbeid for inkludering av målgruppen. Det samme gjelder søknader fra sentralledd i frivillige organisasjoner med aktivitet i minst fem kommuner.

Unntak gjøres også for søknader om Los/ungdomslos. Selv om prosjektene aktivt rekrutterer deltakere fra flere kommuner, skal det bare søkes gjennom kommunen der hoveddelen av deltakerne rekrutteres fra.

Søknader om prosjekter i Oslo kommune knyttes til bydelen som hoveddelen av deltakerne rekrutteres fra. Prosjekter som rekrutterer deltakere fra hele Oslo, skal knyttes til Oslo kommune sentralt.

Tildelinger

Tildelingene må ses i sammenheng med beskrivelsen av ordningen samme år. Les mer om hvordan data vises og brukes på tilskudd.no.

Tilgjengelige midler

Ikke oppgitt

Omsøkt

2 148 898 281 kr

Tildelt

550 603 324 kr

Innvilget

25,6 %
289 756 515 kr

Tildelt andre

260 846 809 kr

Søkere

1 558

Mottakere

916

Søknader

3 288

Tildelinger

1 261

Mottakere og søkere

Årsoversikt

Tildelt

Fant du det du lette etter?