Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddsordninger/Tilskudd til frivillige organisasjoner

Tilskudd til frivillige organisasjoner

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere til en opplyst forsvarsdebatt, økt kunnskap om og forståelse for norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk, og at samfunnet bidrar til og støtter oppunder Forsvarets mål og prioriteringer

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

Mål for ordningen er å stimulere til en opplyst forsvarsdebatt, økt kunnskap om og forståelse for norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk, og at samfunnet bidrar til og støtter oppunder Forsvarets mål og prioriteringer. 

Målgruppe for ordningen er medlemmer i organisasjonene, og samfunnet for øvrig. 

Hvem kan motta tilskudd

Frivillige organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret.

Hva kan tilskuddet brukes til

Driftsstøtte kan tildeles til en søker som har

 • løpende administrative utgifter
 • en formålsbestemmelse og virksomhet som er i samsvar med formålet i § 1 bokstav a
 • eget budsjett, årsregnskap og årsmelding
 • tilfredsstillende økonomikontroll.

Driftsstøtte kan ikke tildeles til en søker som mottar driftsstøtte etter kapittel 3

Prosjektstøtte kan tildeles til en søker som kan dokumentere at prosjektet

 • ivaretar formålet i § 1 bokstav a
 • har god budsjettbalanse
 • har andre inntektskilder eller inkluderer frivillig egeninnsats

Det tildeles ikke tilskudd til

 • akademisk forskning
 • forfatterstipend
 • prosjekter eller aktiviteter som dupliserer eller konkurrerer med Forsvarets egen virksomhet
 • museumsdrift og drift og vedlikehold av Forsvarets utrangerte materiell

Andre tildelingskriterier

Ved vurderingen av om det skal tildeles driftsstøtte skal det blant annet legges vekt på søkerens

 • relevans for aktuelle og prioriterte politikkområder
 • evne til utvikling
 • medlemstall
 • evne til måloppnåelse i henhold til formålet i § 1 bokstav a.

Ved vurderingen av om det skal tildeles prosjektstøtte skal det blant annet legges vekt på om prosjektet

 • støtter opp under Forsvarets virksomhet
 • fremmer rekruttering til og mangfold i Forsvaret, særlig å rekruttere og beholde kvinner
 • har betydelig informasjonseffekt og gir økt kunnskap om og forståelse for norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk
 • gjelder dagsaktuelle og prioriterte saker eller bidrar til en opplyst forsvarsdebatt
 • fremmer tverrsektorielt samarbeid i totalforsvarssammenheng
 • fremmer samarbeid mellom frivillige organisasjoner.

Rapporteringskrav

En rapport etter § 16 skal være sendt senest 1. juni året etter tildelingsåret.

I forbindelse med rapportering på tildelte prosjektmidler anbefales det at følgende skjema benyttes: rapportering prosjektstøtte

Hvordan søke

En søknad om tilskudd skal være sendt senest 1. juni året før tildelingsåret.

Søknad sendes per e-post til: postmottak@fd.dep.no

Alternativt per post til:

Forsvarsdepartementet
Postboks 8126 Dep
0032 Oslo

Det anbefales at søknadsskjema benyttes i forbindelse med søknaden: driftsstøtte og prosjektstøtte. Det vises for øvrig til veiledningen for utfylling av søknadsskjema.

Hvis du har spørsmål om tilskuddsordningen, ta direkte kontakt med Forsvarsdepartementet.