Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddsordninger/Historiske spel

Historiske spel

Formålet er å bidra til utvikling av nye spel og gi etablerte spel mulighet til kontinuitet og økt kvalitet. Spelaktiviteten skal inngå som et ledd i å styrke kulturaktiviteten og egenidentiteten i lokalsamfunnet, og skal inkludere og stimulere til bred deltakelse.

Sist oppdatert

Hvis du har spørsmål om tilskuddsordningen, ta direkte kontakt med tilskuddsforvalteren Kulturdirektoratet

Søknadsfrist

Type tilskudd

Prosjektmidler

Tilskuddsforvalter

Finansiering

Spillemidler til kulturformål

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

Målgruppe: Amatører og profesjonelle. 

Hvem kan motta tilskudd

Søker må ha eget organisasjonsnummer. 

Ved søknader fra kommunale og fylkeskommunale virksomheter, samt virksomheter med fast årlig statstilskudd, blir det gjort en særlig vurdering av:

• om spelet skilles klart ut som eget prosjekt med eget prosjektregnskap

• virksomhetens egeninnsats/bidrag til tiltaket det søkes tilskudd til

• virksomhetens grunnfinansiering

• om virksomheten allerede mottar statsstøtte til å arrangere spel eller tilsvarende prosjekter

Hva kan tilskuddet brukes til

Det kan søkes om prosjekttilskudd på inntil 300 000 kr til utgifter knyttet til historiske spel (selve teaterproduksjonen). Med «historiske spel» menes her lokale oppsetninger som tar utgangspunkt i fjern eller nær fortid. 

På ordningssiden er det en fulls tendig oversikt over hvilke vilkår som gjelder og en spesifisering av hva det ikke gis tilskudd til. 

Andre tildelingskriterier

På ordningssiden finner du en oversikt over hva som vektlegges i vurderingen av søknaden. 

Rapporteringskrav

Prosjektrapport og prosjektregnskap skal leveres i rapportskjema via Altinn senest tre måneder etter sluttdatoen som er satt for prosjektet. 

På ordningssiden finner du en ov ersikt over hva prosjektrapporten skal inneholde. 

Hvordan søke

Søknad leveres via Kulturdirektoratets elektroniske søknadsskjema og sendes inn, sammen med vedlegg, innen utløpet av søknadsfristen. Søknaden må tilfredsstille de til en hver tid gjeldende krav og retningslinjer som er fastsatt av Kulturdirektoratet. 

Søknadsskjemaet åpner ca. en måned før søknadsfrist. Les utlysingsteksten på ordningssiden nøye før du begynner å fylle ut ditt elektroniske søknadsskjema. 

Hele oversikten over krav til søknaden finner du på ordningssiden.


Tildelinger

Tildelt

Tildelingene må ses i sammenheng med beskrivelsen av ordningen samme år

Les mer om hvordan data vises og brukes på tilskudd.no

Tilgjengelige midler

Ikke oppgitt

Omsøkt

11 479 000 kr

Tildelt

4 500 000 kr

Innvilget

39,2 %

Søkere

56

Mottakere

51

Søknader

56

Tildelinger

51
4 060 000 kr

Tildelt andre

440 000 kr

Mottakere og søkere

Per side:

Fant du det du lette etter?