Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddsordninger/Informasjonstiltak ved valg til Stortinget, Sametinget, fylkesting og kommunestyrer

Informasjonstiltak ved valg til Stortinget, Sametinget, fylkesting og kommunestyrer

Tilskuddsordningen skal bidra til å øke stemmeberettigedes kunnskap om valget og øke valgdeltakelsen. Den skal støtte tiltak rettet mot stemmeberettigede med lav valgdeltakelse, som unge velgere, velgere med innvandrerbakgrunn og velgere med behov for særskilt info.

Sist oppdatert

Hvis du har spørsmål om tilskuddsordningen, ta direkte kontakt med tilskuddsforvalteren Valgdirektoratet

Søknadsfrist

Type tilskudd

Prosjektmidler

Tilskuddsforvalter

Finansiering

Statsbudsjettet kap. 578, post 70

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

Tilskuddet skal bidra til å øke stemmeberettigedes kunnskap om stortingsvalg, sametingsvalg og kommunestyre- og fylkestingsvalg, samt øke valgdeltakelsen. Målgruppe for ordningen er stemmeberettigede med lav valgdeltakelse, som unge velgere, velgere med innvandrerbakgrunn og velgere med behov for særskilt informasjon.

Hvem kan motta tilskudd

Det kan gis tilskudd til organisasjoner registrert i Enhetsregisteret, men ikke til politiske partier. Frivillige organisasjoner må i tillegg være registrert i Frivillighetsregisteret.

Hva kan tilskuddet brukes til

Det kan gis tilskudd til partipolitisk nøytrale informasjonstiltak som er egnet til å oppfylle formålet i forskriften.

Eksempler på tiltak som kan støttes er konferanser, kampanjer, internettsider, produksjon og distribusjon av trykksaker, audovisuelle produksjoner, kulturtiltak og nettverksarbeid.

Andre tildelingskriterier

Valgdirektoratet tildeler tilskudd etter en skjønnsmessig vurdering av i hvilken grad tiltaket bidrar til å oppfylle formålet med tilskuddsordningen. I vurderingen av søknadene legges det særlig vekt på:

a. om tiltaket er rettet mot unge velgere, innvandrere og velgere med behov for særskilt tilrettelagt informasjon

b. antallet søkeren når ut til gjennom sine aktiviteter

c. om kostnadene står i et rimelig forhold til formålet og den antatte effekten av tiltaket

d. tidligere relevant erfaring med tilsvarende tiltak

e. spredning når det gjelder tema for informasjonstiltaket, geografisk område og hvem tiltaket er rettet mot.

Rapporteringskrav

Tilskuddsmottaker skal innen 30. november i valgåret rapportere til Valgdirektoratet om hvordan tiltaket har bidratt til å fremme formålet med tilskuddet og hvordan tiltaket har nådd målgruppen, herunder oppgi antall personer tiltaket har nådd. Tilskuddsmottaker skal samtidig levere prosjektregnskap ved å fylle ut Valgdirektoratets elektroniske rapporteringsskjema.

Tilskuddsmottaker skal innen 30. juni året etter valgåret levere revisorbekreftet regnskap dersom det tildelte tilskuddet utgjør 100 000 kr eller mer.

Hvordan søke

Søker skal benytte elektronisk søknadsskjema som finnes på Valgdirektoratets nettsider. Søknaden skal sendes inn innen 15. november året før det gjennomføres valg.

Søknaden skal

a. oppgi organisasjonens navn, adresse, organisasjonsnummer, telefonnummer, e-postadresse, kontonummer og kontaktperson for søknaden

b. angi hva søkeren vil oppnå med tiltaket og forventet resultat

c. angi hvem tiltaket rettes mot og det geografiske området for tiltaket

d. beskrive hvilke tiltak og aktiviteter det søkes midler for å gjennomføre

e. angi en plan for gjennomføringen av tiltaket med virkemidler og tidsrammer

f. angi beløp det søkes omg.oppgi søkerens egenandel

h. oppgi beløp søkeren har søkt om fra andre offentlige myndigheter eller fra andre finansieringskilder

i. inneholde budsjett for tiltaket og aktivitetsplan som viser når kostnadene oppstår.

Tildelinger

Tildelt

Tildelingene må ses i sammenheng med beskrivelsen av ordningen samme år

Les mer om hvordan data vises og brukes på tilskudd.no

Tilgjengelige midler

Ikke oppgitt

Omsøkt

22 550 998 kr

Tildelt

5 665 000 kr

Innvilget

25,1 %

Søkere

63

Mottakere

15

Søknader

64

Tildelinger

15
3 205 000 kr

Tildelt andre

2 460 000 kr

Mottakere og søkere

Per side:

Fant du det du lette etter?