Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddsordninger/Amatørteateraktivitet i grupper

Amatørteateraktivitet i grupper

Formålet med tilskuddsordningen er å bedre de økonomiske rammene for frivillig amatørteateraktivitet blant voksne amatører og bidra til økt aktivitet og kompetanseheving i amatørteaterfeltet. Betegnelsen teater inkluderer ulike performative uttrykksformer som for eksempel musikkteater, performance, dans, impro, laiv/rollespill, revy eller nysirkus.

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

Amatører som driver med frivillig amatørteateraktivitet i grupper kan søke. Med frivillighet menes at aktiviteten blir foretatt uten økonomiske vederlag.

Det kan søkes tilskudd til aktiviteter som er rettet mot amatører og initiert av amatører over 18 år. Gruppen må bestå av minst to personer. Flertallet av gruppens deltakere skal være amatører og over 18 år.

Hvem kan motta tilskudd

Amatører som driver med frivillig amatørteateraktivitet i grupper. Både privatpersoner og organisasjoner som virker innen det frivillige amatørteaterfeltet kan søke.

Hva kan tilskuddet brukes til

  • Kostyme/maske
  • Kurs
  • Scenografi      og rekvisitter
  • Leie av lokaler
  • Leie av teknisk utstyr
  • Leie av teknikk med teknikere
  • Markedsføring
  • Bistand fra ekstern profesjonell aktør

Andre tildelingskriterier

Til hver søknadsfrist kan det søkes om tilskudd inntil 30 000 kroner til aktiviteter som skjer innenfor et begrenset tidsrom, maksimalt 60 000 kroner innenfor et kalenderår. Det kan ikke søkes to ganger til samme aktivitet i samme tidsrom .

Rapporteringskrav

Det skal redegjøres for bruken av tilskuddet og leveres kvitteringer på alle utgifter det er søkt tilskudd til fra denne ordningen senest tre måneder etter at aktiviteten er avsluttet. 

For mer informasjon om rapportering her

Hvordan søke

Søknaden skal leveres via Kulturrådets elektroniske søknadsskjema og sendes inn, sammen med eventuelle vedlegg, innen utløpet av søknadsfristen. Søknaden må tilfredsstille de til enhver tid gjeldende krav og retningslinjer som er fastsatt av Kulturrådet.

Søknadsskjemaet åpner en måned før søknadsfrist. Les retningslinjene på ordningssiden nøye før du begynner å fylle ut ditt elektroniske søknadsskjema.