Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddsordninger/Tilskudd til aktivisering og arbeidstrening av personer med liten eller ingen tilknytning til arbeidsmarkedet i regi av frivillige organisasjoner

Tilskudd til aktivisering og arbeidstrening av personer med liten eller ingen tilknytning til arbeidsmarkedet i regi av frivillige organisasjoner

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere til utvikling av nye tiltak og metoder for aktivisering og arbeidstrening av personer med liten eller ingen tilknytning til arbeidsmarkedet. Det overordnede målet er å gi alle muligheter til å komme i arbeid og å bedre levekårene for de vanskeligst stilte.

Sist oppdatert

Tilskuddsordningen er videreført til nytt budsjettår.

Hvis du har spørsmål om tilskuddsordningen, ta direkte kontakt med tilskuddsforvalteren Arbeids- og velferdsetaten

Søknadsfrist

Type tilskudd

Prosjektmidler

Tilskuddsforvalter

Finansiering

Statsbudsjettet kap. 621, post 70

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

Målgruppen for tiltakene er personer som står svært langt fra arbeidsmarkedet, og som i mange tilfeller er sosialt ekskludert.

Dette kan for eksempel være enkeltpersoner som er langtidsmottakere av sosialhjelp, innvandrere og flyktninger, ungdom i risikosonen, enslige forsørgere, bostedsløse, personer med rusproblemer og tidligere rusavhengige, personer med psykiske problemer eller personer som har vært i fengsel.

Personer med rusproblemer og tidligere rusavhengige er en særlig prioritert målgruppe.

Hvem kan motta tilskudd

Frivillige organisasjoner og private stiftelser kan søke om tilskudd til tiltak og aktiviteter som faller inn under formålet med ordningen.

Hva kan tilskuddet brukes til

Tilskudd skal brukes til aktivisering og arbeidstrening i regi av frivillige organisasjoner.

Det gis ikke tilskudd til

 • finansiering av allerede igangsatte aktiviteter
 • ordinær drift av organisasjoner
 • tiltak eller organisasjoner som har næringsmessig virksomhet som hovedmål

Andre tildelingskriterier

Arbeids – og velferdsdirektoratet foretar en helhetlig vurdering av søknaden sett opp mot prioriteringskriteriene, budsjettrammen for ordningen og andre innkommende søknader.

Følgende aktiviteter og tiltak blir prioritert:

 • Samarbeid med kommunen eller arbeids- og velferdsforvaltningen.
 • Nye aktiviteter og nyskapende tiltak og metoder.
 • Aktiviteter som inngår i en tiltakskjede.
 • Aktiviteter og tiltak som inngår som en del av tilbudet om kvalifiseringsprogram.
 • Samarbeid med lokalt nærings- og arbeidsliv.

Delvis egenfinansiering av tiltaket eller delfinansiering fra kommunen/NAV-kontoret vil bli vektlagt i søknadsbehandlingen.

Rapporteringskrav

Virksomheter som får tildelt tilskudd har plikt til å sende inn rapport og revidert regnskap senest 31.mars påfølgende år. Dersom virksomheten unnlater å sende inn pålagte dokumenter innen fristen kan tilskuddsbeløpet bli avkortet, eller kreves tilbakebetalt helt eller delvis.

Arbeids- og velferdsdirektoratet har utarbeidet en veileder for regnskap og rapportering. Det forutsettes at tilskuddsmottaker kjenner innholdet i denne, og sørger for at regnskapsfører og revisor får tilsendt et eksemplar.

Hvordan søke

Søknadsskjema, regelverk for ordningen og veileder for regnskap og rapportering ligger under «Relatert innhold» til høyre på denne siden: 

https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/samarbeid/tilskudd-gjennom-nav/nyheter/tilskudd-til-aktivisering-og-arbeidstrening-for-2022

Tildelinger

Tildelingene må ses i sammenheng med beskrivelsen av ordningen samme år.

Tildelt i 2023

Mottakere

Søkere

Loading...

Tildelinger

Søknader

Loading...

Mottakere

Ung i jobb

Søkt:900 000 kr
Tildelt:900 000 kr

I jobb Bergen (tidligere I jobb)

Søkt:900 000 kr
Tildelt:900 000 kr

I jobb Voss

Søkt:920 000 kr
Tildelt:850 000 kr
og 8 til
 • FRELSESARMEEN3,85 mill. kr
 • Friskt Alternativ Aktivisering og Jobbfokus

  Søkt:1,10 mill. kr
  Tildelt:1,00 mill. kr

  Ut i jobb

  Søkt:1,15 mill. kr
  Tildelt:900 000 kr

  Jobben Asker

  Søkt:750 000 kr
  Tildelt:700 000 kr
  og 4 til
 • GUTTAS CAMPUS AS2,20 mill. kr
 • Guttas Campus Oslo

  Søkt:800 000 kr
  Tildelt:800 000 kr

  Guttas Campus Vestland

  Søkt:800 000 kr
  Tildelt:800 000 kr

  Guttas Campus Nord-Norge

  Søkt:600 000 kr
  Tildelt:600 000 kr

  Brukerstyring, aktivitet og arbeid i Trondheim

  Søkt:822 000 kr
  Tildelt:800 000 kr

  Gårdsbutikk

  Søkt:880 600 kr
  Tildelt:700 000 kr

  Samarbeid for arbeid og aktivitet i Grimstad og omegn

  Søkt:600 000 kr
  Tildelt:600 000 kr
  og 1 til
 • ET SLAG AV GANGEN2,00 mill. kr
 • Et slag av gangen (tidligere: Et slag av gangen - fysisk aktivitet med kosthold og arbeidstrening)

  Søkt:5,00 mill. kr
  Tildelt:2,00 mill. kr
 • STIFTELSEN CRUX1,99 mill. kr
 • Panter - ungdommer på vei

  Søkt:890 000 kr
  Tildelt:890 000 kr

  Verk-stedet

  Søkt:760 000 kr
  Tildelt:700 000 kr

  Ingen skam å skru

  Søkt:400 000 kr
  Tildelt:400 000 kr
  og 1 til

  Vaktmestertjenesten Hønefoss (tidligere Vaktmestertjenesten)

  Søkt:850 000 kr
  Tildelt:700 000 kr

  Systua Kongsberg (tidligere Systua)

  Søkt:635 000 kr
  Tildelt:635 000 kr

  Kvinner i sentrum - integrering i samfunnet

  Søkt:700 000 kr
  Tildelt:580 000 kr
  og 1 til
 • VEIEN TILBAKE AS1,80 mill. kr
 • Idretten skaper sjanser

  Søkt:1,80 mill. kr
  Tildelt:1,80 mill. kr

  INNAFOR – et oppfølgings- og aktivitetstilbud for unge uføre

  Søkt:1,17 mill. kr
  Tildelt:850 000 kr

  Mann om bord

  Søkt:1,00 mill. kr
  Tildelt:750 000 kr

  Utprøving nye modeller for økt livskvalitet, arbeidsinkludering og økt sosialisering

  Søkt:2,00 mill. kr
  Tildelt:1,20 mill. kr