Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddsordninger/LAM-Tilskudd til lokale lag og foreninger

LAM-Tilskudd til lokale lag og foreninger

Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til aktivitet og deltakelse i medlemsbaserte lag og foreninger som driver idrett eller fysisk aktivitet for barn og ungdom. Det er lagenes primæraktiviteter som skal støttes. Ordningen skal understøtte den frivillige innsatsen i lagene og bidra til å holde kostnadene ved deltakelse i idrett og fysisk aktivitet nede

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

Midlene skal benyttes til lokale lag og foreningers arbeid for barn (6-12 år) og/eller ungdom (13-19 år). Innenfor aldersgruppen 6-19 år er særlig parautøvere og barn og ungdom som i liten grad deltar i organisert idrett en uttalt målgruppe. 

Hvem kan motta tilskudd

Tilskudd skal gis til lag som har idrett eller fysisk aktivitet som sitt primære formål, og driver idrettslig virksomhet for barn og/eller ungdom. Det er idrettsrådene som er ansvarlig for fordeling av midlene i sine respektive kommuner. 


Hva kan tilskuddet brukes til

  • Midlene skal brukes til aktivitet både for barn og ungdom. 
  • Idrettsrådet skal sikre at minst 1/3 av midlene tilfaller hver målgruppe.
  • Tilskuddsmidlene skal i sin helhet tilfalle og utbetales til lagene. 
  • Midlene skal ikke nyttes til administrasjon av ordningen, eller til aktiviteter i regi av idrettsrådene.

Andre tildelingskriterier

Idrettsrådene må følge: 

- KUDs retningslinjer.

- NIFs krav. 

Idrettsrådene oppfordres til å følge: 

- NIFs anbefalinger. 

Beløpet det enkelte idrettsråd har til fordeling bestemmes av antall innbyggere i målgruppen (6-19 år) i den enkelte kommune pr. 01.01.2021 i følge Statistisk Sentralbyrå (SSB). 

Likestilling i vid forstand, herunder hensynet til utøvere med spesielle behov (bl.a. utøvere med nedsatt funksjonsevne), samt inkludering av barn og ungdom som i liten grad deltar i organisert idrett, skal ivaretas ved fordelingen.

Tilskudd fra ordningen skal ikke kunne danne grunnlag for fortjenestebaserte
eierformer eller omdannes til fortjeneste for private eiere.

Idrettsrådenes avgjørelser skal være offentlige, og det skal framgå hvilke kriterier som ligger til grunn for fordelingen.  

Rapporteringskrav

Frist for rapportering fra NIF til Kulturdepartementet er satt til 15. februar 2022.
Rapporten skal inneholde:
− en vurdering av hvordan tilskuddsordningen fungerer
− revidert regnskap. Regnskapet, og eventuelt noter til regnskapet, skal vise hvilke lag som har mottatt midler gjennom ordningen, hvor mye det enkelte lag har mottatt og hvor store renteinntekter NIF har hatt på innestående tilskuddsmidler i perioden. 

Tilskuddsmottakerne må benevnes med sitt fulle navn i regnskapet
− oversikt over tilskuddene gruppert etter kommuner, og kommuner gruppert etter fylke
− oversikt over hvilke idrettsråd som eventuelt ikke har foretatt fordeling av midler
− Økonomiforvaltning og kontroll skal følge retningslinjene som er trukket opp i vedlagte

Retningslinjer for økonomiforvaltning og kontroll for tilskuddsmottakere som får tildelt spillemidler fra Kulturdepartementet, fastsatt av Kulturdepartementet 03.05.2021. 

Hvordan søke

Når idrettsrådene har foretatt fordelingen innenfor sin kommune, skal dette meddeles til NIF, som utbetaler midlene direkte til lagene. Fordelingen må meddeles NIF innen 1. desember 2021. Hvis fordelingen ikke er innsendt innen fristen, vil midlene bli overført til potten som skal fordeles i 2022