Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddsordninger/LAM-Tilskudd til lokale lag og foreninger

LAM-Tilskudd til lokale lag og foreninger

Formålet med ordningen er å bidra til aktivitet og deltakelse i medlemsbaserte lag som driver idrett eller fysisk aktivitet for barn og ungdom. Ordningen skal understøtte den frivillige innsatsen i lagene og bidra til å holde kostnadene ved deltakelse i idrett nede.

Sist oppdatert

Hvis du har spørsmål om tilskuddsordningen, ta direkte kontakt med tilskuddsforvalteren Norges idrettsforbund

Søknadsfrist

Type tilskudd

Driftsmidler

Tilskuddsforvalter

Finansiering

Spillemidler til idrettsformål

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

Midlene skal benyttes til lokale lag og foreningers arbeid for barn (6-12 år) og/eller ungdom (13-19 år). Innenfor aldersgruppen 6-19 år er særlig parautøvere og barn og ungdom som i liten grad deltar i organisert idrett en uttalt målgruppe. 

Hvem kan motta tilskudd

Tilskudd skal gis til lag som har idrett eller fysisk aktivitet som sitt primære formål, og driver idrettslig virksomhet for barn og/eller ungdom. Det er idrettsrådene som er ansvarlig for fordeling av midlene i sine respektive kommuner. 

Tildelinger for de seneste år ligger her: 

https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/drifte-et-idrettslag/okonomi/stotteordninger/lokale-aktivitetsmidler-lam/

Hva kan tilskuddet brukes til

  • Midlene skal brukes til aktivitet både for barn og ungdom. 
  • Idrettsrådet skal sikre at minst 1/3 av midlene tilfaller hver målgruppe.
  • Tilskuddsmidlene skal i all hovedsak tilfalle og utbetales til lagene. Inntil 5 % av midlene kan nyttes til aktiviteter i regi av idrettsrådene, dersom kommunene bidrar med minst samme beløp.
  • Midlene skal ikke nyttes til administrasjon av ordningen, eller til aktiviteter i regi av idrettsrådene.

Andre tildelingskriterier

Idrettsrådene må følge: 

- KUDs retningslinjer.

- NIFs krav. 

Idrettsrådene oppfordres til å følge: 

- NIFs anbefalinger. 

Beløpet det enkelte idrettsråd har til fordeling bestemmes av antall innbyggere i målgruppen (6-19 år) i den enkelte kommune pr. 01.01 inneværende år i følge Statistisk Sentralbyrå (SSB). 

Likestilling i vid forstand, herunder hensynet til utøvere med spesielle behov (bl.a. utøvere med nedsatt funksjonsevne), samt inkludering av barn og ungdom som i liten grad deltar i organisert idrett, skal ivaretas ved fordelingen.

Tilskudd fra ordningen skal ikke kunne danne grunnlag for fortjenestebaserte
eierformer eller omdannes til fortjeneste for private eiere.

Idrettsrådenes avgjørelser skal være offentlige, og det skal framgå hvilke kriterier som ligger til grunn for fordelingen.  

Rapporteringskrav

Frist for rapportering fra NIF til Kulturdepartementet er satt til 15. februar 2024.
Rapporten skal inneholde:
- en vurdering av hvordan tilskuddsordningen fungerer, inkludert hvordan det fungerer for idrettsrådene å bruke inntil 5 % av LAM-midlene til drift og omfanget av denne bruken.
− revidert regnskap. Regnskapet, og eventuelt noter til regnskapet, skal vise hvilke lag som har mottatt midler gjennom ordningen, hvor mye det enkelte lag har mottatt og hvor store renteinntekter NIF har hatt på innestående tilskuddsmidler i perioden. Tilskuddsmottakerne må benevnes med sitt fulle navn i regnskapet
− oversikt over tilskuddene gruppert etter kommuner, og kommuner gruppert etter fylke
− oversikt over hvilke idrettsråd som eventuelt ikke har foretatt fordeling av midler
− Økonomiforvaltning og kontroll skal følge retningslinjene som er trukket opp i vedlagte

Økonomiforvaltning og kontroll skal følge retningslinjene som er trukket opp i vedlagte Retningslinjer for økonomiforvaltning og kontroll for tilskuddsmottakere som får tildelt spillemidler fra Kultur- og likestillingsdepartementet, fastsatt 6. januar 2022.


Hvordan søke

Når idrettsrådene har foretatt fordelingen innenfor sin kommune, skal dette meddeles til NIF, som utbetaler midlene direkte til lagene. Fordelingen må meddeles NIF innen 15. november. Hvis fordelingen ikke er innsendt innen fristen, vil midlene bli overført til potten som skal fordeles året etter. 

Tildelinger

Tildelingene må ses i sammenheng med beskrivelsen av ordningen samme år. Les mer om hvordan data vises og brukes på tilskudd.no.

Tilgjengelige midler

Ikke oppgitt

Omsøkt

444 598 822 kr

Tildelt

444 598 822 kr

Innvilget

100 %
444 598 822 kr

Tildelt andre

0 kr

Søkere

6 048

Mottakere

6 048

Søknader

6 048

Tildelinger

6 048

Mottakere og søkere

Årsoversikt

Tildelt

Fant du det du lette etter?