Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddsordninger/Teknisk utstyr til kulturrom

Teknisk utstyr til kulturrom

Kulturroms formål er å sikre tilgang til hensiktsmessige øvings- og prøvelokaler og gode tekniske vilkår for fremføring av musikk og scenekunst over hele landet. Dere kan søke om tilskudd til øvingsutstyr eller fremføringsutstyr.

Sist oppdatert

Hvis du har spørsmål om tilskuddsordningen, ta direkte kontakt med tilskuddsforvalteren Kulturrom

Søknadsfrist

Type tilskudd

Prosjektmidler

Tilskuddsforvalter

Finansiering

Spillemidler til kulturformål

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

Kulturroms formål er å sikre tilgang til hensiktsmessige øvings- og prøvelokaler og gode tekniske vilkår for fremføring av musikk og scenekunst over hele landet.

Kulturrom skal gi tilskudd til gode tiltak over hele landet, og bidra til mer rom for kultur på tvers av sjangre, målgrupper, alder og nivå.

Tilskuddene skal gå til langsiktige og helhetlig investeringer i utstyr og lokaler som kommer det frie, profesjonelle kulturfeltet og frivillig kulturliv til gode. 

Hvem kan motta tilskudd

Vi gir tilskudd til søkere som utøver eller legger til rette for kulturaktivitet innen feltene musikk, teater og dans. Alle søker må ha et organisasjonsnummer. Søker må kunne vise til aktivitet gjennom hele året og et langsiktig perspektiv.

ØVINGSUTSTYR:
Vi gir tilskudd til fellesskap innen musikk, dans og teater, som trenger øvingsutstyr. Både dere som drifter øvingsrom og dere som øver i et øvingsrom kan søke. 

 • øvingsfelleskap
 • spelemannslag
 • storband, orkestre og ensembler
 • kor og korps
 • revy- og teatergrupper
 • ungdomshus
 • kulturhus
 • klubber, lag og foreninger

FREMFØRINGSUTSTYR:
Vi gir tilskudd til søkere som drifter lokaler for fremføring, eller som arrangerer konserter og forestillinger. For eksempel: 

 • konsertscener
 • teaterscener
 • ungdomshus
 • kulturhus
 • storband, orkestre og ensembler
 • kor og korps
 • klubber, lag og foreninger

Vi gir ikke tilskudd til:

 • enkeltstående band, eller utøvere
 • enkeltpersonforetak
 • utvikling av enkeltpersoners private eiendom og næringsvirksomhet
 • øvingsrom i bygg regulert til boligformål
 • korps som kan søke tilskudd fra Instrumentfondet
 • Tiltak som er definert under et annet offentlig ansvarsområde. Det kan for eksempel være undervisningslokaler som kun brukes til skole eller kulturskole.
 • Lokaler med annen hovedaktivitet enn det Kulturrom anser som kulturaktivitet.

Hva kan tilskuddet brukes til

Tilskuddet skal benyttes til innkjøp av teknisk utstyr og i tråd med søknad og vedtak. 

Andre tildelingskriterier

Når søknadene til Kulturrom blir vurdert legges det vekt på i hvilken grad tiltaket vil bidra til å oppnå formålet med ordningen.

Når søknadene skal prioriteres opp mot hverandre vil særlig følgende punkter legges til grunn for vurderingen:

 • Aktivitet: Søknader som kan vise til høy aktivitet ut ifra lokale forhold vil bli prioritert. Samarbeid og sambruk vektlegges, og det må i søknaden synliggjøres hvilken aktivitet et tilskudd vil bidra til.
 • Behov: Søknader som kan vise til et godt begrunnet behov vil bli prioritert. En god søknadsbegrunnelse er konkret og sier noe om hva det søkes tilskudd til og hvorfor dere har behov for utstyret eller tiltaket. Hvor mange som vil få nytte at utstyret eller tiltaket vil bli vektlagt.
 • Gjennomføring: Søknader som kan vise til en helhetlig plan for langsiktige investeringer vil bli prioritert. Grønnere innkjøp vil bli vektlagt.

Ikke-kommersielle aktører vil prioriteres.

Rapporteringskrav

Tilskudd aksepteres gjennom retur av signert tilskuddsavtale. Tilskudd som ikke er akseptert innen oppgitte frister bortfaller.

Det forutsettes at tiltaket gjennomføres i tråd med offentlig lovverk.

Ved rapportering må tilskuddsmottaker vise at en egenandel på minimum 25% inngår i investeringen på det vedtaket omfatter (minimum 50 % for kommunale aktører).

Hvordan søke

Søknaden skal leveres via Kulturroms elektroniske søknadsportal innen utløpet av søknadsfristen. Søknaden må tilfredsstille de til enhver tid gjeldende krav og retningslinjer som er fastsatt av Kulturrom.

Få gode tips her: https://www.kulturrom.no/hvordan-soke/ 

Tildelinger

Alle tildelinger for 2024 er ikke publisert.

Tildelt

Tildelingene må ses i sammenheng med beskrivelsen av ordningen samme år

Les mer om hvordan data vises og brukes på tilskudd.no

Tilgjengelige midler

Ikke oppgitt

Omsøkt

49 310 468 kr

Tildelt

23 561 800 kr

Innvilget

47,8 %

Søkere

228

Mottakere

143

Søknader

233

Tildelinger

146
11 175 300 kr

Tildelt andre

12 386 500 kr

Mottakere og søkere

Per side:

Fant du det du lette etter?