Gå til hovedinnhold

Lokaler

Dere kan søke Kulturrom om å forbedre akustikk, lydisolering, bygge dansegulv eller en liten scene, scenetepper m.m. Dere kan også søkes om akustikkmåling eller akustisk forprosjekt. Det er både løpende og satte frister innenfor denne kategorien.

Sist oppdatert

Hvis du har spørsmål om tilskuddsordningen, ta direkte kontakt med tilskuddsforvalteren Kulturrom

Søknadsfrist

Type tilskudd

Prosjektmidler

Tilskuddsforvalter

Finansiering

Spillemidler til kulturformål

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

Kulturroms formål er å sikre tilgang til hensiktsmessige øvings- og prøvelokaler og gode tekniske vilkår for fremføring av musikk og scenekunst over hele landet.

Kulturrom skal gi tilskudd til gode tiltak over hele landet, og bidra til mer rom for kultur på tvers av sjangre, målgrupper, alder og nivå.

Tilskuddene skal gå til langsiktige og helhetlig investeringer i utstyr og lokaler som kommer det frie, profesjonelle kulturfeltet og frivillig kulturliv til gode.

Det finnes fire ulike tilskuddsområder under lokaler:

Akustikkmåling av rom  

Aktuelt for lokaler som blir brukt til å utøve og fremføre musikk, dans eller teater. Søkere kan for eksempel være lag, foreninger, kulturhus, organisasjoner og kommuner, som trenger å finne ut om lokalet har god nok akustikk, eller ikke.

Akustisk forprosjekt  

Mest relevant for aktører som er ansvarlige for drift, utvikling, eller ombygging av kulturlokaler, og som ønsker å kartlegge lydforhold i lokaler. 

Bedre lokaler og lydforhold (under 100 000,-) 

Dette tilskuddsområdet er relevant for dere som øver, eller fremfører i et lokale med dårlig akustikk. Det er også relevant for dere som vil gjøre et kulturlokale bedre for publikum eller utøvere.

Bedre lokaler og lydforhold (over 100 000,-)  

Denne ordningen er mest aktuell for søkere som driver eller eier scener, øvingslokaler eller prøvelokaler.

Hvem kan motta tilskudd

Søkere kan for eksempel være

 • spillesteder
 • kulturhus og ungdomshus
 • øvingsfelleskap eller øvingsanlegg
 • ensembler, spelemannslag, storband
 • kor, korps, orkestre
 • teater- og revygrupper
 • klubber, lag og foreninger

Alle søkere må ha et organisasjonsnummer, ha ansatt en daglig leder, eller tilsvarende med ansvar for drift, og være tilknyttet en teknisk ansvarlig. 

Vi gir ikke tilskudd til

 • enkeltstående band eller utøvere
 • enkeltpersonforetak 
 • utvikling av enkeltpersoners private eiendom og næringsvirksomhet
 • øvingsrom regulert til boligformål
 • Lokaler med annen hovedaktivitet enn det Kulturrom anser som kulturaktivitet.

Kulturrom skal gi tilskudd til gode tiltak over hele landet, og bidra til mer rom for kultur på tvers av sjangre, målgrupper, alder og nivå.

Tilskuddene skal gå til langsiktige og helhetlig investeringer i utstyr og lokaler som kommer det frie, profesjonelle kulturfeltet og frivillig kulturliv til gode.


Hva kan tilskuddet brukes til

Tilskuddet kan brukes til å forbedre lydforholdene i lokalet deres, kartlegge det akustiske behovet i et rom eller forbedre lokalet for utøvere. Eksempler på dette kan være å bygge et dansegulv, en liten scene eller kjøpe inn dansematter, ballettbarrer, speil og scenetepper.

Kulturrom fullfinansierer ingen tiltak og stiller krav til egenandel. Søkere må budsjettere med en egenandel på minimum 25%. For kommunale søkere og aksjeselskap uten ideelt formål stiller vi krav til minimum 50% egenandel.

Andre tildelingskriterier

Når søknadene til Kulturrom blir vurdert legges det vekt på i hvilken grad tiltaket vil bidra til å oppnå formålet med ordningen.

Når søknadene skal prioriteres opp mot hverandre vil særlig følgende punkter legges til grunn for vurderingen:

 • Aktivitet: Søknader som kan vise til høy aktivitet ut ifra lokale forhold vil bli prioritert. Samarbeid og sambruk vektlegges, og det må i søknaden synliggjøres hvilken aktivitet et tilskudd vil bidra til.
 • Behov: Søknader som kan vise til et godt begrunnet behov vil bli prioritert. En god søknadsbegrunnelse er konkret og sier noe om hva det søkes tilskudd til og hvorfor dere har behov for utstyret eller tiltaket. Hvor mange som vil få nytte at utstyret eller tiltaket vil bli vektlagt.
 • Gjennomføring: Søknader som kan vise til en helhetlig plan for langsiktige investeringer vil bli prioritert. Grønnere innkjøp vil bli vektlagt.

Rapporteringskrav

Alle som får innvilget tilskudd fra Kulturrom må sende oss en rapport. Den skal vise at dere har gjennomført tiltaket, før vi utbetaler tilskuddet til dere. Dere skal sende inn rapporten som en melding i søknadsportalen. Husk å oppgi søknadens saksnummer i rapporten. 

Alle rapporter må inneholde: 

 • et utfylt og signert rapportskjema
 • prosjektregnskap

Hvis dere har kjøpt inn for mer enn 100 000 kr, så skal dere fylle ut et utvidet rapportskjema, som beskriver hvordan dere har gjennomført tiltaket. 

Det forutsettes at tiltaket gjennomføres i tråd med offentlig lovverk.

Hvordan søke

Søknaden skal leveres via Kulturroms elektroniske søknadsportal innen utløpet av søknadsfristen. Søknaden må tilfredsstille de til enhver tid gjeldende krav og retningslinjer som er fastsatt av Kulturrom.

Få gode tips her: https://www.kulturrom.no/hvordan-soke/  

Tildelinger

Alle tildelinger for 2024 er ikke publisert.

Tildelt

Tildelingene må ses i sammenheng med beskrivelsen av ordningen samme år

Les mer om hvordan data vises og brukes på tilskudd.no

Tilgjengelige midler

Ikke oppgitt

Omsøkt

16 931 113 kr

Tildelt

8 873 625 kr

Innvilget

52,4 %

Søkere

57

Mottakere

33

Søknader

68

Tildelinger

38
1 524 725 kr

Tildelt andre

7 348 900 kr

Mottakere og søkere

Per side:

Fant du det du lette etter?