Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddsordninger/Grønnere investeringer

Grønnere investeringer

For å redusere klimaavtrykket til kulturlivets fysiske infrastruktur utlyser Kulturrom 10 millioner til grønnere investeringer. Med disse midlene skal grønne initiativer stimulere til kunnskap, samarbeid og skape varig endring.

Sist oppdatert

Hvis du har spørsmål om tilskuddsordningen, ta direkte kontakt med tilskuddsforvalteren Kulturrom

Søknadsfrist

Løpende søknadsfrist

Type tilskudd

Prosjektmidler

Tilskuddsforvalter

Finansiering

Spillemidler til kulturformål

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

Alle tilskuddsområder til Kulturrom har som formål å sikre tilgang til hensiktsmessige øvings- og prøvelokaler og gode tekniske vilkår for fremføring av musikk og scenekunst over hele landet.

Kulturrom administrerer offentlige tilskudd til formålet.

Tilskuddene skal gå til langsiktige og helhetlig investeringer i utstyr og lokaler som kommer det frie, profesjonelle kulturfeltet og frivillig kulturliv til gode.

Tiltakene for Grønnere investeringer skal bidra til (minst en av) følgende: 

  • Muliggjøre lokale initiativ
  • Begrense kjøp av nytt utstyr
  • Sirkularitet og ombruk av lokaler og utstyr
  • Styrket kompetanse

Hvem kan motta tilskudd

Kulturrom gir tilskudd til søkere som utøver eller legger til rette for kulturaktivitet innen feltene musikk, teater og dans.

Vi kan blant annet gi tilskudd til:

Konsertscener, teaterscener, ungdomshus, kulturhus, storband, orkestre og ensembler, kor og korps, klubber, lag og foreninger, øvingsfelleskap, spelemannslag, kor og korps, revy- og teatergrupper.

Innen tilskuddsområdet Grønnere investeringer er det åpnet for at et bredt utvalg virksomheter og organisasjoner kan søke om tilskudd, men en forutsetning er at tiltaket det søkes tilskudd til må komme flere aktører innen musikk, teater og dans til gode.

Det stilles ikke krav til organisasjonsform, men søker må ha et organisasjonsnummer.

Hva kan tilskuddet brukes til

Grønn oppstart 

Tilskudd til å leie inn teknisk utstyr i en oppstartsperiode på inntil 1 år. 

Grønn kompetanse 

Tilskudd til å forlenge levetiden på eksisterende utstyr gjennom å bygge kompetanse, rutiner og nettverk for reparasjon, drift og vedlikehold.

Grønnere lokaler 

Tilskudd til mulighetstudier, kartlegging av eksisterende lokaler egnet til kulturformål og bærekraftig materialbruk ved ombygging

Reparasjon av utstyr 

Tilskudd til reparasjoner som gir brukt utstyr nytt liv, til servicerapport, til å forlenge levetiden på utstyr, samt innleie i påvente av reparasjon.

For utfyllende informasjon om Grønnere investeringer les her: https://kulturrom.no/tilskuddsomraader/gronnere-investeringer/

Rapporteringskrav

Alle som får innvilget tilskudd til Grønnere investeringer skal sende inn sluttrapport senest 30 dager etter gjennomført tiltak.

I sluttrapporten skal alle kostnader i forbindelse med gjennomføringen av tiltaket dokumenteres, og det skal gis en beskrivelse av gjennomføring, måloppnåelse og resultat. Tiltakene det gis tilskudd til skal gi inspirasjon og læring for mange, og deling av kunnskap i etterkant vil være sentralt. Hvis det i forbindelse med tiltaket utarbeides rapporter, kartlegginger, maler, kursinnhold etc. skal dette tilgjengeliggjøres for deling.

Kulturrom vil kunne stille øvrige krav til rapport i forbindelse med tildeling av tilskudd. Vedtak og tilskuddsavtale vil si noe om hvilke krav som stilles.

Rapportskjemaet blir gjort tilgjengelig i søknadsportalen når dere har akseptert tilskuddet. Tilskuddet utbetales i løpet av 30 dager etter at Kulturrom har mottatt og godkjent sluttrapport for gjennomført tiltak.

Det vil være mulig å søke om å få utbetalt deler av tilskuddet som forskudd.

Hvordan søke

Søknaden skal leveres via Kulturroms elektroniske søknadsportal innen utløpet av søknadsfristen. Søknaden må tilfredsstille de til enhver tid gjeldende krav og retningslinjer som er fastsatt av Kulturrom. 

Les mer om hvordan dere kan søke tilskudd til Grønnere investeringer her: https://kulturrom.no/tilskuddsomraader/gronnere-investeringer/

Tildelinger

Alle tildelinger for 2024 er ikke publisert.

Tildelingene må ses i sammenheng med beskrivelsen av ordningen samme år

Les mer om hvordan data vises og brukes på tilskudd.no

Tilgjengelige midler

Ikke oppgitt

Omsøkt

8 473 868 kr

Tildelt

2 886 700 kr

Innvilget

34,1 %

Søkere

40

Mottakere

24

Søknader

46

Tildelinger

25
1 832 100 kr

Tildelt andre

1 054 600 kr

Mottakere og søkere

Per side:

Fant du det du lette etter?