Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddsordninger/Akustikkmåling av rom

Akustikkmåling av rom

Kulturrom har opprettet et nytt tilskuddsområde for lag, foreninger, organisasjoner, virksomheter og kommuner som har behov for å utrede om et lokale egner seg til musikkutøvelse eller ikke. Dette kan også være aktuelt for enkelte lokaler som benyttes til teater og dans.

Sist oppdatert

Hvis du har spørsmål om tilskuddsordningen, ta direkte kontakt med tilskuddsforvalteren Kulturrom

Søknadsfrist

Løpende søknadsfrist

Type tilskudd

Prosjektmidler

Tilskuddsforvalter

Finansiering

Spillemidler til kulturformål

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

Formålet med ordningen er å sikre tilgang til hensiktsmessige øvingslokaler og gode tekniske vilkår for fremføring av musikk, teater og dans over hele landet.

Kulturrom gir tilskudd til søkere innen feltene musikk, teater og dans som utøver eller legger til rette for kulturaktivitet som kommer mange til gode. Søker må kunne vise til aktivitet gjennom hele året og et langsiktig perspektiv.  

Hvem kan motta tilskudd

Å få gjennomført en akustikkmåling er viktig for å få kunnskap om et lokale egner seg til musikkutøvelse eller ikke.

Dette tilskuddsområdet kan være relevant for flere aktører, men retter seg primært mot lag, foreninger og organisasjoner som bruker lokaler til musikkutøøvelse pr i dag, eller tilbyr lokaler til lag, foreninger og organisasjoner (feks kommuner).

Akustikkmåling er aktuelt for lokaler som benyttes til øving og fremføring av musikk, men også andre kulturuttrykk.

Hva kan tilskuddet brukes til

Tilskuddet kan kun brukes til akustikkmålerapport og skal gjennomføres i tråd med søknad.

Kostnadsrammen er begrenset til kr 10 000.

Løpende søknadsfrist og kort behandlingstid gjør at dere tidlig kan kartlegge muligheter og behov. 

Hvordan søke

Dere søker på Kulturrom sine nettsider. Les mer her. 

Tildelinger

Tildelt

Tildelingene må ses i sammenheng med beskrivelsen av ordningen samme år

Les mer om hvordan data vises og brukes på tilskudd.no

Tilgjengelige midler

Ikke oppgitt

Omsøkt

330 443 kr

Tildelt

291 220 kr

Innvilget

88,1 %

Søkere

19

Mottakere

18

Søknader

36

Tildelinger

35
197 220 kr

Tildelt andre

94 000 kr

Mottakere og søkere

Per side:

Fant du det du lette etter?