Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddsordninger/Arrangementer for idrett og fysisk aktivitet for personer med funksjonsnedsettelser

Arrangementer for idrett og fysisk aktivitet for personer med funksjonsnedsettelser

Tilskuddsordningen gjelder tilskudd til arrangementer for idrett og fysisk aktivitet som enten tilrettelegger for eller er forbeholdt personer med funksjonsnedsettelser

Sist oppdatert

Hvis du har spørsmål om tilskuddsordningen, ta direkte kontakt med tilskuddsforvalteren Kultur - og likestillingsdepartementet

Søknadsfrist

Type tilskudd

Prosjektmidler

Finansiering

Spillemidler til idrettsformål

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

Ordningen skal bidra til at personer med funksjonsnedsettelser kan delta på arrangementer for idrett og fysisk aktivitet, herunder friluftsliv, på lik linje med funksjonsfriske. Det kan gis tilskudd til frivillige organisasjoner og virksomheter som er registrert i Frivillighetsregisteret på søknadstidspunktet

Hvem kan motta tilskudd

Alle frivillige organisasjoner og virksomheter som er registrert i Frivillighetsregisteret kan søke på ordningen. Det er ingenting i veien for at søkerorganisasjonen samarbeider med andre offentlige eller private aktører.

Hva kan tilskuddet brukes til

Vilkår for tildeling av tilskudd
Tilskudd kan gis ut fra en samlet skjønnsmessig vurdering av søknaden basert på tilskuddsordningens formål. Følgende vilkår skal være oppfylt:

• Søknadssummen må være minimum 200 000 kroner. Søknadssum er begrenset til maksimalt 50 pst. av kostnadsrammen for arrangementet.

• Arrangementet må være åpent for påmelding.

Ved vurderingen av søknader kan departementet legge vekt på geografisk spredning, deltakerantall, samarbeid med andre relevante aktører, om arrangementet har aktivitet for barn og unge, om søker tidligere har mottatt midler til arrangementet.

Andre tildelingskriterier

Tilskudd kan gis ut fra en samlet skjønnsmessig vurdering av søknaden basert på tilskuddsordningens formål. Følgende vilkår skal være oppfylt:

Søknadssummen må være minimum 200 000 kroner. Søknadssum er begrenset til maksimalt 50 pst. av kostnadsrammen for arrangementet.

Arrangementet må være åpent for påmelding.

Ved vurderingen av søknader kan departementet legge vekt på geografisk spredning, deltakerantall, samarbeid med andre relevante aktører, om arrangementet har aktivitet for barn og unge, om søker tidligere har mottatt midler til arrangementet.

Rapporteringskrav

Rapport og regnskap
Rapport og regnskap skal leveres innen den fristen som er fastsatt ved tildelingen av tilskuddet.

Rapporten skal redegjøre for gjennomføringen av arrangementet og det skal fremgå klart at midlene er benyttet i tråd med søknaden og målet for tilskuddsordningen. Regnskapet skal være ført slik at det kan sammenlignes med den budsjett- og finansieringsplanen som lå til grunn for søknaden.

For tilskudd på under 400 000 kroner kreves det at leder av organisasjonen undertegner regnskap og rapport.

For tilskudd på 400 000 kroner eller mer stilles det krav om forenklet revisorkontroll av regnskapet. Dette kravet kan utgå dersom organisasjonen leverer revisorkontrollert årsregnskap sammen med rapport, der bruken av tilskuddsmidlene er synliggjort i eget prosjektregnskap undertegnet av organisasjonens leder.

Hvordan søke

Søknad og krav til dokumentasjon
Søknad om tilskudd skal inneholde beskrivelse av tiltaket, herunder på hvilken måte tiltaket er egnet til å oppfylle formålet om å bidra til at personer med funksjonsnedsettelser kan delta på arrangementer for idrett og fysisk aktivitet på lik linje med funksjonsfriske.

Søknaden skal være vedlagt en budsjett- og finansieringsplan, hvor både søknadssum og andel av egenfinansiering fremgår, og må være undertegnet av bemyndiget leder for organisasjonen eller virksomheten.

Departementet kan avslå søknader fra søkere som ikke har benyttet tidligere tildelt tilskudd etter forutsetningene.

Søknadsbehandling
Søknadene behandles og avgjøres av Kultur- og likestillingsdepartementet. For å kunne vurdere søknader i forhold til hverandre må det settes en søknadsfrist. Søknadsfristen for tildelinger i 2024 er 15. juni 2024.

Søknadsprosess
Søknader sendes elektronisk til Kultur- og likestillingsdepartementet (postmottak@kud.dep.no) og merkes «arrangementer for idrett og fysisk aktivitet for personer med funksjonsnedsettelser»Tildelinger

Tildelt

Tildelingene må ses i sammenheng med beskrivelsen av ordningen samme år

Les mer om hvordan data vises og brukes på tilskudd.no

Tilgjengelige midler

Ikke oppgitt

Omsøkt

12 601 897 kr

Tildelt

5 165 000 kr

Innvilget

41,0 %

Søkere

16

Mottakere

9

Søknader

16

Tildelinger

9
5 165 000 kr

Tildelt andre

0 kr

Mottakere og søkere

Per side:

Fant du det du lette etter?