Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddsordninger/Arrangementsstøtte idrett og fysisk aktivitet - internasjonale idrettsarrangementer

Arrangementsstøtte idrett og fysisk aktivitet - internasjonale idrettsarrangementer

Kultur- og likestillingsdepartementet ønsker å bidra til idrettsmangfoldet gjennom en tilskuddsordning som gir flere mulighet til å arrangere internasjonale mesterskap.

Sist oppdatert

Hvis du har spørsmål om tilskuddsordningen, ta direkte kontakt med tilskuddsforvalteren Kultur - og likestillingsdepartementet

Søknadsfrist

Type tilskudd

Prosjektmidler

Finansiering

Spillemidler til idrettsformål

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

Kultur- og likestillingsdepartementet ønsker å bidra til idrettsmangfoldet gjennom en tilskuddsordning som gir flere mulighet til å arrangere internasjonale mesterskap. Ordningen er åpen for frivillige, medlemsbaserte organisasjoner, med begrensede kommersielle inntektsmuligheter som ønsker å arrangere europa- eller verdensmesterskap for seniorer i Norge.

Formålet med ordningen er å gi søkere med begrensede kommersielle inntektsmuligheter mulighet til å søke om tilskudd til å arrangere internasjonale mesterskap innenfor idrett eller fysisk aktivitet i Norge. Det kan søkes om tilskudd til mesterskap både for funksjonsfriske og for personer med nedsatt funksjonsevne.  


Hvem kan motta tilskudd

Tilskuddsordningen er åpen for frivillige, medlemsbaserte organisasjoner, eller arrangementsselskap majoritetseid av slike organisasjoner, som ønsker å arrangere europa- eller verdensmesterskap for seniorer i Norge. 

I de tilfeller det søkes om tilskudd til et europa- eller verdensmesterskap i en idrett eller fysisk aktivitet som er organisert gjennom en norsk sentralorganisasjon, f.eks. et særforbund i Norges idrettsforbund (NIF), må denne sentralorganisasjonen være søker eller medsøker på søknaden om statlig tilskudd. 

Søker/medsøker må ha begrensede kommersielle inntektsmuligheter. 

Hva kan tilskuddet brukes til

Det kan søkes om et tilskudd på inntil 50 prosent av de samlede arrangementskostnadene, begrenset oppad til 10 mill. kroner. 

Tilskudd fra denne ordningen er å betrakte som et engangstilskudd fra staten til det omsøkte arrangement. Det kan ikke påregnes ytterligere statlige tilskudd til gjennomføringen av arrangementet. Staten påtar seg heller ikke noe ansvar for arrangementet utover selve tilskuddet. Dersom det er aktuelt kan det i tillegg søkes om tilskudd til bygging/rehabilitering av anlegg som skal benyttes til gjennomføringen av mesterskapet i samsvar med gjeldende tilskuddsordninger for dette. 

Dette er ikke en tilskuddsordning for gjentakende, årlige arrangement. Det settes derfor som vilkår at det må gå tre år mellom hver gang det kan gis tilskudd til EM eller VM i samme idrett.   

Det kan søkes om et tilskudd på inntil 50 prosent av de samlede arrangementskostnadene, begrenset oppad til 10 mill. kroner. 

Tilskudd fra denne ordningen er å betrakte som et engangstilskudd fra staten til det omsøkte arrangement. Det kan ikke påregnes ytterligere statlige tilskudd til gjennomføringen av arrangementet. Staten påtar seg heller ikke noe ansvar for arrangementet utover selve tilskuddet. Dersom det er aktuelt kan det i tillegg søkes om tilskudd til bygging/rehabilitering av anlegg som skal benyttes til gjennomføringen av mesterskapet i samsvar med gjeldende tilskuddsordninger for dette. 

Søknadskriteriene for ordningen følger nedenfor, under "andre tildelingskriterier". Disse er delt i to sett. Det første settet (såkalte må-kriterier) er kriterier søkerne må oppfylle for å komme i betraktning for tilskudd. Det andre settet med kriterier (såkalte vurderingskriterier) utgjør grunnlaget for innbyrdes vurdering av søknader som oppfyller må-kriteriene. 

På bakgrunn av den rådende politiske situasjonen vil det i denne søknadsrunden ikke være aktuelt å gi støtte til arrangementer hvor russiske og belarusiske utøvere får delta. 


Andre tildelingskriterier

Må-kriterier 

• Arrangementet må være et verdens- eller europamesterskap for seniorer 

• Arrangementet må være et mesterskap for idrett eller fysisk aktivitet 

• Søker må være en frivillig, medlemsbasert organisasjon med idrett/fysisk aktivitet som formål, eller et arrangementsselskap majoritetseid av slik(e) organisasjon(er). Et eventuelt overskudd skal tilfalle organisasjonen og dens formål. 

• Dersom søknaden gjelder et europa- eller verdensmesterskap i en idrett eller fysisk aktivitet som er organisert gjennom en norsk sentralorganisasjon, må denne være søker eller medsøker på søknaden om statlig tilskudd og for øvrig oppfylle formålet med ordningen. 

• Verdens antidopingbyrås regelverk (World Anti-Doping Code) må gjelde for arrangementet. 

• Søker må dokumentere at den internasjonale søknadsprosessen er åpen og underlagt klare tildelingskriterier, som er tilgjengelige for alle. 

• Det må legges fram et fullstendig og realistisk budsjett der alle finansieringskilder fremkommer, og som innebærer et maksimalt søknadsbeløp fra denne tilskuddsordningen på 50 prosent av arrangementskostnadene, begrenset oppad til 10 mill. kroner. 

Vurderingskriterier (grunnlag for vurdering av søknader som oppfyller må-kriteriene) 

• Prioritet til søkere som legger til rette for likestilling. 

• Prioritet til søkere som kan dokumentere bærekraftshensyn, f.eks. i form av gjenbruk av eksisterende anlegg der dette er relevant. 

• Prioritet til søkere som ikke har tatt på seg arrangementet før de søker staten om støtte 

• Prioritet til søkere som ikke tidligere har arrangert lignende arrangementer, eller der det er lenge siden lignende arrangementer er blitt arrangert i Norge 

• Prioritet til søkere av mesterskap med geografisk utbredelse i form av antall land som forventes å delta 

• Prioritet til søkere som kan dokumentere et visst omfang av frivillig arbeid knyttet til arrangementet 

• Det vil bli tatt rimelig geografisk hensyn i søknadsbehandlingen når dette er relevant  

Hvordan søke

Søknadsprosess
Søknader sendes elektronisk til Kultur- og likestillingsdepartementet (postmottak@kud.dep.no) og merkes "Arrangementsstøtte 2023".

I søknaden må mesterskapet det søkes om støtte til beskrives, og det må dokumenteres hvordan ovenstående kriterier oppfylles. Kontaktinformasjon for søknadsarbeidet må også fremkomme. 

Søknadsbehandling
Søknadene behandles og avgjøres av Kultur- og likestillingsdepartementet. 

For å kunne vurdere søknader i forhold til hverandre må det settes en søknadsfrist. Søknadsfristen for tildelinger i 2023 er 1. august 2023. 

Det gjøres for ordens skyld oppmerksom på at det ikke er noe krav om at selve mesterskapet må avholdes i 2023. 

Tildelinger

Tildelt

Tildelingene må ses i sammenheng med beskrivelsen av ordningen samme år

Les mer om hvordan data vises og brukes på tilskudd.no

Tilgjengelige midler

Ikke oppgitt

Omsøkt

45 273 329 kr

Tildelt

13 650 000 kr

Innvilget

30,2 %

Søkere

13

Mottakere

5

Søknader

15

Tildelinger

6
13 650 000 kr

Tildelt andre

0 kr

Mottakere og søkere

Per side:

Fant du det du lette etter?