Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddsordninger/Tilskudd til fritidstiltak for personer med funksjonsnedsettelse

Tilskudd til fritidstiltak for personer med funksjonsnedsettelse

Målet med tilskuddsordningen er å gi det sivile samfunnet ved frivillige organisasjoner og stiftelser mulighet til å arrangere gode ferie- og fritidstiltak for personer med funksjonsnedsettelse.

Sist oppdatert

Hvis du har spørsmål om tilskuddsordningen, ta direkte kontakt med tilskuddsforvalteren Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Søknadsfrist

Type tilskudd

Prosjektmidler

Finansiering

Statsbudsjettet kap. 352, post 70

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

Måloppnåelse forutsetter at tilskuddsmidlene er anvendt til å tilby gode ferie- og fritidstiltak til personer med funksjonsnedsettelse.

Målgruppen for tilskuddsordningen er personer med funksjonsnedsettelse.

Kriterier for måloppnåelse

Måloppnåelse forutsetter at tilskuddsmidlene er anvendt til å tilby gode ferie- og fritidstiltak til personer med funksjonsnedsettelse.

Hvem kan motta tilskudd

Frivillige organisasjoner og stiftelser med eget organisasjonsnummer på søknadstidspunktet. 

En frivillig/ideell virksomhet har et tydelig sosialt formål og den tar ikke ut utbytte, men investerer et eventuelt overskudd utelukkende i virksomheten for å styrke det sosiale formålet. Hele virksomheten, uten økonomisk motiv, arbeider for å avhjelpe sosiale behov i samfunnet eller bestemte utsatte grupper og at dette er det sentrale i virksomhetens formål. Bufdir kan i utlysning kreve dette dokumentert gjennom for eksempel virksomhetens vedtekter.

Hva kan tilskuddet brukes til

Dere kan søke om tilskudd til å arrangere ferie- og/eller fritidstiltak for personer med funksjonsnedsettelse.

Tilskudd kan dekke for eksempel oppholdskostnader, aktivitetskostnader eller reisekostnader for deltakere med funksjonsnedsettelse og et begrunnet antall ledsagere.

Tilskudd prioriteres til selve aktiviteten for målgruppen.

Det gis ikke tilskudd til for eksempel lønnskostnader i forkant av tiltaket eller oppholdskostnader for andre enn deltakere med funksjonsnedsettelse og deres ledsagere.

Det gis ikke tilskudd til innkjøp av utstyr (forbruksmateriell og utstyr til engangsbruk kan dekkes).

Tilskuddet må benyttes i løpet av tilskuddsåret, som er 1. januar - 31. desember.

Søker må som et minimum invitere til, og selv delta i planlegging, gjennomføring og evaluering/rapportering av tiltaket. Ingen av disse oppgavene kan i sin helhet settes bort eller delegeres til andre.

Andre tildelingskriterier

Deler av bevilgningen prioriteres til sommerleir i regi av organisasjoner som er godkjente, herunder mottakere av ordinært driftstilskudd og uttrappingstilskudd, under ordningen for «Tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner».

Bufdir vil ved vurderingen av søknadene legge særlig vekt på at det foreligger en klar og faglig god plan for gjennomføring av tiltaket, at tiltaket er av god kvalitet og at det med høy grad av sikkerhet vil nå personer med funksjonsnedsettelse, at det er et realistisk budsjett samt graden av egenfinansiering. I saksbehandlingen kan Bufdir prioritere medlemsbaserte og demokratisk oppbygde virksomheter. 

Direktoratet vil videre vektlegge og prioritere søknader ut fra følgende forhold: 

  • Målgruppen for tiltaket og graden av hjelpebehov 
  • Tiltakets omfang (hvor lenge, hvor ofte og eventuelt når tiltaket vil være åpent) 
  • Tiltaket er åpent og tilrettelagt for barn og unge 
  •  Søknadsbeløpet (sett i sammenheng med antall deltakere) 
  • Egenfinansiering (økonomiske midler som søker stiller til disposisjon for tiltaket). Deltakeravgifter, sponsormidler, øremerkede prosjekttilskudd fra andre, og liknende regnes ikke som egenfinansiering. 
  • Tilskudd til selve aktiviteten prioriteres foran tilskudd til forberedelser og arbeid i etterkant av tiltaket.

Rapporteringskrav

Regnskap og rapport skal sendes direktoratet gjennom Bufdirs søknadsportal, og skal gi en beskrivelse av måloppnåelse og gjennomføring av tiltaket. Dere skal legge ved et revidert prosjektregnskap som kan sammenlignes med søknadsbudsjettet, evt. balansert budsjett. Mer om rapportering for denne tilskuddsordningen finner du her.  

Hvordan søke

Etter at dere har satt dere inn i regelverket for ordningen kan dere søke om tilskudd ved å fylle ut og sende inn skjema i Bufdirs søknadsportal

Tildelinger

Alle tildelinger for 2024 er ikke publisert.

Tildelt

Tildelingene må ses i sammenheng med beskrivelsen av ordningen samme år

Les mer om hvordan data vises og brukes på tilskudd.no

Tilgjengelige midler

Ikke oppgitt

Omsøkt

66 710 786 kr

Tildelt

29 270 000 kr

Innvilget

43,9 %

Søkere

167

Mottakere

89

Søknader

228

Tildelinger

125
29 270 000 kr

Tildelt andre

0 kr

Mottakere og søkere

Per side:

Fant du det du lette etter?