Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddsordninger/Tilskudd til å styrke kjønns- og seksualitetsmangfold

Tilskudd til å styrke kjønns- og seksualitetsmangfold

Målet med tilskuddsordningen er å styrke kjønns- og seksualitetsmangfoldet blant befolkningen i Norge og bidra til bedre levekår og livskvalitet for personer som bryter med normer for seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og kjønnskarakteristika.

Sist oppdatert

Hvis du har spørsmål om tilskuddsordningen, ta direkte kontakt med tilskuddsforvalteren Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Søknadsfrist

Type tilskudd

Prosjektmidler og Driftsmidler

Finansiering

Statsbudsjettet kap. 351, post 72

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

Målet med tilskuddsordningen er å styrke kjønns- og seksualitetsmangfoldet blant befolkningen i Norge og bidra til bedre levekår og livskvalitet for personer som bryter med normer for seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og kjønnskarakteristika. I tillegg skal ordningen skape økt aktivitet blant organisasjoner som arbeider overfor denne målgruppen.

Målgruppen er personer som bryter med normer for seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og kjønnskarakteristika, og organisasjoner som drives av og for disse personene.

Kriterier for måloppnåelse

Tiltak som får tilskudd skal støtte opp under målet med tilskuddsordningen. Følgende kriterier for måloppnåelse er sentrale med tanke på å vurdere om målet er nådd:

• Oppmerksomhet og debatt i offentligheten.

• Holdningsendringer, økt kunnskap og større åpenhet i samfunnet.

• At målgruppen opplever trygghet på flere og ulike sosiale arenaer.

• Økt deltakelse og styrket felleskap og identitet blant personer som bryter med normer for seksuell orientering, kjønnsuttrykk, kjønnsidentitet eller kjønnskarakteristika.

• Økt arbeid mot diskriminering på grunnlag av seksuell orientering, kjønnsuttrykk, kjønnsidentitet eller kjønnskarakteristika.

• Økt interessepolitisk arbeid og bedre service til medlemmene i organisasjoner som arbeider for målgruppen.

Direktoratet rapporterer til departementet på måloppnåelse i tilskuddsordningen.

Hvem kan motta tilskudd

Frivillige organisasjoner og andre aktører som er registrert i Enhetsregisteret på søknadstidspunktet, samt kommuner og fylkeskommuner, kan søke om tilskudd. Som frivillige organisasjoner regnes foreninger, stiftelser eller andre organisasjoner som ikke er organisert av offentlige myndigheter eller har økonomisk formål, og som baserer en vesentlig del av arbeidet sitt på frivillig innsats. Frivillige organisasjoner kan ikke ta ut utbytte. Et eventuelt overskudd kan bare benyttes til det sosiale formålet. Organisasjoner som er aksjeselskaper må legge ved dokumentasjon som viser at de oppfyller disse vilkårene. Det gis ikke tilskudd til privatpersoner, enkeltpersonforetak eller virksomheter som er drevet på forretningsmessig basis.

Hva kan tilskuddet brukes til

Prosjekttilskudd

Prosjekttilskudd kan gis til tiltak og aktiviteter som med stor grad av sannsynlighet oppfyller kriteriene for måloppnåelse. 

Driftstilskudd

Driftstilskuddet gis til organisasjonens driftsoppgaver. Driftsoppgaver forstås her som oppgaver som normalt inngår i organisasjonenes interne og eksterne kjernevirksomhet i henhold til vedtekter, formål og aktivitetsplaner. 

Andre tildelingskriterier

Prosjekttilskudd

Prosjekttilskudd kan gis til tiltak og aktiviteter som med stor grad av sannsynlighet oppfyller kriteriene for måloppnåelse.

Det kan søkes om tilskudd for inntil tre år. Midlene utbetales for ett år av gangen, med forbehold om Stortingets budsjettvedtak. For søknader som innvilges tilskudd for flere år, er det ikke nødvendig å søke om midler hvert år.

Størrelsen på tilskuddene blir fastsatt etter en helhetlig og skjønnsmessig vurdering av:
a. størrelsen på bevilgningen,
b. de søknader som er innkommet for tilskuddsåret,
c. prosjektbeskrivelse og budsjett,
d. kvaliteten på det planlagte tiltaket,
e. tiltakets mulighet til å oppnå målet med ordningen, se § 1 og § 3,
f. målgruppe og nedslagsfelt,
g. tiltakets størrelse og varighet, og
h. egenfinansiering. Med egenfinansiering regnes økonomiske midler som søker stiller til disposisjon for tiltaket.

Følgende prosjekter kan bli prioritert:
a. prosjekter som gjennomføres av organisasjoner som er av og for målgruppen,
b. prosjekter hvor flere aktører samarbeider om et tiltak,
c. prosjekter som når personer over hele landet, og
d. prosjekter med egenfinansiering.

Andre årlige prioriteringer vil fremgå av utlysningen av tilskuddsordningen.

Driftstilskudd

Organisasjoner som får støtte til drift må være medlemsbaserte, av og for personer i målgruppen, og arbeide for samfunnsmessig likestilling og deltakelse for organisasjonens medlemmer.

Driftsstøtte gis primært til landsdekkende organisasjoner som kan vise til at de har minst 50 betalende medlemmer i minst fem – 5 – fylker pr. 31. desember i grunnlagsåret. Grunnlagsåret er to år før det året man får utbetalt tilskuddet (tilskuddsåret). Organisasjonen må kunne dokumentere antallet betalende medlemmer. Undergrupper eller lokallag av landsomfattende organisasjoner kan ikke motta driftsstøtte dersom hovedorganisasjonen innvilges slik støtte.

Organisasjoner som mottar driftstilskudd over egen post på statsbudsjettet gis ikke driftstilskudd etter denne ordningen.

Organisasjoner som er i en oppstartsfase gis kun unntaksvis støtte til driftsoppgaver. I slike tilfeller gis støtte fortrinnsvis til organisasjoner som faller utenfor rammene for andre ordninger som kan yte driftstilskudd, for eksempel fordi organisasjonen har for få medlemmer.

Driftstilskuddet gis til organisasjonens driftsoppgaver. Driftsoppgaver forstås her som oppgaver som normalt inngår i organisasjonenes interne og eksterne kjernevirksomhet i henhold til vedtekter, formål og aktivitetsplaner.

Størrelsen på tilskudd til drift fastsettes skjønnsmessig etter en vurdering av:
a. størrelsen på bevilgningen,
b. de søknader som er innkommet for tilskuddsåret,
c. arbeidsplan og budsjett,
d. i hvilken grad organisasjonen er av og for personer som bryter med normer for seksuell orientering, kjønnsuttrykk, kjønnsidentitet eller kjønnskarakteristika,
e. organisasjonens størrelse og lokale utbredelse, og
f. organisasjonens mulighet til å oppnå målet med ordningen, se § 1 og § 3

Rapporteringskrav

Regnskap og rapport skal sendes direktoratet på fastlagte, elektroniske skjemaer.

Mer informasjon om rapportering finner dere her

Hvordan søke

Tildelinger

Tildelingene må ses i sammenheng med beskrivelsen av ordningen samme år. Les mer om hvordan data vises og brukes på tilskudd.no.

Tilgjengelige midler

Ikke oppgitt

Omsøkt

82 519 160 kr

Tildelt

44 306 779 kr

Innvilget

53,7 %
44 306 779 kr

Tildelt andre

0 kr

Søkere

71

Mottakere

38

Søknader

109

Tildelinger

49

Mottakere og søkere

Årsoversikt

Tildelt

Fant du det du lette etter?