Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddsordninger/Tilskudd til tiltak for å bedre levekårene og livskvaliteten til personer med funksjonsnedsettelse

Tilskudd til tiltak for å bedre levekårene og livskvaliteten til personer med funksjonsnedsettelse

Målet med tilskuddsordningen er å bedre levekårene og livskvaliteten til personer med funksjonsnedsettelse.

Sist oppdatert

Hvis du har spørsmål om tilskuddsordningen, ta direkte kontakt med tilskuddsforvalteren Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Søknadsfrist

Type tilskudd

Prosjektmidler

Finansiering

Statsbudsjettet kap. 352, post 72

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

Tilskuddsordningen er et middel som skal medvirke til debatt og holdningsendringer, skape deltakelse og generere og spre kunnskap. Målet med tilskuddsordningen er å bedre levekårene og livskvaliteten til personer med funksjonsnedsettelse. Målgruppen for tilskuddsordningen er personer med funksjonsnedsettelse.

Kriterier for måloppnåelse

  • Gjennomført aktivitet som bidrar til økt bevissthet, kunnskap og kompetanse om funksjonshemmedes levekår og livskvalitet.
  • Gjennomført aktivitet som kan endre holdninger til personer med funksjonsnedsettelse i offentligheten.
  • Målgruppen er direkte involvert i aktivitetene som gjennomføres

Hvem kan motta tilskudd

Frivillige organisasjoner, ideelle stiftelser, kommuner, bydeler og fylkeskommuner kan motta tilskudd. Søkere må være registrert i enhetsregisteret på søknadstidspunktet. 

En frivillig/ideell virksomhet har et tydelig sosialt formål og den tar ikke ut utbytte, men investerer et eventuelt overskudd utelukkende i virksomheten for å styrke det sosiale formålet. Hele virksomheten, uten økonomisk motiv, arbeider for å avhjelpe sosiale behov i samfunnet eller bestemte utsatte grupper og at dette er det sentrale i virksomhetens formål. Bufdir kan i utlysning kreve dette dokumentert gjennom for eksempel virksomhetens vedtekter.

Hva kan tilskuddet brukes til

Det kan søkes om tilskudd til opplæring, kompetanseheving, bevisstgjøring, holdningsskapende arbeid og kunnskapsutvikling.

Tiltak som er direkte rettet inn mot å bedre levekårene og livskvaliteten til personer med funksjonsnedsettelse kan også få støtte.

Andre tildelingskriterier

Bufdir vil ved vurdering av søknadene legge særlig vekt på at tiltaket er av god kvalitet, at søker har god gjennomføringsevne, at finansieringsplanen er realistisk og at tiltaket klart bidrar til tilskuddsordningens mål om å bedre levekårene til personer med funksjonsnedsettelse.

Nyskapende tiltak som kan inspirere andre aktører og tiltak som har gjenbruksverdi for andre, utover egen diagnosegruppe eller målgruppe vil bli prioritert. Direktoratet fastsetter nærmere prioriteringskriterier for tilskuddsordningen.


Rapporteringskrav

Regnskap og rapport skal sendes direktoratet gjennom Bufdirs søknadsportal, og skal gi en beskrivelse av måloppnåelse og gjennomføring av tiltaket. Dere skal legge ved et revidert prosjektregnskap som kan sammenlignes med søknadsbudsjettet, evt. balansert budsjett. Mer informasjon om rapportering på denne tilskuddsordningen finner dere her.

Hvordan søke

Søk om tilskudd ved å fylle ut og sende inn skjema i Bufdirs søknadsportal.

Tildelinger

Alle tildelinger for 2024 er ikke publisert.

Tildelt

Tildelingene må ses i sammenheng med beskrivelsen av ordningen samme år

Les mer om hvordan data vises og brukes på tilskudd.no

Tilgjengelige midler

Ikke oppgitt

Omsøkt

94 229 266 kr

Tildelt

15 078 543 kr

Innvilget

16,0 %

Søkere

123

Mottakere

23

Søknader

169

Tildelinger

31
11 018 538 kr

Tildelt andre

4 060 005 kr

Mottakere og søkere

Per side:

Fant du det du lette etter?