Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddsordninger/Tilskudd til kunnskapsutvikling, kompetanseheving og informasjon innen universell utforming

Tilskudd til kunnskapsutvikling, kompetanseheving og informasjon innen universell utforming

Tilskuddsordningen er et virkemiddel for å bidra til kunnskapsutvikling, kompetanseheving og informasjon innen universell utforming på viktige samfunnsområder som planlegging, bygg, anlegg, uteområder, transport og IKT.

Sist oppdatert

Hvis du har spørsmål om tilskuddsordningen, ta direkte kontakt med tilskuddsforvalteren Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Søknadsfrist

Type tilskudd

Prosjektmidler

Finansiering

Statsbudsjettet kap. 352, post 71

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

Formålet med tilskuddsordningen er å utvikle og styrke gjennomføringen av universell utforming som samfunnskvalitet og bedre livskvalitet og likestilling for personer med nedsatt funksjonsevne.

Målgrupper for ordningen er statlige, fylkeskommunale, kommunale og private institusjoner og virksomheter, stiftelser, forskningsinstitusjoner og organisasjoner som ønsker å gjennomføre prosjekter innen kunnskapsutvikling, kompetanseheving og informasjon på området universell utforming.

Kriterier for måloppnåelse

Søker må gjøre greie for hvem som vil ha nytte av tiltaket og formulere hvilke mål som ønskes nådd. Tiltaket må kunne bidra til f.eks. kompetanseheving, nyutvikling/ innovasjon, økt kunnskap på feltet eller bedre oversikt over status. Målene må være så konkrete at det kan vurderes i ettertid i hvilken grad de er nådd. Tilskuddsmottaker skal rapportere på måloppnåelse i sluttrapporten.

Hvem kan motta tilskudd

Statlige, fylkeskommunale, kommunale og private institusjoner og virksomheter, stiftelser, forskningsinstitusjoner og organisasjoner kan søke om midler.

Hva kan tilskuddet brukes til

Vi kan gi støtte til tiltak som bidrar til:

  • Forskning og kunnskapsutvikling på området universell utforming
  • Nyskapning i form av produkt-, plan- eller systemutvikling innen universell utforming
  • Kompetanseheving og effektiv spredning av informasjon om universell utforming

Vi gir ikke tilskudd til bygge- eller oppgraderingsprosjekter. Lokale tiltak med begrenset overføringsverdi vil heller ikke få støtte.

Andre tildelingskriterier

Søkere kan få støtte til prosjekter på mange temaer innenfor hovedkriteriene. Noen eksempler kan være: (lista er ikke uttømmende)

  • IKT, herunder også universell utforming av velferdsteknologi/hverdagsteknologi
  • Bygg og uteområder, herunder planarbeid
  • Kollektivtransport - utredningsarbeid og kunnskapsgrunnlag

Vi legger vekt på:

  • Egenandel/egeninnsats i prosjektene
  • Samarbeide mellom flere aktører i prosjektene
  • Samfunnsnytte

Rapporteringskrav

Når dere skal rapportere for tiltaket må dere sende inn en beskrivelse av måloppnåelse og gjennomføring av tiltaket. Dere skal også legge ved et prosjektregnskap som kan sammenlignes med søknadsbudsjettet.

Dersom tilskuddet er 200 000 kr eller mer, skal regnskapet attesteres av autorisert eller registrert revisor etter standarden ISRS 4400.

Mer informasjon om rapportering finner dere her

Hvordan søke

Tildelinger

Alle tildelinger for 2024 er ikke publisert.

Tildelt

Tildelingene må ses i sammenheng med beskrivelsen av ordningen samme år

Les mer om hvordan data vises og brukes på tilskudd.no

Tilgjengelige midler

Ikke oppgitt

Omsøkt

82 145 646 kr

Tildelt

17 636 000 kr

Innvilget

21,5 %

Søkere

108

Mottakere

47

Søknader

157

Tildelinger

56
1 000 000 kr

Tildelt andre

16 636 000 kr

Mottakere og søkere

Per side:

Fant du det du lette etter?