Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddsordninger/Tilskudd til frivillige organisasjoner på familie- og likestillingsområdet

Tilskudd til frivillige organisasjoner på familie- og likestillingsområdet

Målet med tilskuddsordningen er å sikre drift, bidra til mangfold og skape høyere aktivitet blant frivillige organisasjoner som arbeider med familie- og likestillingspolitikk i Norge.

Sist oppdatert

Hvis du har spørsmål om tilskuddsordningen, ta direkte kontakt med tilskuddsforvalteren Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Søknadsfrist

Type tilskudd

Driftsmidler og Prosjektmidler

Finansiering

Statsbudsjettet kap. 351, post 70

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

Målet med tilskuddsordningen er å sikre drift, bidra til mangfold og skape høyere aktivitet blant frivillige organisasjoner som arbeider med familie- og likestillingspolitikk i Norge. Med likestilling menes i denne forskriften likestilling mellom kjønnene, i tråd med formålet i likestillings- og diskrimineringsloven.


Hvem kan motta tilskudd

Frivillige organisasjoner og andre aktører som er registrert i Enhetsregisteret på søknadstidspunktet kan søke om tilskudd. Det gis ikke tilskudd til privatpersoner, enkeltpersonforetak eller virksomheter som er drevet på forretningsmessig basis.

Se nærmere informasjon om hvem som kan motta tilskudd på tilskuddsordningens nettside .

Hva kan tilskuddet brukes til

Tilskuddsordningen skal legge til rette for at frivillige organisasjoner får anledning til å 

  • sette dagsorden
  • supplere og korrigere det offentliges familie- og likestillingspolitiske arbeid
  • utvikle demokratiet
  • bidra til at flere grupper deltar i arbeid med å fremme likestilling og motvirke diskriminering knyttet til kjønn og familie
  • bidra til økt kunnskap, debatt og holdningsendringer i organisasjoner og samfunnsliv 
  • bidra til å motvirke begrensende kjønnsstereotyper,
  • bidra til å bygge ned samfunnsskapte barrierer og motvirke diskriminering

Driftstilskudd

Det kan gis tilskudd til drift av frivillige organisasjoner som har utadrettet familie- og likestillingspolitisk arbeid som sin kjernevirksomhet, og som kan dokumentere dette med vedtekter, mål og planer. Organisasjonen må kunne dokumentere minst 50 tellende medlemmer pr. 31. desember i grunnlagsåret, som er to år før tilskuddsåret.

Prosjekttilskudd

Det kan gis prosjekttilskudd til tidsavgrensede satsinger for inntil tre år. Prosjekttilskudd gis ikke til driftsformål.

Andre tildelingskriterier

Prioriterte tiltak:

  • Tiltak som bidrar til å bedre likestilling for kvinner og menn.
  • Tiltak som bidrar til å engasjere gutter og menn i likestillingsarbeid.
  • Tiltak rettet mot likestillingsutfordringer som barn og unge møter på ulike arenaer, som barnehage, skole, skolefritidsordning og fritid.

Rapporteringskrav

Tilskuddsmottaker skal levere rapport og regnskap til Bufdir om hvordan tilskuddet har blitt brukt. Rapport og regnskap skal leveres på rapporteringsskjemaer i Bufdirs søknadsportal.

Se nærmere informasjon om krav til rapportering på tilskuddsordningens nettside  .

Hvordan søke

Tildelinger

Alle tildelinger for 2024 er ikke publisert.

Tildelt

Tildelingene må ses i sammenheng med beskrivelsen av ordningen samme år

Les mer om hvordan data vises og brukes på tilskudd.no

Tilgjengelige midler

Ikke oppgitt

Omsøkt

4 850 100 kr

Tildelt

1 170 000 kr

Innvilget

24,1 %

Søkere

11

Mottakere

3

Søknader

12

Tildelinger

4
1 170 000 kr

Tildelt andre

0 kr

Mottakere og søkere

Per side:

Fant du det du lette etter?