Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddsordninger/Tilskuddsordning om tiltak mot rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer

Tilskuddsordning om tiltak mot rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer

Tilskuddsordningen skal støtte initiativer og aktiviteter som har til hensikt å motvirke rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer.

Sist oppdatert

Hvis du har spørsmål om tilskuddsordningen, ta direkte kontakt med tilskuddsforvalteren Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Søknadsfrist

Type tilskudd

Prosjektmidler

Finansiering

Statsbudsjettet kap. 351, post 70

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for lokale, regionale og nasjonale initiativer og aktiviteter som har til hensikt å motvirke rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer på grunn av etnisitet, religion og livssyn. Tilskuddsordningen skal bidra til å fremme antirasisme, mangfold og dialog, samt bidra til kunnskap og bevissthet i majoritetsbefolkningen om rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer.

Målgruppe: Personer som blir utsatt for eller utsetter andre for rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer på grunn av etnisitet, religion og livssyn.

Kriterier for måloppnåelse

Følgende kriterier er sentrale med tanke på å vurdere om målet nås:

  • antall lokale, regionale og nasjonale initiativer og aktiviteter som har til hensikt å motvirke rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer
  • det foreligger mer informasjon om rettigheter for personer som utsettes for rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer
  • det er gjennomført prosjekter som gir økt bevissthet, kunnskap og kompetanse i befolkningen og for personer som utsettes for rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer spesielt
  • det er laget gode og nyskapende metoder for å fremme antirasisme, mangfold og dialogarbeid
  •  at gode erfaringer deles med andre aktører


Hvem kan motta tilskudd

Frivillige organisasjoner og andre aktører som er registrert i Frivillighetsregisteret på søknadstidspunktet, samt tros- og livssynssamfunn, fylkeskommuner, kommuner og bydeler i Oslo kommune kan søke om tilskudd. Det gis ikke tilskudd til privatpersoner, enkeltpersonforetak og virksomheter som er drevet på forretningsmessig basis 

Hva kan tilskuddet brukes til

Tiltak og aktiviteter som bidrar til å motvirke rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer på grunn av etnisitet, religion og livssyn.

Andre tildelingskriterier

  • Det vil være en styrke for søknaden om tiltakene gjennomføres som et samarbeidsprosjekt mellom flere organisasjoner og/eller kommuner.
  • Det vil være en fordel å se rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer på grunn av etnisitet, religion/livssyn i sammenheng med ett eller flere av de andre diskrimineringsgrunnlagene, som for eksempel kjønn, alder, funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.
  • Det vil være en styrke om prosjektet bidrar til å utvikle nye og innovative innsatser for å forebygge rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer.
  • Alternativt kan prosjektet videreutvikle eller utvide allerede eksitererende tiltak. Bufdir ber søkere om å gjøre rede for hvordan prosjektet skal videreutvikles/utvides (for eksempel om det er andre målgrupper eller andre geografiske områder som skal nås).

Rapporteringskrav

Alle tilskuddsmottakere skal hvert år levere rapport og regnskap som viser hvordan dere har brukt tilskuddet, og hvilke resultater og erfaringer dere har hatt med prosjektet. Rapporteringen skal gjøres gjennom Bufdirs søknadsportal for tilskudd.

Bufdir sender ut rapporteringsoppgave i søknadsportalen en tid før fristen.

Hvordan søke

Tildelinger

Alle tildelinger for 2024 er ikke publisert.

Tildelt

Tildelingene må ses i sammenheng med beskrivelsen av ordningen samme år

Les mer om hvordan data vises og brukes på tilskudd.no

Tilgjengelige midler

Ikke oppgitt

Omsøkt

68 394 511 kr

Tildelt

20 800 000 kr

Innvilget

30,4 %

Søkere

118

Mottakere

49

Søknader

129

Tildelinger

54
17 675 000 kr

Tildelt andre

3 125 000 kr

Mottakere og søkere

Per side:

Fant du det du lette etter?