Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddsordninger/Driftstilskudd til frivillige rusmiddelpolitiske organisasjoner

Driftstilskudd til frivillige rusmiddelpolitiske organisasjoner

Tilskuddsordningen skal stimulere til frivillig, ruspolitisk engasjement og aktivitet både på nasjonalt og lokalt nivå, med det formål å redusere forbruk av rusmidler og skader forårsaket av rusmidler.

Sist oppdatert

Hvis du har spørsmål om tilskuddsordningen, ta direkte kontakt med tilskuddsforvalteren Helsedirektoratet

Søknadsfrist

Type tilskudd

Driftsmidler

Tilskuddsforvalter

Finansiering

Statsbudsjettet kap. 714, post 70

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

Målet er å stimulere til frivillig, ruspolitisk engasjement og aktivitet både på nasjonalt og lokalt nivå samt å redusere forbruk av rusmidler og skader forårsaket av rusmidler.

Målgruppen er befolkningen og/ eller spesielt utsatte grupper.

Hvem kan motta tilskudd

Frivillige og ideelle organisasjoner

Tillegg og presiseringer:

Nasjonale frivillige rusmiddepolitiske medlemsorganisasjoner med minimum 100 medlemmer og minimum to lokallag i to fylker kan søke. Organisasjonen må ha rusmiddelpolitisk forebyggende arbeid som sin kjernevirksomhet og kunne dokumentere dette gjennom sine vedtekter. Organisasjonens nasjonale/sentrale ledd søker på vegne av organisasjonen.

Hva kan tilskuddet brukes til

Se andre tildelingskriterier

Andre tildelingskriterier

Kvantifiserbare tildelingskriterier.

Det gis tilskudd til:

Driftstilskudd kan benyttes til organisasjonsutvikling og tiltak på nasjonalt og lokalt nivå.

Tilskuddsberegning:

Driftstilskudd består av et grunntilskudd og poengberegnet tilskudd.

a) Grunntilskudd:

Grunntilskudd settes til to ganger grunnbeløpet i Folketrygden (G).

b)   Poengberegnet tilskudd ut fra antall medlemmer og lokallag:
Etter at grunntilskuddet er fordelt, blir det resterende beløpet fordelt etter en poengberegning ut fra søkers medlemstall og lokallag. Følgende poengberegning gjelder:

Medlemstall: Ett medlem = 1/2 poeng
Utbredelse (antall lokallag med aktivitet): Ett lokallag = 10 poeng

Utdyping av begreper brukt i regelverket:
Tellende medlem:
Et tellende medlem er per 31. desember i grunnlagsåret frivillig og individuelt innmeldt i organisasjonen, står i medlemsregisteret, har betalt kontingent for grunnlagsåret og har etter fylte 15 år fulle demokratiske rettigheter i organisasjonen. Medlemmer under 15 år kan være innmeldt av foresatt eller verge. Fulle  demokratiske rettigheter er stemme-, møte-, tale- og forslagsrett og rett til å la seg velge som representant. Organisasjonen må kunne dokumentere antall tellende medlemmer som oppfyller disse kravene.

Årskontingent:
Et beløp som blir betalt for inntil ett kalenderårs medlemskap i en organisasjon. Ved innbetaling må det komme klart frem hvilket år og hvem årskontingenten gjelder for. Årskontingenten må være betalt innen 31. desember grunnlagsåret. Kontingent skal betales for ett år av gangen. Ved nyinnmelding i siste halvår, kan likevel kontingent for innmeldingsåret og første hele medlemsår betales samtidig. Årskontingenten skal være på minimum 50 kroner for hvert individuelt medlem.

Tellende lokallag:
Et tellende lokallag er laveste nivå av selvstendig, demokratisk enhet i organisasjonen. Lokallaget skal ha minst fem tellende medlemmer, et styre valgt av og blant medlemmene og ha aktivitet i tråd med formålet for ordningen. Valg av styre kan ikke avholdes sjeldnere enn hvert annet år. Tellende lokallag skal ha en selvstendig økonomi, og det må være sendt årsrapport for grunnlagsåret til sentralleddet. Fylkes- og kretslag som fungerer som lokallag, regnes som lokallag. Organisasjonen må kunne dokumentere antall tellende lokallag som oppfyller disse kravene.

Rapporteringskrav

Måloppnåelse:

Tilskuddsmottakers vurdering av gjennomførte tiltak sett opp mot beskrivelsen i sin søknad og hvordan/i hvilken grad dette har bidratt til at målene for tilskuddsordningen (se regelverkets punkt 1 og 2) er oppnådd.

Rapporteringen skal spesifikt inneholde informasjon om:

 • ­   Medlemstall fordelt på fylkes- og lokallag per 31.12.
 • ­   Frivillig innsats (anslag antall timer).
 • ­   Antall personer (anslag) som er nådd i primærmålgruppen gjennom organisasjonens rusmiddelpolitiske innsats og aktiviteter.

Nærmere informasjon om regnskapsrapportering blir spesifisert i tilskuddsbrevet.

Revisorattestasjon: Der det innvilges tilskudd på 200 000 kroner eller høyere stilles det krav om revisorbekreftelse av regnskapet. Nærmere informasjon om revisorkontroll og attestasjon blir spesifisert i tilskuddsbrevet.

Hvordan søke

 • Søkerens mål med tilskuddet
 • Prosjektbeskrivelse/ beskrivelse av tiltak det søkes om tilskudd til
 • Søknadsbeløp
 • Budsjett (skal kunne sammenliknes på samme nivå med regnskap dersom regnskap kreves)
 • Delfinansiering/ tilskudd fra andre instanser
 • Egenfinansiering
 • Redegjørelse for de interne og eksterne kontrolltiltak som skal sikre korrekt rapportering og måloppnåelse for prosjektet
 • Søkerens vurdering av risiko ved prosjektet

Søknaden skal undertegnes av styreleder eller den som har signeringsfullmakt.

Tillegg og presiseringer

For å tydeliggjøre hvordan tilskuddet tenkes brukt skal søknaden inneholde en beskrivelse av planlagt aktivitet og tiltak samt hvordan disse vil bidra til måloppnåelse for tilskuddsordningen. I sin rapportering skal tilskuddsmottaker rapportere på oppnådd resultat og effekt sett opp mot beskrivelsen i søknaden. Helsedirektoratet vil sammenligne rapporterte resultater med informasjonen i søknaden i sin vurdering av tiltakets måloppnåelse.
I tillegg skal følgende legges ved søknaden:

 • ­   Vedtekter
 • ­   Årsmelding
 • ­   Utfylt tilleggsskjema med informasjon om antall tellende medlemmer, antall tellende lokallag og antall fylker
 • ­   Revisorbekreftelse på antall tellende medlemmer, antall tellende lokallag og antall fylker

Organisasjonens vedtekter må vise til at organisasjonen:

 • ­   har en rusmiddelpolitisk forebyggende formålsparagraf
 • ­   er demokratisk oppbygget, med fulle rettigheter for medlemmer fra 15 år
 • ­   har et suverent landsmøte/årsmøte med fullmakt til å fatte endelig vedtak i alle saker
 • ­   har kontroll over egen økonomi og aktivitet
 • ­   har en målsetting og driftsform som er ideell (ikke kommersiell)
 • ­   er registrert i frivillighetsregisteret på søkertidspunktet
 • ­   er andreorientert i sin virksomhet
 • ­   stiller krav om årskontingent

Skjema for tilleggsopplysninger til elektronisk søknad (DOCX) skal fylles ut og lastes opp i søknaden.

Innholdet er hentet fra Helsedirektoratet.

Tildelinger

Alle tildelinger for 2024 er ikke publisert.

Tildelt

Tildelingene må ses i sammenheng med beskrivelsen av ordningen samme år

Les mer om hvordan data vises og brukes på tilskudd.no

Tilgjengelige midler

Ikke oppgitt

Omsøkt

57 427 942 kr

Tildelt

23 941 400 kr

Innvilget

41,7 %

Søkere

22

Mottakere

16

Søknader

22

Tildelinger

16
23 941 400 kr

Tildelt andre

0 kr

Mottakere og søkere

Per side:

Fant du det du lette etter?