Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddsordninger/Driftstilskudd (nasjonal grunnstøtte) til frivillige rusmiddelpolitiske organisasjoner

Driftstilskudd (nasjonal grunnstøtte) til frivillige rusmiddelpolitiske organisasjoner

Tilskuddsordningen skal stimulere til frivillig, ruspolitisk engasjement og aktivitet både på nasjonalt og lokalt nivå, med det formål å redusere forbruk av rusmidler og skader forårsaket av rusmidler.

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

Stimulere til frivillig, ruspolitisk engasjement og aktivitet både på nasjonalt og lokalt nivå. Redusere forbruk av rusmidler og skader forårsaket av rusmidler.

Primærmålgruppe: Befolkningen og/ eller spesielt utsatte grupper.
Sekundærmålgruppe: Nasjonale frivillige rusmiddelpolitiske medlemsorganisasjoner

Hvem kan motta tilskudd

Frivillige og ideelle organisasjoner (herunder stiftelser)

Det er kun nasjonale frivillige rusmiddelpolitiske medlemsorganisasjoner med over 100 medlemmer og minimum 2 lokallag i 2 fylker som kan søke. Organisasjonens nasjonale/sentrale ledd søker på vegne av organisasjonen. 

Organisasjonens vedtekter må vise til at organisasjonen:

 • har en rusmiddelpolitisk forebyggende hovedmålsetting
 • er demokratisk oppbygget, med fulle rettigheter for medlemmer fra 15 år
 • har et suverent landsmøte med fullmakt til å fatte endelig vedtak i alle saker
 • har kontroll over egen økonomi og aktivitet
 • har en målsetting og driftsform som er ideell (ikke kommersiell)
 • er registrert i frivillighetsregisteret (på søkertidspunktet)
 • er andreorientert i sin virksomhet 

Det stilles krav om årskontingent, som for dette regelverket settes til minimum 50 kroner per medlem per år.

Hva kan tilskuddet brukes til

Se andre tildelingskriterier

Andre tildelingskriterier

Tildeling etter kvantifiserbare kriterier.

Hva det gis tilskudd til

Driftstilskudd kan benyttes til organisasjonsutvikling og tiltak på nasjonalt og lokalt nivå.

Beregning av tilskudd

Driftstilskudd består av et grunntilskudd og poengberegnet tilskudd.

Grunntilskudd settes til to ganger grunnbeløpet i Folketrygden (G).

Poengberegnet tilskudd ut fra antall medlemmer, lokallag og fylker: Etter at grunntilskuddet er fordelt, blir det resterende beløpet fordelt etter en poengberegning ut fra søkers medlemstall, lokallag og fylker. Følgende poengberegning gjelder:

 • Medlemstall: Ett medlem = 1/4 poeng
 • Utbredelse (antall lokallag og fylker med aktivitet): Ett lokallag = 10 poeng
 • Antall fylker: 2-5=10 poeng, 6=25 poeng, 7=50 poeng, 8=75 poeng, 9=100 poeng, 10=150 poeng, 11=200 poeng, 12=250 poeng, 13=300 poeng, 14=350 poeng, 15=400 poeng, 16=450 poeng, 17=500 poeng, 18=550 poeng, 19=600 poeng

Utdyping av begreper brukt i regelverket

Medlem: En person som i perioden 1. januar til 31. desember grunnlagsåret individuelt og frivillig har meldt seg inn/ er medlem i en organisasjon, har betalt årskontingent og har demokratiske rettigheter i organisasjonen. For ungdomsorganisasjoner gjelder krav om fulle demokratiske rettigheter for medlemmer over 15 år.

Grunnlagsår: Siste hele regnskapsår ved søkertidspunktet. Det vil for eksempel være regnskapsåret 2014 for søknader om tilskudd for 2016, med søknadsfrist i 2015.

Midlertidig endring for tilskuddsåret 2023: 

Søker kan selv velge om 2019 eller 2021 skal være grunnlagsår for tilskuddsåret 2023. Til tross for ny fylkesinndeling fra 2020 skal den fylkesinndelingen som gjaldt for 2019 benyttes i dokumentasjon av antall fylker også dersom søker velger å bruke 2021 som grunnlagsår. 

Årskontingent: Et beløp som blir betalt for inntil ett kalenderårs medlemskap i en organisasjon. Ved innbetaling må det komme klart frem hvilket år og hvem årskontingenten gjelder for. Årskontingenten må være betalt innen 31. desember grunnlagsåret. Kontingent skal betales for ett år av gangen. Ved nyinnmelding i siste halvår, kan likevel kontingent for innmeldingsåret og første hele medlemsår betales samtidig. Departementet kan fastsette en minstesats for medlemskontingent.

Tellende lokallag: Lokallag som per 31. desember grunnlagsåret er en selvstendig enhet i organisasjonen, har vedtekter, minst fem tellende medlemmer og eget styre valgt av og blant medlemmer. Valg av styre kan ikke avholdes sjeldnere enn hvert annet år. Tellende lokallag skal ha en selvstendig økonomi, og det må være sendt årsrapport for grunnlagsåret til sentralleddet. Fylkeslag som fungerer som lokallag regnes som tellende lokallag. Arbeidsgrupper, underavdelinger o.l. som er tilknyttet et lokallag, regnes ikke som egne lokallag.

Rapporteringskrav

Måloppnåelse:
Tilskuddsmottakers vurdering av gjennomførte tiltak og hvordan/i hvilken grad dette har bidratt til at målene for tilskuddsordningen er oppnådd. Rapporteringen fra tilskuddsmottaker skal inneholde informasjon om:

 • Medlemstall fordelt på fylkes- og lokallag per 31.12.
 • Frivillig innsats (anslag antall timer).
 • Antall personer (anslag) som er nådd i primærmålgruppen gjennom organisasjonens rusmiddelpolitiske innsats og aktiviteter.

Regnskap: Budsjett og regnskap fra tilskuddsmottaker skal kunne sammenlignes på samme nivå.
Revisorattestasjon: Krav for revisorkontroll og attestasjon er spesifisert i tilskuddsbrevet

Se også vedtaksbrevet (brev om innvilgelse av tilskudd) som gir informasjon om rapporteringskrav og frister.

Hvordan søke

Søknaden skal inneholde informasjon om søker, adresse, organisasjonsnummer, kontonummer, kontaktperson.

Søknaden skal undertegnes av styreleder eller den som har prokura. For kommuner og fylkeskommuner skal søknaden undertegnes av rådmannen eller 3 den vedkommende har delegert myndigheten til.

Spesifikke krav

 • Søkerens formål med tilskuddet
 • Prosjektbeskrivelse/ beskrivelse av tiltak det søkes om tilskudd til
 • Søknadsbeløp
 • Budsjett (skal kunne sammenliknes på samme nivå med regnskap dersom regnskap kreves)
 • Delfinansiering/ tilskudd fra andre instanser
 • Egenfinansiering
 • Søkerens organisasjonsform (for eksempel forening, stiftelse, AS eller annet). Fremstillingen må inkludere fullstendig organisasjonsoversikt som viser moder-, søster- og datterorganisasjoner.
 • Mottakeren skal redegjøre for de interne og eksterne kontrolltiltak som skal sikre korrekt rapportering og måloppnåelse (for eksempel interne kontrollaktiviteter, internrevisjon, autorisert revisor/ ikke autorisert revisor, andre offentlige tilsyn og Riksrevisjonen).

Tillegg og presiseringer

Tilskuddsbeløp beregnes ut fra faste kriterier. Søker må likevel oppgi søknadssum og budsjett. Dette for å tydeliggjøre hvordan tilskuddet tenkes brukt og for at tildelt tilskudd skal kunne sees opp mot rapportering. I tillegg skal følgende legges ved:

 • vedtekter
 • årsmelding
 • revisorattestert regnskap med medlemstall fordelt på lokallag og fylker

Skjema for tilleggsopplysninger til elektronisk søknad (DOCX) skal fylles ut og lastes opp i søknaden.

Innholdet er hentet fra Helsedirektoratet