Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddsordninger/Frivillig rusmiddelforebyggende og spilleavhengighetsforebyggende innsats

Frivillig rusmiddelforebyggende og spilleavhengighetsforebyggende innsats

Tilskuddsordningen skal gjennom støtte til forebyggende tiltak og rusmiddelpolitisk påvirkningsarbeid bygge opp under frivillig sektors rusmiddel- og spillavhengighetsforebyggende innsats.

Sist oppdatert

Hvis du har spørsmål om tilskuddsordningen, ta direkte kontakt med tilskuddsforvalteren Helsedirektoratet

Søknadsfrist

Type tilskudd

Prosjektmidler

Tilskuddsforvalter

Finansiering

Statsbudsjettet kap. 714, post 70

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

Tilskuddsordningen skal gjennom støtte til forebyggende tiltak og rusmiddelpolitisk påvirkningsarbeid bygge opp under frivillig sektors rusmiddel- og spillavhengighetsforebyggende innsats. Det gis støtte til tiltak som retter seg mot befolkningen generelt, barn og unge og utsatte grupper.

Hvem kan motta tilskudd

Frivillige organisasjoner. Søker må være registrert i Frivillighetsregisteret fra søknadstidspunktet.

Det gis tilskudd til forebyggende tiltak og til rusmiddelpolitisk påvirkningsarbeid. Det gis ikke tilskudd til organisasjoners ordinære drift.

Hva kan tilskuddet brukes til

Se andre tildelingskriterier

Andre tildelingskriterier

Tilskuddene tildeles etter en skjønnsmessig vurdering av søknadene. Tilskudd kan innvilges for inntil et år av gangen. I vurderingen skal det særlig legges vekt på:

a.   forventet måloppnåelse for tiltaket vurdert opp mot tilskuddsordningens formål
b.   faglig kompetanse og erfaring hos søker
c.   frivillig innsats, for eksempel i form av anslag for timer
d.   forventet omfang og nedslagsfelt
e.   tiltakets antatte gjennomførbarhet
f.   antatt grad av helsefremming og forebygging ved tiltaket
g.   søknadens budsjett og faglige kvalitet
h.   planer om samarbeid med andre aktører
i.   planer for videreføring og overføringsverdi.

Rapporteringskrav

Rapporteringen skal inneholde:

a.   rapport med informasjon om måloppnåelse ut fra
1.   resultater/effekt av innsatsen sett opp mot ordningens formål
2.   omfang og nedslagsfelt
3.   samarbeid med andre aktører
4.   antall personer som har deltatt i eller er omfattet gjennom innsatsen
5.   innsats i form av medgåtte timer, herunder timer frivillig innsats
b.   regnskap som er oppstilt og sammenlignet med budsjett
c.   revisorattestasjon og revisorkontroll dersom spesifisert i tilskuddsvedtaket.
Foreligger det ikke nøyaktige opplysninger om måloppnåelsen under bokstav a, er omtrentlige anslag tilstrekkelig.

0   Endret ved forskrift 24 august 2022 nr. 1481 (i kraft 1 okt 2022).

Hvordan søke

En søknad om tilskudd skal sendes Helsedirektoratet på fastsatt skjema. Søknaden skal sendes innen fristen som fremgår i utlysingen av tilskuddsordningen.

Søknaden skal:

a.   angi søkers kontaktinformasjon
b.   beskrive tiltak det søkes om tilskudd til, med mål og fremdriftsplan
c.   angi søknadsbeløp
d.   inneholde et budsjett for tiltaksperioden
e.   angi tilskudd søker har fått innvilget eller har søkt om fra andre instanser
f.   angi egenfinansiering av tiltaket
g.   beskrive søkerens organisasjonsform med fullstendig organisasjonsoversikt som viser moder-, søster- og datterorganisasjoner
h.   angi eventuelt samarbeid med andre aktører om gjennomføringen av tiltaket
i.   oppgi planlagte interne og eksterne kontrolltiltak for å sikre korrekt rapportering og måloppnåelse
j.   dersom søkeren fikk tilskudd tidligere år, dokumentere at rapportering er foretatt i tråd med kravene i § 8.

Vedlegg:
Søkere skal laste opp en beskrivelse av søkerens organisasjonsform med fullstendig organisasjonsoversikt som viser moder-, søster- og datterorganisasjoner (f.eks. organisasjonskart) i søknaden.

Innholdet er hentet fra Helsedirektoratet.

Tildelinger

Alle tildelinger for 2024 er ikke publisert.

Tildelt

Tildelingene må ses i sammenheng med beskrivelsen av ordningen samme år

Les mer om hvordan data vises og brukes på tilskudd.no

Tilgjengelige midler

Ikke oppgitt

Omsøkt

84 132 819 kr

Tildelt

50 227 492 kr

Innvilget

59,7 %

Søkere

47

Mottakere

26

Søknader

60

Tildelinger

34
50 227 492 kr

Tildelt andre

0 kr

Mottakere og søkere

Per side:

Fant du det du lette etter?