Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddsordninger/Drift av nasjonale foreninger og stiftelser med forebyggende innsats på rusmiddel-, doping og spillområdet

Drift av nasjonale foreninger og stiftelser med forebyggende innsats på rusmiddel-, doping og spillområdet

Formålet med tilskuddsordningen er å forebygge bruk av rusmidler og dopingmidler, forebygge spillavhengighet, samt å forebygge og redusere skader og negative følger i samfunnet forårsaket av rusmidler, dopingmidler og problemspilling.

Sist oppdatert

Hvis du har spørsmål om tilskuddsordningen, ta direkte kontakt med tilskuddsforvalteren Helsedirektoratet

Søknadsfrist

Type tilskudd

Driftsmidler

Tilskuddsforvalter

Finansiering

Statsbudsjettet kap. 714, post 70

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

Formålet med tilskuddsordningen er å forebygge bruk av rusmidler og dopingmidler, forebygge spillavhengighet, samt å forebygge og redusere skader og negative følger i samfunnet forårsaket av rusmidler, dopingmidler og problemspilling.
Effektmål:
•   Organisasjonene leverer oppdatert informasjon til befolkningen om forebygging i tråd med tilskuddsordningens formål
•   Organisasjonene har bidratt til å styrke forebyggingsarbeidet hos sine samarbeidspartnere i tråd med tilskuddsordningens formål
•   Organisasjonene er aktive tilretteleggere for forebyggingsarbeidet i tråd med tilskuddsordningens formål

Målgruppen er befolkningen, frivillig sektor, offentlige aktører og beslutningstakere.

Hvem kan motta tilskudd

Frivillige og ideelle organisasjoner (herunder stiftelser)

Tillegg og presiseringer:

Nasjonale foreninger og stiftelser med utadrettet virksomhet og et landsdekkende nedslagsfelt kan motta tilskudd fra denne ordningen. Uavhengig av organisasjonsform skal det fremgå av organisasjonens vedtekter at organisasjonen ivaretar et ideelt, ikke kommersielt formål.

•   Medlemsorganisasjoner som primært har personmedlemmer kan ikke motta tilskudd fra denne tilskuddsordningen.
•   Virksomheter som primært driver med behandling, rehabilitering eller ettervern på individnivå kan ikke motta tilskudd fra denne ordningen.

Hva kan tilskuddet brukes til

Se andre tildelingskriterier

Andre tildelingskriterier

Skjønnsmessig vurdering med utgangspunkt i forventet måloppnåelse.

Tillegg og presiseringer:

Med forbehold om årlige bevilgninger over statsbudsjettet, kan tilskudd innvilges i opptil tre år. Dersom det søkes om tilskudd for opptil tre år, skal det legges ved en beskrivelse av tiltaket for hele perioden det søkes om. Denne beskrivelsen må inneholde aktivitetsplan og budsjett per år. Eventuell innvilgelse av flerårig tilskudd vil vurderes ut fra forventet måloppnåelse.

Dersom det innvilges tilskudd for mer enn ett år, må tilskuddsmottaker likevel sende en forenklet søknad hvert år. Budsjettet som legges i det elektroniske søknadskjemaet skal kun være for det aktuelle tilskuddsåret.

Tiltak som har fått innvilget tilskudd for flere år vil bli prioritert innenfor perioden. Etter tre år vil Helsedirektoratet gjøre en ny vurdering av tiltaket eller nye tiltak sett opp mot tilskuddsordningens formål, bevilget ramme for tilskuddsordningen og den øvrige søknadsporteføljen på ordningen.

Tilskuddsberegning:
Søknadene vurderes skjønnsmessig opp mot planlagt aktivitet og tiltakets resultat- og effektmål, samt oppnådde resultater foregående tilskuddsår.

Kategori

(vekting)

Kriterier

Forklaring

Tiltak

(50 %)

Sammenheng mellom tiltaket og ordningens mål

I hvilken grad vil tiltaket bidra til måloppnåelse for tilskuddsordningen?

Faglig forsvarlighet

I hvilken grad kvalitetssikrer søkeren at egne tiltak er kunnskapsbaserte og i tråd med forskning og erfaringer innen gitt fagområde

Nedslagsfelt og omfang

I hvilken grad dekker tiltaket et tilstrekkelig geografisk nedslagsfelt og omfang av målgruppen?

Politiske prosesser og samfunnsdebatt

I hvilken grad planlegger søkeren å ta del i politiske prosesser og i samfunnsdebatten?

Synliggjøring

I hvilken grad vil søkeren synliggjøre organisasjonens arbeid?

Samarbeid med andre aktører

I hvilken grad skal søkeren samarbeide med andre aktører?

Søknad

(30 %)

Tydelige kriterier for måloppnåelse

I hvilken grad gir søknaden en god og realistisk beskrivelse av tiltaket?

I hvilken grad henger tidsplan, aktiviteter og resultat- og effektmål sammen?

I hvilken grad viser søknaden til resultat- og effektmål som er realistiske?

Erfaring og kompetanse innenfor målområdet

I hvilken grad viser søknaden tilstrekkelig erfaring og kompetanse hos søkeren innenfor målområdet?

Tilbakemeldingsverktøy

I hvilken grad viser søknaden til at søker har nødvendige systemer for innhenting og bruk av tilbakemeldinger fra målgruppen for å måle effekt?

Plan for rapportering og evaluering

I hvilken grad viser søknaden til gode rutiner for å rapportere på og evaluere tiltakets måloppnåelse?

Budsjett

(20 %)

Klart og presist budsjett

I hvilken grad gir tiltakets budsjett en klar og presis oversikt over de ulike planlagte utgiftene og inntektene?

Sammenheng mellom søknadsbeløp og aktivitetene

I hvilken grad henger budsjettet sammen med tiltakets aktiviteter?

Sammenheng mellom søknadsbeløp, aktiviteter og målangivelse

I hvilken grad henger budsjettet sammen med tiltakets aktiviteter og måltall?

Rapporteringskrav

Måloppnåelse:
Tilskuddsmottakers vurdering av gjennomførte tiltak og hvordan/i hvilken grad dette har bidratt til å nå  målene for tilskuddsordningen. Tilskuddsmottaker skal rapportere kvantitativt på kriteriene for måloppnåelse (se regelverkets punkt 2) på resultat- og effektmål (se regelverkets punkt 3, 5, 6 og 7).

I tillegg skal rapporteringen fra tilskuddsmottaker – der dette er relevant for tiltaket - inkludere en beskrivelse av:
•   Andel av relevant målgruppe som egenrapporterer økt bevissthet omkring rusmiddelbruk, dopingbruk og/eller spilleavhengighet
•   Andel av relevant målgruppe som rapporterer at det er lett å finne frem til informasjonen de har behov for
•   Organisasjonen bruker plan for synliggjøring eller kommunikasjonsplan (JA/NEI)
•   Antall foredrag eller tilsvarende aktivitet gjennomført
•   Estimert antall personer nådd gjennom foredrag eller tilsvarende aktivitet
•   Antall målrettede og tematiske kampanjer gjennomført
•   Antall besøkende på nettsider
•   Antall følgere på sosiale medier
•   Andel av samarbeidspartnere som egenrapporterer økt kunnskap
•   Andel av samarbeidspartnere som egenrapporterer økt aktivitet
•   Antall kommuner eller fylkeskommuner som har fått opplæring
•   Antall arbeidsplasser eller virksomheter som har fått opplæring
•   Antall andre samarbeidspartnere som har fått opplæring
•   Antall personer som har fått opplæring
•   Antall kommuner eller fylkeskommuner som har fått veiledning eller annen bistand
•   Antall arbeidsplasser eller virksomheter som har fått veiledning eller annen bistand
•   Antall samarbeidspartnere som har fått veiledning eller annen bistand
•   Antall personer som har fått veiledning eller annen bistand
•   Antall råd, utvalg og formelle arbeidsgrupper organisasjonene har deltatt i

Dersom det er avvik mellom målangivelsen angitt i søknaden og statusen for tiltaket per 31.12 året tilskuddet ble tildelt, skal dette forklares i rapporteringen sammen med en beskrivelse av hvilke tiltak tilskuddsmottaker har satt i verk for å redusere avviket. Dette er spesielt viktig der avviket er stort.

Rapporteringen skal også inneholde informasjon om:
•   Hvordan søkeren har synliggjort tiltaket og aktivt gjort seg kjent blant mulige brukere
•   Hvordan søkeren skal innhente, systematiser og tilgjengeliggjøre kunnskap og informasjon til bruk i sitt virke på system, tjeneste og individnivå
•   Hvilket system søkeren har for tilbakemeldinger fra beslutningstakere, samarbeidspartnere og befolkningen for å måle effekt mv.
•   De viktigste samarbeidene søkeren har deltatt i, hvilke aktører søkeren har samarbeidet med, og hvilke tema eller oppgaver som det er samarbeidet om
•   De viktigste politiske prosessene søkeren har tatt del i inkl. høringer
•   Hvordan søkeren har bidratt til samfunnsdebatten
•   Hvilke andre utadrettede tiltak søkeren har gjennomført

Andre indikatorer det skal rapporteres på:
•   Totalt antall ansatte og/eller frivillige, herunder antall lønnede årsverk og antall ulønnede årsverk

Eventuelle øvrige rapporteringskrav beskrevet i tilskuddsbrevet.

Regnskap: Budsjett og regnskap fra tilskuddsmottaker skal kunne sammenlignes på samme nivå. Nærmere informasjon om regnskapsrapportering blir spesifisert i tilskuddsbrevet.

Revisorattestasjon: Der det innvilges tilskudd på 200 000 kroner eller høyere stilles det krav om revisorbekreftelse av regnskapet. Nærmere informasjon om revisorkontroll og attestasjon blir spesifisert i tilskuddsbrevet.

Rapportering for 2023

Rapportering for tilskudd innvilget i 2023: I tillegg til rapportskjema i Altinn, skal tilskuddsmottaker fylle ut et vedlegg til rapportskjemaet. Last ned og fyll ut følgende vedlegg og last opp på slutten av rapportskjemaet i Altinn.

Hvordan søke

  • Søkerens målangivelse for tilskuddet (se regelverkets punkt 3)
  • Beskrivelse av tiltak det søkes om tilskudd til (se regelverkets punkt 6)
  • Budsjett (se regelverkets punkt 6)
  • Delfinansiering/tilskudd fra andre instanser
  • Redegjørelse for de interne og eksterne kontrolltiltak som skal sikre korrekt rapportering og måloppnåelse for tiltaket
  • Søkerens vurdering av risiko ved tiltaket

Veiledning til utfylling av søknadsskjema
Følgende skjema skal  fylles ut og leveres sammen med søknadsskjemaet: Søknadsskjema_870422_Drift av nasjonale foreninger og stiftelser med forebyggende innsats på rusmiddel- doping og spillområdet_2024

Veiledning til søknad om flerårige tilskudd
Det er mulig å søke om tilskudd for inntil tre år på denne tilskuddsordningen. Budsjettet og søknadssum som skrives inn i søknadsskjemaet i Altinn skal kun gjelde for søknadssåret 2024. Informasjon om hvor mange år søknaden gjelder for og annen informasjon skal oppgis i vedlegget som er nevnt over.

Søknaden skal undertegnes av styreleder eller den som har signeringsfullmakt.

Tillegg og presiseringer:

Søknaden må inneholde tilstrekkelig informasjon for å kunne vurderes opp mot tildelingskriteriene som beskrevet i regelverkets punkt 6.
Vedlegg:
•   Vedtekter som viser at organisasjonens kjernevirksomhet er i tråd med tilskuddsordningens formål.
•   Organisasjonens driftsbudsjett for tilskuddsåret
Søknaden skal kort beskrive:
•   Hvordan søkeren kvalitetssikrer at egne tiltak er kunnskapsbaserte
•   Hvordan søkeren skal innhente, systematisere og tilgjengeliggjøre kunnskap og informasjon til bruk i sitt virke
•   Hvilke planer søkeren har for synliggjøring av tiltaket
•   Hvilket system søkeren har eller planlegger å ta i bruk for tilbakemeldinger fra beslutningstakere, samarbeidspartnere og befolkningen for å måle effekt
•   Hvilke aktører søkeren skal samarbeide med, og hvilke tema og/eller oppgaver det skal samarbeides om
•   De viktigste politiske prosessene søkeren planlegger å ta aktivt del i, inkl. planlagte høringer
•   Hvordan søkeren planlegger å bidra til samfunnsdebatten
•   Hvilke andre utadrettede tiltak søkeren planlegger å gjennomføre

I tillegg til beskrivelsene over skal søknaden inneholde et realistisk anslag fra  søkeren på hva eller hvor mye de vil oppnå eller levere med de innvilgede midlene ved utgangen av tilskuddsåret (målangivelse). Dette skal opplyses for hvert av kriteriene for måloppnåelse på både resultatmål og effektmål for tiltaket:
•   Andel av relevant målgruppe som egenrapporterer økt bevissthet rundt rusmiddelbruk, dopingbruk eller spilleavhengighet
•   Andel av relevant målgruppe som rapporterer at det er lett å finne frem til informasjonen de har behov for
•   Organisasjonen bruker en plan for synliggjøring eller en kommunikasjonsplan (JA/NEI)
•   Antall foredrag eller tilsvarende aktivitet gjennomført
•   Estimert antall personer nådd gjennom foredrag eller tilsvarende aktivitet
•   Antall målrettede og tematiske kampanjer gjennomført
•   Antall besøkende på nettsider
•   Antall følgere på sosiale medier
•   Andel av samarbeidspartnere som egenrapporterer økt kunnskap
•   Andel av samarbeidspartnere som egenrapporterer økt aktivitet
•   Antall kommuner eller fylkeskommuner som har fått opplæring
•   Antall arbeidsplasser eller virksomheter som har fått opplæring
•   Antall andre samarbeidspartnere som har fått opplæring
•   Antall personer som har fått opplæring
•   Antall kommuner eller fylkeskommuner som har fått veiledning eller annen bistand
•   Antall arbeidsplasser eller virksomheter som har fått veiledning eller annen bistand
•   Antall samarbeidspartnere som har fått veiledning eller annen bistand
•   Antall personer som har fått veiledning eller annen bistand
•   Antall råd, utvalg og formelle arbeidsgrupper organisasjonene har deltatt i

Målangivelsen kan også være binær, dvs. JA/NEI

Målangivelsen vil – sammen med de øvrige vurderingskriterier – brukes i Helsedirektoratets vurdering av søknaden. Hvis søkeren ikke planlegger å gjennomføre aktiviteter på alle punktene i listen over, oppgis målangivelsen som 0.

Dersom tilskudd innvilges skal tilskuddsmottaker i sin rapportering per 31.12 det året tilskuddet ble tildelt rapportere resultater på samme målangivelse som de oppga i søknaden. Helsedirektoratet vil sammenligne rapportert resultat med målangivelsen i søknaden i sin vurdering av tiltakets måloppnåelse.

Det er ikke krav om egenfinansiering eller delfinansiering fra andre, men det skal oppgis i søknaden dersom tiltaket har slik finansiering.

Innholdet er hentet fra Helsedirektoratet.

Tildelinger

Alle tildelinger for 2024 er ikke publisert.

Tildelt

Tildelingene må ses i sammenheng med beskrivelsen av ordningen samme år

Les mer om hvordan data vises og brukes på tilskudd.no

Tilgjengelige midler

Ikke oppgitt

Omsøkt

78 584 032 kr

Tildelt

69 600 000 kr

Innvilget

88,6 %

Søkere

9

Mottakere

5

Søknader

9

Tildelinger

5
69 600 000 kr

Tildelt andre

0 kr

Mottakere og søkere

Per side:

Fant du det du lette etter?