Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddsordninger/Faktainformasjon om rus og rusmidler

Faktainformasjon om rus og rusmidler

Formålet med tilskuddsordningen er økt kunnskap om rus og rusmidler i målgruppen. Tilskuddsmottaker skal bidra med faktainformasjon om rus og rusmidler som et supplement til informasjon fra Helsedirektoratet.

Sist oppdatert

Hvis du har spørsmål om tilskuddsordningen, ta direkte kontakt med tilskuddsforvalteren Helsedirektoratet

Søknadsfrist

Type tilskudd

Prosjektmidler

Tilskuddsforvalter

Finansiering

Statsbudsjettet kap. 714, post 70

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

Formålet med tilskuddsordningen er økt kunnskap om rus og rusmidler i målgruppen. Tilskuddsmottaker skal bidra med faktainformasjon om rus og rusmidler som et supplement til informasjon fra Helsedirektoratet.

Resultatmål for ordningen er spesifisert i resultatmatrisen under punkt 3.

Effektmål for ordningen er økt kunnskap om rus og rusmidler i målgruppen.

Den endelige målgruppen er befolkningen.

Hvem kan motta tilskudd

Kommuner og frivillige og ideelle organisasjoner (herunder stiftelser).

Tillegg og presiseringer

Frivillige og ideelle organisasjoner må være registrert i frivillighetsregisteret på søknadstidspunktet.

Frivillige og ideelle organisasjoner som driver, eller har til hensikt å drive, rusmiddelpolitisk påvirkningsarbeid kan ikke motta tilskudd over denne tilskuddsordningen.

Tilskuddsordningen er kun åpen for virksomheter med tiltak som har landsdekkende nedslagsfelt.

Hva kan tilskuddet brukes til

Se andre tildelingskriterier

Andre tildelingskriterier

Skjønnsmessig vurdering med utgangspunkt i forventet måloppnåelse.

Det gis tilskudd til:
Landsdekkende informasjons og veiledningstiltak som f.eks. nettsider, telefontjeneste/chat, informasjonsarbeid i sosiale medier, veiledning og andre tilsvarende tiltak som bidrar til å oppnå formålet til tilskuddsordningen.
Tilskudd kan innvilges nye og etablerte tiltak.

Tillegg og presiseringer:
Tilskuddet skal ikke benyttes til virksomhetens ordinære drift.
Med forbehold om årlige bevilgninger over statsbudsjettet, kan tilskudd innvilges i opptil tre år. Dersom virksomheten søker om tilskudd for opptil tre år, skal det legges ved en beskrivelse av tiltaket for hele perioden det søkes om. Denne søknadsbeskrivelsen må inneholde aktivitetsplan og budsjett per år.
Dersom det innvilges tilskudd for mer enn ett år, må tilskuddsmottaker likevel sende en forenklet søknad hvert år. Budsjettet som legges i det elektroniske søknadskjemaet skal kun være for det aktuelle tilskuddsåret.
Tiltak som har fått innvilget tilskudd for flere år vil bli prioritert innenfor perioden. Etter tre år vil Helsedirektoratet gjøre en ny vurdering av tiltaket eller nye tiltak sett opp mot tilskuddsordningens formål, bevilget ramme for tilskuddsordningen og den øvrige søknadsporteføljen på ordningen.

Tilskuddsberegning:
Søknadene vurderes skjønnsmessig opp mot planlagt aktivitet og tiltakets resultat- og effektmål, samt oppnådde resultater foregående tilskuddsår.

Kategori

(vekting)

Kriterier

Forklaring

Tiltak

(50 %)

Sammenheng mellom tiltaket og ordningens mål

I hvilken grad vil tiltaket bidra til å øke kunnskap om rus og rusmidler?

Faglig forsvarlighet

I hvilken grad sørger søkeren for kvalitetssikring og oppdatering av informasjonen som gis gjennom tiltaket?

Synliggjøring av tiltaket

I hvilken grad vil søkeren arbeide for å synliggjøre tiltaket?

Tilgjengelighet

I hvilken grad vil tiltaket være tilgjengelig for målgruppen?

Nedslagsfelt eller omfang

I hvilken grad dekker tiltaket et tilstrekkelig geografisk nedslagsfelt eller omfang av målgruppen?

Samarbeid med andre aktører

I hvilken grad skal søkeren samarbeide med andre aktører?

Søknad

(30 %)

Tydelige kriterier for måloppnåelse

I hvilken grad gir søknaden en god og realistisk beskrivelse av tiltaket?

I hvilken grad henger tidsplan og aktiviteter sammen med resultat- og effektmål?

I hvilken grad viser søknaden til resultat- og effektmål som er realistiske?

Erfaring/kompetanse innenfor målområdet

I hvilken grad viser søknaden tilstrekkelig erfaring og kompetanse hos søkeren innenfor målområdet?

Brukerinnsikt

I hvilken grad viser søknaden til at virksomheten har nødvendige systemer for innhenting og bruk av brukerinnsikt?

Plan for rapportering og evaluering

I hvilken grad viser søknaden til gode rutiner for å rapportere på eller evaluere tiltakets måloppnåelse?

Budsjett

(20 %)

Klart og presist budsjett

I hvilken grad gir tiltakets budsjett en klar og presis oversikt over de ulike planlagte utgiftene og inntektene?

Sammenheng mellom søknadsbeløp og aktivitetene

I hvilken grad henger budsjettet sammen med tiltakets aktiviteter?

Sammenheng mellom søknadsbeløp, aktiviteter og målangivelse

I hvilken grad henger budsjettet sammen med tiltakets aktiviteter og målangivelse?

Rapporteringskrav

Måloppnåelse:
Tilskuddsmottakers vurdering av gjennomførte tiltak og hvordan/i hvilken grad dette har bidratt til at målene for tilskuddsordningen er oppnådd. Tilskuddsmottaker skal rapportere på kriteriene for måloppnåelse (se regelverkets punkt 2) og på resultat- og effektmål (se regelverkets punkt 3, 5, 6 og 7).

I tillegg skal rapporteringen fra tilskuddsmottaker inkludere en kvantitativ beskrivelse av:
•   Andel av målgruppen som egenrapporterer økt kunnskap om rus og rusmidler (%)
•   Andel av målgruppen som rapporterer at det er lett å finne frem til informasjonen de har behov for (%)
•   Virksomheten har en plan for synliggjøring/kommunikasjonsplan (JA/NEI)
•   Antall unike besøkende på nettsider
•   Antall følgere på sosiale medier
•   Antall nettbaserte verktøy tilgjengeliggjort
•   Andel henvendelser besvart telefontjenester (%)
•   Andel henvendelser besvart chat (%)
•   Gjennomsnittlig ventetid telefontjenester (minutter)
•   Gjennomsnittlig ventetid chat (minutter)

Dersom det er avvik mellom målangivelsen angitt i søknaden og statusen for tiltaket per 31.12 året tilskuddet ble tildelt, skal dette forklares i rapporteringen sammen med en beskrivelse av hvilke tiltak tilskuddsmottaker har iverksatt for å redusere avviket. Dette er spesielt viktig der avviket er stort.

I tillegg skal tilskuddsmottaker rapportere på følgende:
•   hvilke krav tilskuddsmottaker har for kvalitetssikring og oppdatering av informasjonen som gis gjennom tiltaket
•   hvilket system tilskuddsmottaker har for tilbakemeldinger fra brukerne
•   hvilket system tilskuddsmottaker har for statistikk om brukerne (kjønn, alder, tema, geografisk tilhørighet, mv.) sett opp mot kommunikasjonsform
•   hvordan tilskuddsmottaker har synliggjort tiltaket
•   hvilke andre utadrettede tiltak tilskuddsmottaker har gjennomført
•   hvordan tilskuddsmottaker har jobbet med kompetanseheving
•   hvilke aktører tilskuddsmottaker har samarbeidet med, og hvilke tema og/eller oppgaver som det er samarbeidet om
•   hvilke åpningstider tilskuddsmottaker har hatt for ulike kommunikasjonskanaler

Andre indikatorer det skal rapporteres på:
•   Antall henvendelser per år totalt, fordelt på kommunikasjonskanal
•   Tilgjengelighet/åpningstider per tiltak det er innvilget tilskudd til
•   Antall lønnede årsverk
•   Antall ulønnede årsverk/frivillige

Øvrige rapporteringskrav kan oppgis i tilskuddsbrevet.

Regnskap: Budsjett og regnskap fra tilskuddsmottaker skal kunne sammenlignes på samme nivå. Nærmere informasjon om regnskapsrapportering blir spesifisert i tilskuddsbrevet.

Revisorattestasjon: Der det innvilges tilskudd på 200 000 kroner eller høyere stilles det krav om revisorbekreftelse av regnskapet. Nærmere informasjon om revisorkontroll og attestasjon blir spesifisert i tilskuddsbrevet.

Hvordan søke

  • Søkerens målangivelse for tilskuddet (se punkt 3)
  • Beskrivelse av tiltak det søkes om tilskudd til (se punkt 6)
  • Budsjett (skal kunne sammenliknes på samme nivå med regnskap dersom regnskap kreves) (se punkt 6)
  • Delfinansiering/tilskudd fra andre instanser
  • Redegjørelse for de interne og eksterne kontrolltiltak som skal sikre korrekt rapportering og måloppnåelse for tiltaket
  • Søkerens vurdering av risiko ved tiltaket

Veiledning til utfylling av søknadsskjema
Følgende skjema skal  fylles ut og leveres sammen med søknadsskjemaet: Søknadsskjema_870423_Faktainformasjon om rus og rusmidler_2024

Veiledning til søknad om flerårige tilskudd
Det er mulig å søke om tilskudd for inntil tre år på denne tilskuddsordningen.  Budsjettet og søknadssum som skrives inn i søknadsskjemaet i Altinn skal kun gjelde for søknadssåret 2024. Informasjon om hvor mange år søknaden gjelder for og annen informasjon skal oppgis i vedlegget som er nevnt over.

Søknaden undertegnes av kommunedirektør eller den som har signeringsfullmakt (gjelder kommuner). For andre søkere skal søknaden undertegnes av styreleder eller den som har signeringsfullmakt.

Tillegg og presiseringer:
Søknaden skal kort beskrive:
•   hvilke krav søkeren har til kvalitetssikring og oppdatering av informasjonen som gis gjennom tiltaket
•   hvilket system søkeren har eller planlegger å ta i bruk for tilbakemeldinger fra brukerne
•   hvilket system søkeren har eller planlegger å ta i bruk for statistikk om brukerne (kjønn, alder, tema, geografisk tilhørighet, mv.) sett opp mot kommunikasjonsform
•   hvilke planer søkeren har for synliggjøring av tiltaket
•   hvilke andre utadrettede tiltak søkeren planlegger å gjennomføre
•   hvordan søkeren jobber med relevant intern kompetanseheving
•   hvilke aktører søkeren skal samarbeide med, og hvilke tema og/eller oppgaver som det skal samarbeides om.
•   hvilke åpningstider søkeren har, og i hvilke kommunikasjonskanaler

I tillegg til beskrivelsene over skal søknaden inneholde et realistisk anslag fra søker på hva eller hvor mye de vil oppnå eller levere med tildelte midler ved utgangen av tilskuddsåret (målangivelse) for hvert av kriteriene for måloppnåelse på både resultatmål og effektmål for tiltaket:

•   Søkeren har en plan for synliggjøring/kommunikasjonsplan (JA/NEI)
•   Antall unike besøkende på nettsider
•   Antall følgere på sosiale medier
•   Antall nettbaserte verktøy tilgjengeliggjort
•   Andel henvendelser besvart telefontjenester (%)
•   Andel henvendelser besvart chat (%)
•   Gjennomsnittlig ventetid telefontjenester (minutter)
•   Gjennomsnittlig ventetid chat (minutter)

Målangivelsen kan også være binært, dvs. JA/NEI

Målangivelsen vil - sammen med øvrige vurderingskriterier - brukes i Helsedirektoratets vurdering av søknaden. Hvis søkeren ikke planlegger å gjennomføre aktiviteter på alle punktene i listen over, oppgis målangivelsen som 0 (se regelverkets punkt 2).

Dersom tilskudd innvilges skal tilskuddsmottaker i sin rapportering per 31.12 året tilskuddet ble tildelt rapportere resultater på samme målangivelse som de oppga i søknaden. Helsedirektoratet vil sammenligne rapportert resultat med målangivelsen i søknaden i sin vurdering av tiltakets måloppnåelse.

Det er ikke krav om egenfinansiering eller delfinansiering fra andre, men det skal oppgis i søknaden dersom tiltaket har slik finansiering.

Innholdet er hentet fra Helsedirektoratet.

Tildelinger

Alle tildelinger for 2024 er ikke publisert.

Tildelt

Tildelingene må ses i sammenheng med beskrivelsen av ordningen samme år

Les mer om hvordan data vises og brukes på tilskudd.no

Tilgjengelige midler

Ikke oppgitt

Omsøkt

13 687 025 kr

Tildelt

8 500 000 kr

Innvilget

62,1 %

Søkere

10

Mottakere

1

Søknader

10

Tildelinger

1
0 kr

Tildelt andre

8 500 000 kr

Mottakere og søkere

Per side:

Fant du det du lette etter?