Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddsordninger/Tilskudd til pensjonistenes organisasjoner

Tilskudd til pensjonistenes organisasjoner

Tilskuddsordningen skal gi økonomiske bidrag til pensjonistorganisasjoners drift og eldrepolitiske arbeid. Målet er økt engasjement og aktivitet på området.

Sist oppdatert

Tilskuddsordningen er videreført til nytt budsjettår.

Hvis du har spørsmål om tilskuddsordningen, ta direkte kontakt med tilskuddsforvalteren Arbeids- og velferdsetaten

Søknadsfrist (2022)

Type tilskudd

Driftsmidler

Tilskuddsforvalter

Finansiering

Statsbudsjettet kap. 621, post 74

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

Målgruppen for tilskuddsordningen er landsdekkende pensjonistorganisasjoner som har som formål å fremme eldrepolitiske interesser, herunder pensjonistenes sosiale, økonomiske, helsemessige og kulturelle interesser, og styrke pensjonistenes stilling i samfunnet.

Hvem kan motta tilskudd

Det kan innvilges tilskudd til organisasjoner som:

a) er selvstendige interesseorganisasjoner, av og for pensjonister, som har som hovedarbeidsområde å fremme pensjonisters interesser og samfunnsdeltakelse

b) er registrert i Frivillighetsregisteret

c) er demokratisk oppbygd, partipolitisk uavhengig og nøytral, og er åpen for alle som tilhører den gruppen organisasjonen tar sikte på å representere

d) har minimum 2 000 medlemmer

e) har tellende region-/lokallag eller tellende medlemmer med bostedsadresse i minst fem fylker

Med tellende medlem menes medlem som per 31. desember i året før søknadsåret er frivillig og individuelt innmeldt i organisasjonen, står i medlemsregisteret, har betalt kontingent for året før søknadsåret og har fulle demokratiske rettigheter i organisasjonen. Kontingenten skal være minimum 50 kroner for hvert individuelt medlem og gjelde for maksimalt et kalenderår. Fulle demokratiske rettigheter er stemme-, møte-, tale- og forslagsrett og rett til å la seg velge som representant. Organisasjonen må kunne dokumentere antall tellende medlemmer som oppfyller disse kravene.

Hva kan tilskuddet brukes til

Tilskuddsordningen skal gi økonomiske bidrag til pensjonistorganisasjoners drift og eldrepolitiske arbeid.

Rapporteringskrav

Organisasjoner som har mottatt tilskudd, skal avgi årsrapport og revidert årsregnskap det påfølgende året. Det samme gjelder organisasjoner som ikke mottok tilskudd i det foregående året, men som har søkt om tilskudd for inneværende år. Rapport og regnskap skal gi grunnlag for å vurdere i hvilken grad organisasjonens virksomhet er eller har vært i tråd med målsettingen med tilskuddsordningen og om tilskuddet er brukt i samsvar med forutsetningene.

Hvordan søke

Søknadsskjema, forskrift og veileder og regnskap og rapportering er tilgjengelig på nav.no: 

https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/samarbeid/tilskudd-gjennom-nav/tilskudd-til-pensjonistorganisasjoner

Tildelinger

Tildelt

Tildelingene må ses i sammenheng med beskrivelsen av ordningen samme år

Les mer om hvordan data vises og brukes på tilskudd.no

Tilgjengelige midler

Ikke oppgitt

Omsøkt

Ikke oppgitt

Tildelt

15 885 000 kr

Innvilget

-

Søkere

9

Mottakere

8

Søknader

9

Tildelinger

8
15 885 000 kr

Tildelt andre

0 kr

Mottakere og søkere

Per side:

Fant du det du lette etter?