Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddsordninger/Nasjonale tiltak for forebygging av selvmord og selvskading

Nasjonale tiltak for forebygging av selvmord og selvskading

Formålet med ordningen er å iverksette og gjennomføre tiltak for å forebygge og redusere omfanget av selvmord, selvmordsforsøk og selvskading, og bedre oppfølgingen til pårørende og til etterlatte etter selvmord.

Sist oppdatert

Tilskuddsordningen er videreført til nytt budsjettår.

Hvis du har spørsmål om tilskuddsordningen, ta direkte kontakt med tilskuddsforvalteren Helsedirektoratet

Søknadsfrist (2023)

Type tilskudd

Prosjektmidler og Driftsmidler

Tilskuddsforvalter

Finansiering

Statsbudsjettet kap. 765, post 75

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

Målet er å forebygge og redusere omfanget av selvmord, selvmordsforsøk og selvskading, og bedre oppfølgingen til  pårørende og til etterlatte etter selvmord.

Delmål
•    God oppfølging og ivaretakelse av mennesker som er i selvmordsrisiko, og/eller selvskader.
•    God oppfølging av pårørende til personer i selvmordsrisiko, etterlatte og andre berørte.
•    Økt kompetanse om forebygging av selvskading og selvmordsforsøk.
•    Utvikling av kunnskapsbaserte metodikk i det selvmordsforebyggende arbeidet.

Målgruppen er personer i risiko for selvskading og selvmord og deres pårørende, etterlatte etter selvmord, samt tjenesteutøvere og andre som i sitt arbeid eller verv kan komme i kontakt med mennesker som er i risiko for selvskading eller selvmord.
 

Hvem kan motta tilskudd

 • Statlige foretak (f.eks. RHF/HF)
 • Frivillige og ideelle organisasjoner (herunder stiftelser)
 • Universiteter og høyskoler

Tillegg og presiseringer:
Frivillige organisasjoner må være landsdekkende og registrert i frivillighetsregisteret for å komme inn under tilskuddordningen.
 

Hva kan tilskuddet brukes til

Se andre tildelingskriterier

Andre tildelingskriterier

Skjønnsmessig vurdering med utgangspunkt i forventet måloppnåelse.

Det gis tilskudd til:

 • Prosjektet må ha en innretning som kan gi en nasjonal overføringsverdi med  mulighet for å iverksette tiltaket i øvrige deler av landet.
 • Prosjektet må falle innenfor tema omtalt i Handlingsplan for forebygging av selvmord (2020-2025).
 • Prosjektet må involvere samarbeid med brukere, pårørende og/eller etterlatte.
 • Prosjekt som omfatter samarbeid med kommuner, vektlegges positivt.

Tillegg og presiseringer
Tilskuddssummen er begrenset oppad til kr. 800 000 per søker.

For nye tilskuddsmottakere over ordningen gjelder følgende: Tilskuddet tildeles for ett år av gangen. Samme prosjekt kan kun innvilges tilskudd for inntil tre år. Det må sendes inn søknad for hvert år. Det tas forbehold om Stortingets behandling av de årlige statsbudsjettene.

Informasjon om eventuell egenfinansiering og delfinansiering/tilskudd fra andre instanser skal også fremkomme i søknaden.
 

Tilskuddsberegning
Tilskuddet innvilges de søknader som retter seg mot målene og som forvalter har størst forventninger til innenfor de budsjettrammer Stortinget har vedtatt, sett opp mot følgende vektede kriterier:

Prosjekt (40%)

 • Sammenheng mellom prosjektets mål og mål for tilskuddordningen
  • I hvilken grad vil prosjektet bidra til måloppnåelse for ordningen?
 • Erfaring/ kompetanse innenfor målområdet
  • I hvilken grav synliggjør søknaden tilstrekkelig erfaring/kompetanse hos søkeren innenfor målområdet?
 • Samarbeid med andre relevante aktører
  • I hvilken grad samarbeider søker med andre relevante aktører om utforming og gjennomføring av prosjektet?
 • Kunnskapsbasert metode
  • I hvilken grad benytter prosjektet en etterprøvbar metode som viser dokumentert effekt?

Søknad (40%)

 • Målsetting/målgruppe og tydelige kriterier for måloppnåelse
  • I hvilken grad viser søknaden til mål som er spesifikke, målbare, realistiske, tidsbestemte og mulig å evaluere?
  • I hvilken grad er prosjektets målsetting og målgruppe(r) tydelig beskrevet?
 • Sammenheng mellom aktivitet og mål
  • I hvilken grad henger aktiviteten sammen med prosjektets mål?
 • Forankring
  • I hvilken grad viser søknaden til tilstrekkelig faglig og administrativt/ politisk forankring?
 • Plan for brukerinvolvering og tilbakemeldinger
  • I hvilken grad er det lagt opp til at brukerne blir involvert/ får innflytelse i planlegging, utvikling og gjennomføring av prosjektet?
  • På hvilken måte legger prosjektet til rette for tilbakemeldinger fra målgruppen(e)?

Budsjett (20%)

 • Klart og presist budsjett for søknadsbeløp
  • I hvilken grad tydeliggjør søknaden tiltakets omfang, herunder antall prosjektmedarbeidere, timepris, andre prosjektrelaterte utgifter etc.?
 • Sammenheng mellom søknadsbeløp og aktiviteter
  • I hvilken grad henger budsjettet sammen med prosjektets aktiviteter?
 • Sammenheng mellom søknadsbeløp og mål
  • I hvilken grad henger budsjettet sammen med målet for prosjektet?
  • I hvilken grad kan søknadsbeløpet ansas som rimelig ift. ordningens budsjett og søknadsmengde?
 • Plan for videre finansiering
  • I hvilken grad har søkeren reflektert over hvordan prosjektet kan finansieres dersom tilskudds finansieringen ikke videreføres

Rapporteringskrav

Tilskuddsmottakers vurdering av egne gjennomførte tiltak og hvordan/i hvilken grad dette har bidratt til at mål og delmål for tilskuddsordningen er oppnådd. Rapporteringen bør spesifikt omtale:

 • Prosjektets forankring i handlingsplan for forebygging av selvmord og selvskading.
 • Hvordan prosjektet er innrettet for å nå ordningens målgrupper
 • Involvering og ivaretakelse av brukere, pårørende, etterlatte og andre i målgruppen.
 • Grad av tilfredshet, erfaringer og tiltakets opplevde nytteverdi, herunder tilbakemeldinger fra målgruppen.
 • Samarbeid med relevante aktører, konkretisering av mål og resultater for samarbeidet
 • Hvem og hvor mange det samarbeides med og på hvilke arenaer.
 • I hvilken grad har prosjektet bidratt til en utvikling av kunnskapsbasert metodikk i det selvmordsforebyggende arbeidet

Regnskap
Budsjett og regnskap fra tilskuddsmottaker skal kunne sammenlignes på samme nivå.

Revisorattestasjon
Krav for revisorkontroll og attestasjon er spesifisert i tilskuddsbrevet.

Det blir lagt vekt på at tildelingen samlet sett gir en bredde i delmålene, målgruppene og tiltakene i handlingsplanen.

Hvordan søke

 • Søkerens mål med tilskuddet 
 • Prosjektbeskrivelse/beskrivelse av tiltak det søkes om tilskudd til 
 • Budsjett (skal kunne sammenliknes på samme nivå med regnskap dersom regnskap kreves)

Søknaden skal undertegnes av styreleder eller den som har signeringsfullmakt.
 

Innholdet er hentet fra Helsedirektoratet.

Tildelinger

Tildelingene må ses i sammenheng med beskrivelsen av ordningen samme år. Les mer om hvordan data vises og brukes på tilskudd.no.

Tilgjengelige midler

Ikke oppgitt

Omsøkt

13 086 395 kr

Tildelt

5 128 000 kr

Innvilget

39,2 %
4 474 200 kr

Tildelt andre

653 800 kr

Søkere

22

Mottakere

12

Søknader

25

Tildelinger

14

Mottakere og søkere

Årsoversikt

Tildelt

Fant du det du lette etter?