Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddsordninger/Kunnskapsbaserte mestringskurs – opplæring av ansatte i helsetjenesten og NAV

Kunnskapsbaserte mestringskurs – opplæring av ansatte i helsetjenesten og NAV

Ordningen skal bidra til at ansatte i helsetjenesten og NAV får kompetanse i og tilbyr forebyggende og behandlende tiltak i form av mestringskurs. Målsettingen er å bidra til at mennesker med milde til moderate psykiske helseutfordringer får hjelp til å fortsette i jobben eller med utdanningen.

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

Ordningen skal bidra til at ansatte i helsetjenesten eller NAV får kompetanse i og tilbyr forebyggende og behandlende tiltak i form av mestringskurs. Mestringskursene skal primært bidra til å at mennesker med milde til moderate psykiske helseplager får hjelp til å fortsette i jobben eller med utdanningen.

Målgruppen er ansatte i helsetjenesten eller NAV. Endelig målgruppe er mennesker som står i fare for å falle ut av arbeidsliv eller utdanning grunnet ulike typer milde til moderate psykiske helseplager.

Hvem kan motta tilskudd

  • Frivillige og ideelle organisasjoner (herunder stiftelser)
  • Bedrifter

Hva kan tilskuddet brukes til

Se andre tildelingskriterier

Andre tildelingskriterier

Skjønnsmessig vurdering med utgangspunkt i forventet måloppnåelse.

Tillegg og presiseringer: 

Søkere med et bredt geografisk kurstilbud vil bli prioritert.

Tilskuddsberegning:

   

Kategori

(vekting)


Kriterier


Forklaring

 

Prosjekt

(35 %)


Kunnskapsgrunnlag


Er prosjektet basert på forskning som viser at tiltaket har effekt i forhold til mål og målgruppen?

 

Evalueringer/forskning


Er prosjektet evaluert/forsket på?

 

Erfaring og kompetanse


I hvilken grad har de som skal gjennomføre kurslederopplæringen tilstrekkelig erfaring og kompetanse?

 

Søknad

(50 %)


Aktivitetsplan


Hvordan vil opplæringen gjennomføres (antall kurs, antall deltakere per kurs, framdriftsplan).

 

Implementeringsstøtte


I hvilken grad understøttes kursledere til gjennomføring av mestringskurs lokalt?

 

Kursevalueringer


I hvilken grad er tidligere gjennomførte kurslederopplæringer evaluert?  I hvilken grad er det etablert rutiner for kartlegging av effekt hos endelig målgruppe?

 

Brukermedvirkning


Hvordan er bruker- og pårørendemedvirkning integrert i søkerens utviklings- og kvalitetsforbedringsarbeid?

 

Budsjett

(15 %)


Klart og presist budsjett


Gir budsjettet en klar og presis oversikt over planlagte utgifter/inntekter?

 

Sammenheng mellom søknadsbeløp og aktivitetsnivå


I hvilken grad kan søknadsbeløpet anses som rimelig i forhold til planlagt aktivitet?

Rapporteringskrav

Måloppnåelse

Tilskuddsmottakers vurdering av gjennomførte tiltak og hvordan / i hvilken grad dette har bidratt til at målene for tilskuddsordningen (se punkt 1) er oppnådd, både når det gjelder primærmålguppe og endelig målgruppe.

Rapporteringen skal spesifikt inneholde en beskrivelse av:

  • Antall deltakere på kurslederopplæring fra helsetjenesten/NAV
  • Antall gjennomførte mestringskurs i kommunene
  • Sammenfatting av deltagernes evaluering av kurslederopplæringen
  • Tilskuddsmottakers vurdering av effekt hos endelig målgruppe basert på tilbakemelding fra utdannede kursledere og fra endelig målgruppe.

Regnskap

Budsjett og regnskap fra tilskuddsmottaker skal kunne sammenlignes på samme nivå. Nærmere informasjon om regnskapsrapportering blir spesifisert i tilskuddsbrevet.

Revisorattestasjon

Der det innvilges tilskudd høyere enn 200 000 kroner stilles det krav om revisorbekreftelse av regnskapet. Nærmere informasjon om revisorkontroll og attestasjon blir spesifisert i tilskuddsbrevet.

Hvordan søke

  • Søkerens mål med tilskuddet
  • Prosjektbeskrivelse/ beskrivelse av tiltak det søkes om tilskudd til. 
  • Budsjett (skal kunne sammenliknes på samme nivå med regnskap dersom regnskap kreves). 
  • Redegjørelsen for de interne og eksterne kontrolltiltak som skal sikre korrekt rapportering og måloppnåelse for prosjektet

Søknaden skal undertegnes av styreleder eller den som har signeringsfullmakt.

Tillegg og presiseringer:

Prosjektbeskrivelsen må inneholde tilstrekkelig informasjon og belyse tildelingskriteriene.

Budsjett skal spesifisere andel anvendt på lønnsutgifter, andre driftsutgifter og spesifikke kostnader/utgifter.

Informasjon om egenfinansiering eller eventuell annen finansiering av tiltaket skal fremkomme i søknaden.

Innholdet er hentet fra Helsedirektoratet